ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

 

Karta usług nr GNiE-GM-03

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
§ 17, § 18 i § 20 uchwały Nr XI.62.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o zamianę mieszkania potwierdzony przez administratora budynku (MZGL). Do wniosku o zamianę mieszkania w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o poprawę warunków mieszkaniowych ze względu na stan zdrowia, należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (niezdolności do pracy) spowodowanej stanem narządu ruchu, najemcy lub członka rodziny najemcy (domownika) wspólnie z nim zamieszkującego.

3. OPŁATY    

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Sylwia Muzioł                             
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: s.muziol@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
      Nie przysługuje

8. INFORMACJE DODATKOWE

• O zamianę lokalu z urzędu mogą się ubiegać najemcy lokali zamieszkujący w warunkach przegęszczenia lub będący w wieku powyżej 65 lat, bądź o niezdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej upośledzeniem w funkcjonowaniu narządów ruchu.
• Najemcy lokali, których powierzchnia użytkowa lokalu jest większa, niż wynika to z potrzeb najemcy lub jego możliwości opłacania czynszu, mogą ubiegać się o inny lokal pod warunkiem objęcia lokalu o mniejszej powierzchni użytkowej lub o niższym standardzie i zwolnienia dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji gminy.
• Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany zajmowanych lokali po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta.
• Burmistrz Miasta może odmówić zgody na dokonanie zamiany w przypadku, gdy:
- którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
- którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę zalega z zapłatą należności czynszowych, chyba, że zawarto porozumienie odnośnie jej spłaty, a dokonanie zamiany spowoduje obniżenie opłat za lokal zasiedlony w wyniku zamiany,
- w wyniku zamiany, w którymkolwiek z lokali, doszłoby do sytuacji zamieszkiwania w warunkach przegęszczenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zamianę mieszkania. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.