Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca siędzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2008

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieogranicozny

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, między innymi winien być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 655 z późn. zmianami),
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 30.11.2011

Osoba odpowiedzialna:
Jadwiga Skórcz - Skarbnik Gminy Miasto Złotów

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-12-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-12-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 suterena

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące