ZARZĄDZENIE Nr 65.2014

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 23 maja 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i uchwały Nr XXX/286/13 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Regulamin konkursu, w tym zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty na realizację zadań publicznych określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:

1)         Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl;

2)         w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia;

3)         na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak