Burmistrz Miasta Złotowa


podaje do publicznej wiadomości, że zarządzeniem Nr 98/08 z dnia 10 września 2008r. odwołano przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych w Złotowie w rejonie ulicy Wodociągowej, oznaczonych jako działki nr nr 7/23 o pow.69 m2, nr 7/24 o powierzchni 25 m2 oraz 7/25-7/27 i 7/29 każda o powierzchni 24 m2 ogłoszony na dzień 14 października 2008r. z powodu braku tytułu własności Gminy Miasto Złotów do działek nr 7/26 i 7/27.


Złotów 10 września 2008r.


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 98 /08

Burmistrza Miasta Złotowa

z dnia 10 września 2008 roku


w sprawie odwołania przetargu.
Na podstawie:

  • art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zm. w 2002r. Dz.U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Dz.U.Nr 172 poz.1441, z 2006r. Dz.U.Nr 17 poz.128, z 2007r. Dz. U. Nr 173 poz.1218)

  • art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz.U.Nr 261 poz.2603 ze zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Dz.U.Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz.U.Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Dz. U. Nr 173 poz.1218 ) Burmistrz Miasta Złotowa zarządza , co następuje:


§ 1


Odwołuje się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów pod zabudowę garażową położonych w Złotowie w rejonie ulicy Wodociągowej, oznaczonych jako działki nr nr 7/23 o pow.69 m2, nr 7/24 o powierzchni 25 m2 oraz 7/25-7/27 i 7/29 każda o powierzchni 24 m2 ogłoszony na dzień 14 października 2008r. z powodu braku tytułu własności Gminy Miasto Złotów do działek nr 7/26 i 7/27.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie www.bip.zlotow.pl