ZARZĄDZENIE Nr 16.2015

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 5 lutego 2015 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w 2015r.


Na podstawie zapisów § 3 ust. 9 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów oraz zapisów działu VIII Ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania wniosków z dziedziny sportu w składzie:

Radosław Sieg – inspektor ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki – Przewodniczący komisji;

Sławomir Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej;

Tadeusz Drobczyński – Kierownik Pływalni „Laguna”;

Stanisław Rumiński – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartanki”.

§ 2

Do zadań komisji konkursowej należy:

1. rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

2. zaopiniowanie projektów,

3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru projektów.

§ 3

Wnioski rozpatrywane są przez powołaną komisję konkursową do zaopiniowania wniosków z dziedziny sportu o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 9 lutego 2015r.

§ 4

Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 9.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 6

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa


/-/ Adam Pulit

Uzasadnienie


W dniu 26 stycznia 2015 roku został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015.

Zgodnie z. § 2 punkt. 1 zarządzenia nr 8.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów, w dniu 27 stycznia 2015 roku Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015.

Nabór na członków komisji konkursowej upłynął dnia 3 lutego 2015r. Do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęła jedna kandydatura z ramienia osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa oraz zgłoszoną osobę reprezentującą sektor organizacji pozarządowych.