WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-OŚ-01

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.
4. Odpis z księgi wieczystej; KW nr
5. Pisemna zgoda właściciela/li nieruchomości (współwłaścicieli).
6. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości.
7. Projekt planu:
 a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,
 w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew o powierzchni nie mniejszej
 niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą
 za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia
 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b)   przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
9. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
10. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie
z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz
z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej
od udzielonego pełnomocnictwa.

3. OPŁATY
 Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej.
 Opłata skarbowa pobierana jest w przypadku ewentualnego pisemnego  upoważnienia  (pełnomocnictwa) udzielnego osobie działającej w imieniu właściciela  nieruchomości zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie  skarbowej – od złożenia dokumentu  stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub  prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Nicol Kalisz                       
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: n.kalisz@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki (do 30 dni)
od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
Po złożeniu kompletnego wniosku przeprowadza się oględziny w terenie. Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznego, podpisanego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów Wnioskodawca otrzyma decyzję
na usunięcie drzew i/lub krzewów.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji na usunięcie drzew i/lub krzewów służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co skutkować będzie tym, że z dniem doręczenia organowi stosownego oświadczenia, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna
(z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania).


8. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kpa, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w wersji doc.

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w wersji pdf.

Pobierz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w wersji doc.

Pobierz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w wersji pdf.

Link do wniosku elektronicznego (wymagany podpis elektroniczny):

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/