Wykaz prowadzonych ewidencji w Urzędzie Miejskim w Złotowie

L.p.

Nazwa prowadzonej ewidencji

1

Baza obrony cywilnej.

2

Ewidencja dróg gminnych.

3

Ewidencja dzierżaw rolniczych.

4

Ewidencja gruntów i budynków.

5

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

6

Ewidencja kontrahentów, z którymi zawierane są umowy cywilno -prawne i wystawiane faktury.

7

Ewidencja kontroli do przeprowadzenia na dany rok.

8

Ewidencja ksiąg stanu cywilnego.

9

Ewidencja księgowa dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów.

10

Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka osobową.

11

Ewidencja ludności miasta Złotowa.

12

Ewidencja ławników.

13

Ewidencja not korygujących.

14

Ewidencja obiektów mostowych.

15

Ewidencja okresowych sprawozdań gminy, jej jednostek i urzędów skarbowych.

16

Ewidencja osób ubiegających się o przydział lub zmianę lokalu komunalnego.

17

Ewidencja oświadczeń majątkowych składanych burmistrzowi Miasta Złotowa.

18

Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym osób sprawujących funkcje publiczne – radni Rady Miejskiej w Złotowie.

19

Ewidencja pobranych i wykorzystanych bloczków mandatowych.

20

Ewidencja podatników podatku leśnego – osoby fizyczne.

21

Ewidencja podatników podatku leśnego – osoby prawne.

22

Ewidencja podatników podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

23

Ewidencja podatników podatku od nieruchomości – osoby prawne.

24

Ewidencja podatników podatku rolnego – osoby fizyczne.

25

Ewidencja podatników podatku rolnego – osoby prawne.

26

Ewidencja pożyczek i pracowników, którym udzielane są pożyczki z ZFŚS.

27

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Złotów.

28

Ewidencja radnych Rady Miejskiej w Złotowie.

29

Ewidencja sprzedaży mienia Gminy Miasto Złotów.

30

Ewidencja środków trwałych.

31

Ewidencja umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Złotów.

32

Ewidencja użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych.

33

Ewidencja wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

34

Ewidencja wolnorynkowej sprzedaży nieruchomości.

35

Ewidencja wpłacanych kwot na wadia oraz gwarancji należytego wykonania umowy.

36

Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

37

Ewidencja wydatków strukturalnych.

38

Ewidencja zabytków.

39

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

40

Wykaz wydanych przez Burmistrza Miasta Złotowa decyzji na usunięcie drzew i/lub krzewów.

41

Wykaz wydanych przez Burmistrza Miasta Złotowa postanowień i decyzji środowiskowych.