Warunki udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w  ramach pomocy de minimis

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-PO_12

 

1. PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr XLII.303.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.


2. WYMAGANE DOKUMENTY
Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:
1) dokonanie zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu nowej inwestycji;
2) przedstawienie przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543),
c) przedstawienie dokumentów potwierdzających oddanie do użytku budynku lub budowli;

3. OPŁATY
Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 13, parter
po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności składanych dokumentów w pokoju nr 29, I piętro w godz.:
                                                                            od 8:00 do 16:00 - w poniedziałek,
                                                                            od 8:00 do 14:00 - od wtorku do piątku.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Małach, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: i.malach@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z udzielaniem zwolnień od podatku od nieruchomości.

9. WZORY WNIOSKÓW
Brak wzoru zgłoszenia w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Złotów pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości.