OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Złotowie. Aleja Piasta 1

Ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na budowę i sprzedaż 27 garaży za cenę ustaloną w przetargu , położonych na działce 212/9 w Złotowie, przy ul. Wańkowicza, których budowa zakończy się w przewidywanym terminie do  31.01. 2010. za cenę ustaloną w przetargu.

ZESTAWIENIE GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

L.p.

Numer garażu

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza (brutto)

1

01

14,41

23 056,00

2

02

14,36

22 976,00

3

03

16,37

26 192,00

4

04

18,39

29 424,00

5

05

13,90

22 240,00

6

06

13,90

22 240,00

7

07

16,21

25 936,00

8

08

16,43

26 288,00

9

012

15,96

25 536,00

10

014

23,40

37 440,00

11

016

14,63

22 976,00

12

017

26,60

42 560,00

13

018

26,97

43 152,00

14

022

14,97

23 952,00

15

023

17,29

27 664,00

16

024

21,40

34 240,00

17

025

17,42

27 872,00

18

026

18,28

29 248,00

19

027

21,58

34 528,00

20

031

23,62

37 792,00

21

032

23,62

37 792,00

22

033

15,27

24 432,00

23

034

15,27

24 432,00

24

035

15,30

24 489,00

25

036

15,30

24 480,00

26

037

23,62

37 792,00

27

038

23,62

37 792,00

 

 

Przetarg odbędzie się 18 kwietnia o godz. 11-tej w Urzędzie Miejskim w Złotowie, w Sali sesyjnej. 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości 1600 zł. (jeden tysiąc  sześćset zł.) na jeden garaż  przelewem  na rachunek ZTBS Sp. z o.o. w Złotowie nr  95 8941 0006 0015 9942 2000 0010 w terminie do 15 kwietnia 2008 r. Na dowodzie wniesienia  wadium należy podać  numer garażu. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na jeden garaż.  Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZTBS Sp. z o.o.

Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium .

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  wadium przepada na rzecz zbywającego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych  od dnia przetargu.

Ustalona w przetargu najwyższa cena garażu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie:

a. Pierwsza rata płatna w ciągu 7 dni od podpisania umowy, w wysokości 50 % ceny

b. Druga rata płatna do 30.09.2008. w wysokości 50 % ceny

 

Załączniki do  niniejszego ogłoszenia:

1.      Rzut poziomy  garaży.

2.      Projekt umowy o budowę i przeniesienie własności garażu.