O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem własności 14/1000 części budynku i prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu .

Lokal mieszkalny nr 45 o powierzchni 44,67 m2 położony jest przy ul. Krzywoustego Nr 4 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Wartość nieruchomości – 93.200 zł ,

w tym wartość udziału w gruncie 1.401 zł. Nabycie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu następuje za 25% jego wartości.


Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie tel. (067) 263 27 77 kier. p. Sławomir Wilowski.

Użytkownik wieczysty uiszcza corocznie opłatę stanowiącą 1 % wartości gruntu powiększoną o 22% podatek VAT , w terminie do 31 marca każdego roku ( począwszy od roku następnego). Wysokość opłaty może być corocznie aktualizowana, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim, pokój 02 (w suterenie). Wadium w wysokości 18.000 zł należy wpłacić w kasie tut. Urzędu w godzinach od 800 do 1400 lub na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do dnia 23 grudnia br. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Osobom przelicytowanym wpłacone wadia zostaną zwrócone.

Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 1.650 zł (727,87zł netto + 160,13 -22% VAT + 762 zł kwota wolna) płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym .

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 263 26 40 wew. 23.

Złotów, dnia 25 listopada 2008 r.