Rada Miejska w Złotowie do końca października 2019 r. wybierze 3 ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie. 

Zgodnie z ww. ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Złotowie mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miasto Złotów.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników:
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa wyżej tj. do dnia 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, określonych w ustawie, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Opłaty

 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy al. Piasta 1, w Sekretariacie (pokój nr 13 na parterze) oraz w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (pokój nr 32, II piętro).

Komplet dokumentów należy złożyć w opisanej, zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie (pokój nr 13 na parterze) przy al. Piasta 1 do dnia 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady Miejskiej  (pokój nr 32, II piętro), tel. 67 263 26 40 wew. 18.

Wzory dokumentów: 
Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej)
Lista osób udzielających poparcia
Klauzula informacyjna