Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie MIejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa trybun z zadaszeniem, łącznika i budynku pomocniczego na stadioniue przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie

CPV:
45.21.22.00.-8; 45.21.22.24-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieogranicozny

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 zadaniem o podobnym charakterze, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalnościach:
1)konstrukcyjno – budowlanej,
2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (elektrycznej),
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnej).
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
30/06/2009

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. PIasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-08-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-08-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. PIasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 suterena

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
80.000,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąttysięcy 00/100 złotych).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące