Szkoła Podstawowa Nr 1

Im. Stanisława Staszica

77-400 ZLOTÓW

ul. Boh. Westerplatte 9
Tel 2650036, 2650037

 

OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie ul. Boh. Westerplatte 9
ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlano - remontowe.

Zakres prac:

Roboty remontowe

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.1.. Łazienka – parter

-roboty budowlane i instalacyjne

• Demontaż urządzeń sanitarnych

• Skucie płytek ściennych

• Skucie płytek podłogowych

• Wymiana instalacji wod-kan podposadzkowej i ściennej

• Zasypanie i uzupełnienie bruzd w posadzkach i ścianach

• Wykonanie izolacji posadzkowej

• Ułożenie płytek posadzkowych

• Uzupełnienie płytek ściennych

• Wymiana stolarki drzwiowej

• Montaż urządzeń sanitarnych

• Obudowy z płyt g-k

• Malowanie ścian

1.1.2. Świetlica

-roboty budowlane

• Rozbiórka ścianek i sufitów drewnianych

• Zerwanie wykładziny podłogowej

• Montaż okien połaciowych

• Wykonanie izolacji połaci dachowej

• Okładziny, obudowy i ścianki z płyt g-k

• Wymiana stolarki drzwiowej

• Ułożenie wykładziny podłogowej

• Malowanie emulsyjne ścian i sufitów

 

Podstawą opracowania dokumentacji przetargowej stanowią przedmiar robót, kosztorys
ślepy i szczegółowy kosztorys, inwestorskie opracowane na podstawie obowiązujących katalogów
i norm kosztorysowych.

 

1.0 Termin realizacji zamówienia

  Oferent powinien wykonać całość przedsięwzięcia w okresie:

25 czerwca 2008 r. -   31 lipiec 2008 r.

  Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 12 czerwca 2008 r.
do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie
ul. Boh. Westerplatte 9 - SEKRETARIAT

  Wadium w wysokości 2560,00 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt 00/100) powinno być
wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2008 r. do godz. 9:00 - w pieniądzu,
poręczeniach, gwarancjach na podane w specyfikacji konto

  Otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona w dniu:
12 czerwca 2008 r. o godz. 11.30  w siedzibie Zamawiającego

• Zamawiający zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn

• Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Zdzisław KOLAS tel. kom.602338964