Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów majacą swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Budowa urządzeń oczyszczających wyloty kanalizacji deszczowej w Złotowie

CPV:
45.23.24.21-9; 45.23.21.30-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
31/10/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-07-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-07-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
dla każdej z części w kwocie:
1) Część I – Wylot nr 1 - 2.000,00 PLN (słownie: dwatysiącezłotych 00/100),
2) Część II – Wylot nr 6 – 2.800,00 PLN (słownie: dwatysiąceosiemsetzłotych 00/100),
3) Część III – Wylot nr 11 – 1.400,00 PLN (słownie: tysiącczterystazłotych 00/100),
4) Część IV – Wylot nr 19 – 3.500,00 PLN (słownie: trzytysiącepięćsetzłotych 00/100),
5) Część V – budowa sieci kanalizacji deszczowej – 1.300,00 PLN (słownie: tysiąctrzystazłotych 00/100).


Firmy uczestniczące