WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GM-02

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 691 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy.
2. Kserokopia aktu zgonu.

3. OPŁATY

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Sylwia Muzioł                             
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: s.muziol@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
      Nie przysługuje


8. INFORMACJE DODATKOWE

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek, niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z przydziałem lub zamianą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów


9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.