Oferta nr 1 - rozpatrzenie w ramach trybu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W dniu 19 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "JEDYNKA DZIECIOM" w Złotowie na realizację zadania publicznego pn. "RAZEM DO EUROPY".

Wobec powyższego na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej http://www.zlotow.pl/  w zakładce „Organizacje pozarządowe” / „Z życia organizacji pozarządowych”.

Nr oferty:
RL-OP.525.2.2017 (WM)

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
- zdanie publiczne realizowane będzie w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna): "RAZEM DO EUROPY".

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie "JEDYNKA DZIECIOM"

Termin realizacji zadania: od 01.06.2017 do 30.06.2017

Wnioskowana wysokość wsparcia na realizację zadania publicznego: 2.350,00 zł
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 46 40 wew. 19, email: m.wenda@zlotow.pl w terminie do 29 maja 2017 r.


Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa
/-/ Małgorzata Chołodowska