O G Ł O S Z E N I E        O      R O K O W A N I A C H


Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza do rokowań na kupno nieruchomości lokalowej wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu .

Lokal mieszkalny nr 45 o powierzchni 44,67 m2 położony jest przy ul. Krzywoustego Nr 4 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Wraz z kupnem mieszkania następuje nabycie udziału w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu nr 279/1 o powierzchni 854 m2. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej i gruncie wynosi 14/1000. Administracja nad nieruchomością sprawowana będzie przez MZGL w Złotowie do czasu zbycia wszystkich lokali. Nabycie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu następuje za 25% jego wartości. Użytkownik wieczysty uiszcza corocznie, bez wezwania, opłatę stanowiącą 1 % wartości gruntu, powiększoną o 22% podatek VAT, w terminie do 31 marca ( począwszy od roku następnego ) Wysokość opłaty może być aktualizowana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.


Dla nieruchomości zabudowanej urządzono księgę wieczystą nr 11195.

Cena wywoławcza – 93.200 zł, w tym wartość lokalu- 91.799 zł oraz udziału w gruncie -1.401 zł. Osoba ustalona nabywcą zobowiązana będzie do zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.500 zł.

Terminy przetargów: ustne -12.05.2008r. i 18.07.2008r.,

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Krzywoustego 4/45” najpóźniej do dnia 20 października 2008r. do godz. 1400 . Termin rokowań - 24 października 2008r. godz. 1300 Urząd Miejski, sala nr 02 (suterena)

Zgłoszenie winno zawierać :

  1. imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia oferty,

  3. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( gotówka /lub ilość rat , termin ich płatności i wysokość proponowanych odsetek)

  4. kopię dowodu wpłaty zabezpieczenia w kwocie 18.000 zł które należy uiścić ,w terminie złożenia oferty kupna, w kasie urzędu lub na konto numer 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020

  5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy. W przypadku uchylenia się osoby od zawarcia aktu notarialnego wpłacone zabezpieczenie ulega przepadkowi.

Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie tel. (067) 263 27 77 – kierownik p. Sławomir Wilowski.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 263 26 40 wew. 23. Zastrzega się możliwość zakończenia rokowań nie wyłaniając nabywcy.


Złotów, dnia 15 września 2008r.