- nr  1/05 z dnia 03.01.05 r. -   w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy   
   Miasto Złotów– wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Kujańskiej,  
   oznaczonej  jako działka nr 239 o pow. 1.900 m2,   na rzecz dotychczasowych 
   współużytkowników wieczystych,
- nr  2/05 z dnia 04.01.05 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
    Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych jako działki  
    przy Placu Wolności, Mickiewicza, Sienkiewicza – obecnie ul. Wańkowicza,
    przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową:   
         - nr 216/11 o pow. 205 m2,       - nr 216/10, nr 226/2 o łącznej  pow. 238 m2,  
         - nr 216/13 o pow. 176 m2,       - nr 216/9, 220/7, 220/13, 226/1 o łącznej pow. 208 m2.
         - nr 216/12 o pow. 471 m2,       
- nr 3/05 z dnia 04.01.05 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
    Miasto Złotów –  wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
    przy Placu Kościuszki 13A, oznaczonej jako działka nr 89/3 o pow. 34 m2,
- nr  4/05 z dnia 04.01.05 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
    Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy
    Wojska Polskiego 29, oznaczonej jako działka nr 193/2 i 193/4 o pow. 173 m2,
- nr  5/05 z dnia 12.01.05 r.  -  w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miasta Złotowa  
    w latach 2005 – 2008,
- nr  6/05 z dnia 12.01.05 r.  -  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2005 r.,
- nr  7/05 z dnia 12.01.05 r.  -  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy  
    Miasta Złotowa na rok 2005,
- nr  8/05 z dnia 14.01.05 r.  -  w sprawie pierwokupu – rezygnacji z wykonania prawa
    pierwokupu udziału części nie zabudowanej działki, oznacz. nr 131/66 o pow. 597 m2, 
    położonej w obr. 88 przy ulicy Szpitalnej,
- nr  9/05 z dnia 14.01.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
    przetargu na dostawę komputerów i oprogramowania do Urzędu Miejskiego,
- nr  10/05 z dnia 17.01.05  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
    Miasto Złotów –  wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod
    budownictwo mieszkaniowe bliźniacze oznaczonych jako działka nr 96/13 o pow. 239 m2
    przy Al. Piasta 46A oraz działki nr: 97/14, 97/15 i 100/8 o łącznej pow. 258 m2 przy ul. 
    Kopernika 1C,
- nr  11/05 z dnia 17.01.05 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
    Miasto Złotów- wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę
    usługowo – rzemieślniczą, oznaczonej jako działka nr 32/1 o pow. 1.796 m2, położonej  
    przy ulicy Chojnickiej,
- nr  12/05 z dnia 17.01.05 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
   Miasto Złotów– wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę   
   usługowo– mieszkalną, oznaczonej jako działka nr 1193 o pow. 70 m2, położonej przy ulicy   
   M.Hubego,
- nr 13/05 z dnia 20.01.05 r. -  w sprawie pierwokupu – rezygnacji z wykonania prawa   
   pierwokupu  nie zabudowanych działek, oznaczonych nr 131/58 o pow. 960 m2 oraz   
   nr 131/59 o pow. 869 m2, położonych w obr. 88 przy ulicy Szpitalnej,

- nr 14/05 z dnia 31.01.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej, upoważnionej  
   do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy
  Al. Piasta, oznaczonej jako działka nr 227/5 o pow. 484 m2,  
- nr 15/05 z dnia 01.02.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
   i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
   materiałów budowlanych (polbruk) w 2005 roku,   
- nr16/05 z dnia 08.02.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do 
   przeprowadzenia przetargu w dniu 08 lutego 2005 r. na sprzedaż lokalu użytkowego wraz  
   z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wyodrębnionego w nieruchomości
   przy ulicy Dworzaczka 1-2,     
- nr 17/05 z dnia 11.02.05 r. -  w sprawie pierwokupu – rezygnacji z wykonania prawa
   pierwokupu niezabudowanej działki oznaczonej nr 70/8 o pow. 112  m2, położonej w obr.
   92 przy ulicy Jastrowskiej 90,
- nr 18/05 z dnia 11.02.05 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
   Miasto Złotów- wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami  
    przynależnymi w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4,
    oznaczonej jako działka nr 28/2 o pow. 519 m2, 
- nr 19/05 z dnia 15.02.05 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
    Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Piasta
    55A, oznaczonej jako działka nr 299/4 o pow. 688 m2, na rzecz dotychczasowego  
    użytkownika wieczystego,
- nr 20/05 z dnia 15.02.05 r. -  w sprawie pierwokupu – rezygnacji z wykonania prawa 
    pierwokupu niezabudowanej działki oznacz. nr 243 o pow. 1.8887  m2, położonej w obr. 90
    przy ulicy Kujańskiej,
- nr 21/05 z dnia 16.02.05 r. -  w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw rozwoju
    lokalnego Miasta Złotowa,
- nr 22/05 z dnia 16.02.05 r. -  w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania
    w mieście Złotowie,
- nr 23/05 z dnia 16.02.05 r. -  w sprawie organizacji miejskiego systemu wczesnego  
   ostrzegania,
- nr 24/05 z dnia 21.02.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
    i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację
    pomieszczeń przedszkola na Bibliotekę i biura MOPS w Złotowie – etap II – roboty  
    zewnętrzne,
- nr 25/05 z dnia 25.02.05 r. -  w sprawie ustalenia stawek czynszu  najmu i dzierżawy za
    grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów,
- nr 26/05 z dnia 28.02.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
    i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę
    ulicy Moniuszki w Złotowie na odcinku o długości 140 mb, 
- nr 27/05 z dnia 28.02.05 r. -  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych
    obiektów i urządzeń kultury,
- nr 28/05 z dnia 01.03.05 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność
    Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.  
    Kujańskiej, oznaczonej jako dz. nr 243/4 o pow. 1.887 m2, na rzecz dotychczasowego
    użytkownika wieczystego,
- nr 29/05 z dnia 02.03.05 r. -  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
    realizację zadań publicznych w 2005 roku,
- nr 30/05 z dnia 09.03.05 r. -  w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie
   sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa za rok 2004,
- nr 31/05 z dnia 21.03.05 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
   Miasto Złotów–wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami  
   Przynależnymi w nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Nowy Rynek 4, oznacz.
   jako działka nr 217/1 o pow. 229 m2,
- nr 32/05 z dnia 21.03.05 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
   Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr
   242/6 o pow. 23 m2 oraz nr 244/10 o pow. 148 m2 położonych w obr. 93 miasta (ulica
   Domańskiego 7),  z przeznaczeniem na powiększenie posesji,
- nr 33/05 z dnia 21.03.05 r -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
   Miasto Złotów–wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
   przynależnymi w nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Studziennej 1, oznacz.
   jako działka nr 189/3 o pow. 153 m2,
- nr 34/05 z dnia 31.03.05 r. -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta
   Złotowa na rok 2005,
- nr 35/05 z dnia 31.03.05 r. -  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy  
  Miasta Złotowa na rok 2005,
- nr 36/05 z dnia 01.04.05 r.-  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
  przetargu na roboty drogowe – oznakowanie poziome ulic miejskich w Złotowie,
- nr 37/05 z dnia 06.04.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej, upoważnionej do  
  przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy Al. Piasta 17
  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie,
- nr 38/05 z dnia 11.04.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania   
  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  opracowanie  
  uproszczonej dokumentacji  z przedmiarem robót i kosztorysem  inwestorskim na     
  przystosowanie części budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Złotowie 
  funkcjonowania dwóch szkół, tj. szkoły podstawowej i gimnazjum,
- nr 39/05 z dnia 18.04.05 r. - w sprawie kontroli i oceny realizacji zleconych zadań pożytku  
  publicznego,
- nr 40/05 z dnia 18.04.05 r. - w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego   
  zagrożenia państwa i wojny, 
- nr 41/05 z dnia 26.04.05 r. - w sprawie ustalenia cen usług  świadczonych na pływalni
  „Laguna” w Złotowie administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w  
  Złotowie,
- nr 42/05 z dnia 06.05.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do
  przeprowadzenia przetargu  na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę, położonych  
  przy: - ul. Piaskowej, oznaczonych nr: 13/8 o pow. 908 m2, 13/9 o pow. 1.012 m2, 13/10 o  
  pow. 993 m2, 13/11 o pow. 992 m2;   - ul. Kopernika 1C, oznaczonej nr 97/14, 97/15, 100/8 
  o łącznej pow. 258 m2;   - ul. Chojnickiej, oznaczonej nr 32/1 o pow. 1.796 m2,         
- nr 43/05 z dnia 09.05.05 r. -  w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych (dot.
  MZZ i MBP),
- nr 44/05 z dnia 10.05.05 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i  
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty elektryczne  
  – przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kv w linię kablową w Złotowie:  
  zabudowa oświetlenia ulicznego,        
- nr 45/05 z dnia 23.05.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania        i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty drogowe –     
  modernizacja nawierzchni części placu Targowego w Złotowie o powierzchni 0,360 ha,
- nr 46/05 z dnia 23.05.05 r. - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu 
  Miejskiego w Złotowie,
- nr 47/05 z dnia 23.05.05 r. - w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia  
  kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,           
- nr 48/05 z dnia 30.05.05 r. - w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
  Lokalami w Złotowie administrowania krytą pływalnią miejską „Laguna”,
- nr 49/05 z dnia 01.06.05 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa
  pierwokupu nie zabudowanych działek nr: 28/14 i 28/15 o łącznej  pow. 650 m2 –   
  położonych w obr. 92 przy ulicy Leśnej,
- nr 50/05 z dnia 01.06.05 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa 
  pierwokupu udziału 1 części  w nie zabudowanej działce nr: 28/20 o pow. 488 m2 –  
  położonej w obr. 92 przy ulicy Leśnej,
- nr 51/05 z dnia 01.06.05 r. - w sprawie powołania Komisji ds. nazewnictwa ulic,
- nr 52/05 z dnia 03.06.05 r. - w sprawie zasad umieszczania nośników reklamowych 
  i prowadzenia działalności reklamowej na obiektach i terenach stanowiących własność lub  
  będących w zarządzie Gminy Miasto Złotów,   
- nr 53/05 z dnia 07.06.05 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
  Miasto Złotów,
- nr 54/05 z dnia 07.06.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
  przetargu na roboty drogowe– modernizacja nawierzchni ulic na osiedlu „Chojnicka”  
  w Złotowie – etap I,    
- nr 55/05 z dnia 07.06.05 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
   Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym  
   lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 17/13 o pow. 60,10 m2, wraz z 
   udziałem w części budynku i gruntu,  oznaczonego jako działka nr 211/2  o pow. 969 m2,
- nr 56/05 z dnia 07.06.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
   przetargu na wydzierżawienie terenu przy Placu Paderewskiego na prowadzenie sprzedaży  
   i podawanie piwa w czasie Euro - Eco Meetingu w dniach 1 - 3 lipca 2005 r.,
- nr 57/05 z dnia 14.06.05 r. - w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
   na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie,
- nr 58/05 z dnia 14.06.05 r. - w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
   na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Złotowie,
- nr 59/05 z dnia 14.06.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
   przetargu na roboty drogowe – modernizacja nawierzchni ulic: Potulickich, Maćkowiczów,  
   Promykowej w Złotowie,
- nr 60/05 z dnia 20.06.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia   
   przetargu na roboty drogowe – budowa chodników i parkingów przy budynku Biblioteki  
   Miejskiej w Złotowie,
- nr 61/05 z dnia 27.06.05 r. - w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  
  Samorządowych Nr 2 w Złotowie,           
- nr 62/05 z dnia 30.06.05 r. - w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do 
  przeprowadzenia przetargu na adaptację budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w  
  Złotowie na samodzielną szkołę podstawową i gimnazjum,
- nr 63/05 z dnia 30.06.05 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do  
  przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- nr 64/05 z dnia 30.06.05 r - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
  przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela historii ubiegającego   się  
  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- nr 65/05 z dnia 30.06.05 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
  przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela plastyki ubiegającego się  
  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- nr 66/05 z dnia 30.06.05 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa
  pierwokupu nie zabudowanych działek: nr 216/3 o pow. 499 m2 oraz nr 216/5 o pow. 309 m2  
  – położonych  w obr. 89 przy Al. Piasta,
- nr 67/05 z dnia 30.06.05 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta
  Złotowa na rok 2005,
- nr 68/05 z dnia 30.06.05 r. - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy
  Miasta Złotowa na rok 2005,
- nr 69/05 z dnia 06.07.05 r. - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do
  sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego dla mienia ogólnonarodowego podlegającego  
  komunalizacji,
- nr 70/05 z dnia 08.07.05 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa
  pierwokupu udziału 1 części działek nr: 131/44, 131/48 i 131/49 o łącznej  pow. 6.107 m2 –
  położonych w rejonie ulicy Szpitalnej,
- nr 71/05 z dnia 11.07.05 r. - w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na
  zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – działki położonej w  
  obr. 93 miasta w rejonie ulicy Chojnickiej,  oznaczonej nr 69/4 o pow. 43.915 m2, na  
  nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasów Państwowych 
  Nadleśnictwa Złotów – działkę zabudowaną położoną w Złotowie przy ulicy Kościelnej,
  oznaczoną jako działka nr 8163/28 o pow. 128 m2,
- nr 72/05 z dnia 11.07.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
  przetargu na budowę dwóch kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego w Złotowie, przy
  ulicy Norwida 4A,
- nr 73/05 z dnia 13.07.05 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia  
  postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy  
  z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
  zaliczce alimentacyjnej,
- nr 74/05 z dnia 13.07.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do  
  przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno- 
  usługową, położonych przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych jako działki nr: 352/3 o pow.  
  196  m2,  352/4 o pow. 229 m2,  352/5 o pow. 359 m2 oraz lokalu mieszkalnego położonego  
  przy ulicy Mickiewicza 17/13 o pow. 60,10 m2, wraz z prawem użytkowania wieczystego  
  części gruntu w tej nieruchomości,
- nr 75/05 z dnia 19.07.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
  Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznacz. jako działka  nr 9/5 
  o pow. 335 m2, położonej w obr. 89 miasta (stanowiącej uzupełnienie normatywnej
  powierzchni działki budowlanej) z przeznaczeniem na powiększenie posesji,
- nr 76/05 z dnia 19.07.05 r. - w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność
  Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na użyczenie nieruchomości zabudowanej o pow. 
  użytkowej 877,30 m2, położonej przy ul. Grochowskiego 17,  oznaczonej jako część działek
  nr nr 5/2, 6/1 i 7/3 o łącznej powierzchni 4.553 m2 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  w Złotowie,

- nr 77/05 z dnia 21.07.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
  przetargu  na sporządzenie nowych i zmiany istniejących planów miejscowych
  zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa,
- nr 78/05 z dnia 22.07.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego w nieruchomości  
  położonej przy ulicy Domańskiego 5 z jednoczesnym oddaniem prawa użytkowania
  wieczystego udziałów w działce nr 242/7 o pow. 746 m2,   
- nr 79/05 z dnia 22.07.05 r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
  nieruchomości zabudowanej obiektem trafostacji, wyrażające zgodę na zwolnienie  
  z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
  działka nr 81/5 o pow. 5 m2 w obr. 87 miasta, zabudowanej stacją transformatorową,  
  położoną przy ulicy Obrońców Warszawy, na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. O/w 
  Poznaniu,
- nr 80/05 z dnia 22.08.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznacz. jako działka nr 39  
  o pow. 87 m2, położonej w obrębie 92 miasta, z przeznaczeniem na powiększenie posesji,   
- nr 81/05 z dnia 25.07.05 r. - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły   
  Podstawowej Nr 2 w Złotowie,
- nr 82/05 z dnia 22.08.05 r. -w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum
   Publicznego Nr 2 w Złotowie,
- nr 83/05 z dnia 26.07.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do  
  przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę 
  mieszkaniową jednorodzinną, położonych przy ulicy Piaskowej, oznaczonych jako działki
  nr: 13/8 o pow. 908  m2, 13/13  o pow. 959 m2, 13/14 o pow. 1.064 m2 ,
- nr 84/05 z dnia 05.08.05 r. - w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie informacji
  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa za I półrocze 2005 roku,
- nr 85/05 z dnia 23.08.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do
  przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsca do handlowania na targowisku miejskim,
- nr 86/05 z dnia 30.08.05 r. - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły
  Podstawowej Nr 2 do wykonywania czynności zwykłego zarządu mieniem komunalnym
  pozostającym w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- nr 87/05 z dnia 30.08.05 r. - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum
  Publicznego Nr 2 do wykonywania czynności zwykłego zarządu mieniem komunalnym
  pozostającym w zarządzie Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- nr 88/05 z dnia 01.09.05 r. - w sprawie powołania składów obwodowych komisji
  wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
  Rzeczypospolitej Polskiej,
- nr 89/05 z dnia 01.09.05 r.-w sprawie udzielenia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy  
  Społecznej w Złotowie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników
  alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,
- nr 90/05 z dnia 31.08.05 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta
  Złotowa na rok 2005,
- nr 91/05 z dnia 09.09.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do
  przeprowadzenia przetargów w dniu 09 września 2005 r.: 
1) nieograniczonego na sprzedaż działki położonej przy ul. Mickiewicza, oznaczonej
    nr 352/5 o pow. 359 m2 – przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno – usługową,
   2) ograniczonego na sprzedaż działki nr 108/1 o pow. 285 m2 na zapleczu ulic Nieznanego   
       Żołnierza i Al. Piasta,
- nr 92/05 z dnia 15.09.05 r. - w sprawie powołania składów obwodowych komisji
  wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- nr 93/05 z dnia 15.09.05 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasto
  Złotów, wyrażające wolę nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 o pow. 456  
  m2 w obr. 90 miasta – z przeznaczeniem na drogę osiedlową,
- nr 94/05 z dnia 23.09.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 
  Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy
  ulicy Spichrzowej 9 wraz z gruntem, oznaczonej jako działka nr 94 o pow. 61 m2, 
  z przeznaczeniem na cele usługowe o nieuciążliwym charakterze,      
- nr 95/05 z dnia 23.09.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy
  Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do
  lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 264,83 m2 położonego w nieruchomości przy
  ulicy Boh. Westerplatte 14,     
- nr 96/05 z dnia 27.09.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
  przetargu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do szkół podstawowych i gimnazjów w
  mieście Złotowie,
- nr 97/05 z dnia 30.09.05 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta
  Złotowa na 2005 r.,
- nr 98/05 z dnia 30.09.05 r. - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy
  Miasta Złotowa na rok 2005,
- nr 99/05 z dnia 07.10.05 r. - w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego  
  nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej 
  „Piast” w Złotowie,
- nr 100/05 z dnia 07.10.05 r.-w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  
  przetargu na roboty drogowe – zmiana nawierzchni chodnika przy pomniku Piasta  
  w Złotowie,
- nr 101/05 z dnia 10.10.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność      
  Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem 
  mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej przy ulicy Kujańskiej 56 wraz  
  z gruntem, oznaczonym jako działka nr 127 o powierzchni 759 m2,   
- nr 102/05 z dnia 17.10.05 r. - w sprawie deratyzacji na terenie miasta Złotowa,
- nr 103/05 z dnia 28.10.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż działek w przetargu ograniczonym, dla mieszkańców posesji położonych przy ulicy Szpitalnej 15 i 17, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, oznaczonych nr 176/4 o pow. 20 m2,  nr 176/5-176/10 każda o pow. 19 m2, nr 176/11-176/12 każda o pow. 20 m2, nr 176/13 i 175/6 o łącznej pow. 20 m2, nr 175/7 o pow. 24 m2, nr 175/8 o pow. 18 m2;
- nr 104/05 z dnia 15.11.05 r. - w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów;
- nr 105/05 z dnia 15.11.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115 o pow. 699 m2, położonej w obrębie 93 miasta, z przeznaczeniem na powiększenie posesji;
- nr 106/05 z dnia 15.11.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 17 listopada 2005 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych przy ulicy Piaskowej;
- nr 107/05 z dnia 15.11.05 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2006 r.;
- nr 108/05 z dnia 15.11.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5a w nieruchomości położonej przy Placu Paderewskiego nr 11 z jednoczesną sprzedażą udziału w budynku i działce nr 196 o pow. 256 m2;
- nr 109/05 z dnia 21.11.05 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego dla mienia ogólnonarodowego podlegającego komunalizacji na wniosek obejmującego nieruchomości – grunt niezabudowany położony w obr. 87 przy ul. Obrońców Warszawy, oznaczony jako działka nr 2/2 o pow. 1.100 m2;
- nr 110/05 z dnia 30.11.05 r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów;
- nr 111/05 z dnia 30.11.05 r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów;
- nr 112/05 z dnia 08.12.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 09 grudnia 2005 r. na sprzedaż działki zabudowanej  położonej przy ul.Kujańskiej 56 oznaczonej nr 127 o pow. 759 m2;
- nr 113/05 z dnia 14.12.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Nowej, oznaczonej jako działka nr 178/4 o pow. 98 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- nr 114/05 z dnia 14.12.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej, oznaczonej jako działki nr nr 135/4 i 116/2 o łącznej pow. 5.887 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- nr 115/05 z dnia 15.12.05 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej działki oznaczonej nr 1055 o pow. 806 m2, położonej w obr. 93 miasta przy ulicy Potulickich 12, stanowiącą własność Gminy Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym „AIR-LUX” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zbywanej warunkową umową sprzedaży,
- nr 116/05 z dnia 16.12.05 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 230 o pow. 1.736 m2, położonej w obrębie 89 miasta, z przeznaczeniem na powiększenie siedliska do poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej nr 231/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa (traci moc zarządzenie nr 105/04 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 09.11.2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów),
- nr 117/05 z dnia 28.12.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na prace związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Złotowie,
- nr 118/05 z dnia 30.12.05 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty drogowe – utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście Złotowie,
- nr 119/05 z dnia 30.12.05 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,
- nr 120/05 z dnia 30.12.05 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2005,
- nr 121/05 z dnia 30.12.05 r. - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2005.