Złotów: Obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów
Numer ogłoszenia: 252242 - 2008; data zamieszczenia: 28.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów , al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2632640 w. 27, faks 067 2650025.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów obejmująca: - dokonywanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Miasta Złotów ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i zapisów w księgach wieczystych - sporządzanie opisów i map - wznawianie granic geodezyjnych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać ponadto następujące warunki: 1.Posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat /a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie/ przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z zał. 6 i przedłożyć odpowiednie referencje/ w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 2.Dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, wymagane jest dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz osób i podmiotów lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków zgodnie z formułą (spełnia, nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania..

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty 2/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 / druk do podpisania/, 3/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 /druk do podpisania/, 4/ oświadczenie o okresie związania z ofertą - zał. Nr 4 /druk do podpisania/, 5/ wykaz osób i podmiotów/ co najmniej jednej osoby, posiadającej wymagane uprawnienia/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 5 /druk do wypełnienia/, 6/ doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych trzech usług w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane, - zał. nr 6 / druk do wypełnienia/, 7/ zaakceptowany projekt umowy - zał. nr 7. 8/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9/ zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginałów albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Gdy przedstawiona kopia jest nieczytelna, bądź budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlotow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 12 lub może zostać przesłana za zaliczeniem pocztowym w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego za cenę 25,00 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.11.2008 r.