• nr 1/06 z dnia 02.01.06 r. - w sprawie ustalenia opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Złotowie,
• nr 2/06 z dnia 06.01.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Wolności 13, oznaczonej jako działka nr 224/2 o pow. 761 m2,   
• nr 3/06 z dnia 06.01.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Piasta 21B, oznaczonej jako działka nr nr 226/5, 227/7 o łącznej pow. 625 m2,   
• nr 4/06 z dnia 06.01.06 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 06 stycznia 2006 r. na sprzedaż:                                                                                    - lokalu użytkowego o pow. 20,78 m2 w nieruchomości przy Placu Paderewskiego 11/5a wraz z prawem własności części gruntu,
- własnościwego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego położonego przy ul. Boh. Westerplatte 14 o pow. 238,55 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
- lokalu użytkowego o pow. 341,80 m2 w nieruchomości przy ulicy Domańskiego 5/1 wraz z prawem użytkowania wieczystego części gruntu,
• nr 5/06 z dnia 06.01.06 r. - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r.,
• nr 6/06 z dnia 06.01.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Piasta 11A, oznaczonej jako działka nr 217/16  o pow. 20 m2, z przeznaczeniem na powiększenie posesji,   
• nr 7/06 z dnia 12.01.06 r. - w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na rozwiązanie umowy notarialnej przed upływem okresu ustalonego w umowie dotyczącej oddania w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej nr 88 o pow. 127 m2 przy ul. Spichrzowej 4 „Rolnik” Gminnej Spółdzielni „SCh” w Złotowie,
• nr 8/06 z dnia 13.01.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Złotowie,
• nr 9/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2006 r.,
• nr 10/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie w czasie jego nieobecności,
• nr 11/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 2 w Złotowie w czasie jego nieobecności,
• nr 12/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Widokowej w Złotowie,
• nr 13/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przełożenie bruku w części ulicy Rybackiej w Złotowie,
• nr 14/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2006,
• nr 15/06 z dnia 20.01.06 r. - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2006 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
• nr 16/06 z dnia 23.01.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 23 stycznia 2006 r. na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, położonych w rejonie ulicy szpitalnej, oznaczonych jako działki nr: 175/8 o pow. 18 m2;  176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10 - każda o pow. 19 m2;  176/4, 176/11, 176/12 - każda o pow. 20 m2;  176/13 i 175/6 o łącznej pow. 20 m2 oraz nr 175/7 o pow. 24 m2,
• nr 17/06 z dnia 23.01.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na prace remontowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Złotowie – etap I,
• nr 18/06 z dnia 23.01.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na oddanie w formie darowizny lokalu użytkowego położonego przy ulicy Hubego 1/1 o pow.531,40 m2 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym działki oznaczone nr 44/16, 46/3, 47/5 i 44/7 o łącznej pow. 625 m2 (darowizna dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie z przeznaczeniem na cele użytkowe związane z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
• nr 19/06 z dnia 23.01.06 r. - w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Miasto Złotów (na lata 2006 – 2008),
• nr 20/06 z dnia 27.01.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Garncarskiej 7, oznaczonej jako działka nr 209  o pow. 328 m2,
• nr 21/06 z dnia 01.02.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę budynku mieszkalnego w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 30a,
• nr 22/06 z dnia 03.02.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę materiałów budowlanych związanych z partycypacją Urzędu Miejskiego w utrzymaniu placów, chodników i ulic stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasto Złotów,
• nr 23/06 z dnia 03.02.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie oznakowania poziomego dróg i placów miejskich w Złotowie,
• nr 24/06 z dnia 10.02.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni dróg na osiedlu „Zamkowa” w Złotowie,
• nr 25/06 z dnia 13.02.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsca do handlowania na targowisku miejskim w Złotowie w dniu 14 lutego 2006 r.,
• nr 26/06 z dnia 20.02.06 r. - w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005,
• nr 27/06 z dnia 01.03.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 220/1 o pow. 146 m2 położonej w obr. 93 miasta, z przeznaczeniem na powiększenie posesji,
• nr 28/06 z dnia 01.03/.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 03 marca 2006 r. na najem lokalu użytkowego w budynku „Domu Polskiego” przy ul. Domańskiego 5,       
• nr 29/06 z dnia 06.03.06 r. -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006,  

• nr 30/06 z dnia 09.03.06 r. -  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r.,
• nr 31/06 z dnia 16.03.06 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 92 o pow. 700 m2 położonej przy ulicy Kujańskiej w Złotowie,
• nr 32/06 z dnia 16.03.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace remontowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Złotowie – etap I  – traci moc zarządzenie nr 17/06 Burmistrza Miasta z dnia 23 stycznia 2006 r. (zmiana składu komisji),
• nr 33/06 z dnia 21.03.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 24 marca 2006 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych przy ul. Piaskowej, Kopernika i Al. Piasta oraz lokalu użytkowego i 2 lokali mieszkalnych do adaptacji, położonych przy ul. Boh. Westerplatte 14 w Złotowie,    
• nr 34/06 z dnia 27.03.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę budynku mieszkalnego w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 30a – traci moc zarządzenie nr 21/06 z dnia 01 lutego 2006 r. (zmiana składu komisji),
• nr 35/06 z dnia 28.03.06 r. - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie,
• nr 36/06 z dnia 31.03.06 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006,
• nr 37/06 z dnia 31.03.06 r. - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2006,
• nr 38/06 z dnia 31.03.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, położonych w rejonie ulicy Szpitalnej, oznaczonych jako działki nr: 175/8 o pow. 18 m2;  176/5, 176/7, 176/9, 176/10 - każda o pow. 19 m2;  176/4, 176/11, 176/12 - każda o pow. 20 m2;  176/13 i 175/6 o łącznej pow. 20 m2 oraz nr 175/7 o pow. 24 m2,
• nr 39/06 z dnia 31.03.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 247 o pow. 2.868 m2 położonej przy ulicy Kujańskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
• nr 40/06 z dnia 03.04.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w rejonie ulicy Domańskiego - Łowieckiej, oznaczonych jako działki numer:  244/2 o pow. 987 m2  oraz  244/3, 246/4 i 246/5 o łącznej pow. 1.229 m2,
• nr 41/06 z dnia 11.04.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12  kwietnia 2006 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, położonej przy ulicy Bol. Chrobrego oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, położonych przy ulicy Wańkowicza,
• nr 42/06 z dnia 12.04.06 r. - w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
• nr 43/06 z dnia 14.04.06 r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu budownictwa mieszkalno - usługowego przy hali targowej w Złotowie,
• nr 44/06 z dnia 14.04.06 r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między Al. Piasta, ul. Szkolną i ul. Krzywoustego,
• nr 45/06 z dnia 14.04.06 r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza,
• nr 46/06 z dnia 14.04.06 r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim,
• nr 47/06 z dnia 26.04.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie monitoringu miasta,
• nr 48/06 z dnia 28.04.06 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006,
• nr 49/06 z dnia 28.04.06 r. - w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2006,
• nr 50/06 z dnia 28.04.06 r. - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2006 r.,
• nr 51/06 z dnia 28.04.06 r. - w sprawie zamiany nieruchomości - wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obr. 88 miasta Złotów oznaczonych jako działki: w rejonie ulicy Boh. Westerplatte, oznaczonej jako działka pod zabudowę nr 59/9 o pow. 90 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów,  na nieruchomość przy ulicy Grochowskiego/Westerplatte oznaczoną jako działka nr 58/12 o pow. 188 m2, 
• nr 52/06 z dnia 28.04.06 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 217/28 o pow. 106 m2, położonej przy Al. Piasta, z przeznaczeniem na powiększenie posesji i rozbudowę nieruchomości stanowiącej własność K.i E. Orman,
• nr 53/06 z dnia 08.05.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego,
• nr 54/06 z dnia 09.05.06 r. - w sprawie  pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej działki oznaczonej nr 1192 o pow. 70 m2, położonej w obr. 93 miasta przy ulicy Hubego, stanowiącą własność Gminy Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym małż. A.i R. Dajek, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz małż. A.i J. Lizoń,
• nr 55/06 z dnia 09.05.06 r. - w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury,
• nr 56/06 z dnia 12.05.06 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006,
• nr 57/06 z dnia 12.05.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na modernizację boiska sportowego przy Al. Mickiewicza w Złotowie,
• nr 58/06 z dnia 22.05.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie oświetlenia parku miejskiego przy Al. Piasta w Złotowie,
• nr 59/06 z dnia 22.05.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na modernizację nawierzchni części ulicy Boh. Westerplatte w Złotowie – I etap,
• nr 60/06 z dnia 22.05.06 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na modernizację nawierzchni części chodników przy ulicy Boh. Westerplatte w Złotowie – I etap,

• nr 61/06 z dnia 23.05.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi do oświetlenia ulicy Wielatowskiej w Złotowie,
• nr 62/06 z dnia 29.05.06 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
• nr 63/06 z dnia 30.05.06 r. – w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2005 r. oraz innych informacji określonych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
• nr 64/06 z dnia 31.05.06 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006,
• nr 65/06 z dnia 31.05.06 r. – w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2006.