PROTOKÓŁ NR XIV/12

z XIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 27 marca 2012 roku


W dniu 27 marca 2012 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecni byli wszyscy radni – 15. osób, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek miejskich, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wszystkich przybyłych gości i przedstawicieli mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Alicję Andrzejewską – za jej zgodą.

 2. Protokół z XIII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Na uwagę R. Głyżewskiego dotyczącą jego wypowiedzi zapisanej w projekcie protokołu z XIII sesji w pkt 12 „Sprawy różne i zapytania radnych”, dokonano korekty zapisu na: Roman Głyżewski – zwrócił się w sprawie naprawy – remontu parkingu przy Starostwie, który jest bardzo obciążony. Powiedział, że są tam 2-3 dziury około 20 cm głębokości, w tym przy wjeździe od ul. Norwida – prosił o naprawę tego.”

Więcej uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zwołania XIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XIV sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XIV sesji głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2011 rok.

 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2011.

 7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2012.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Złotowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2012 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa ma 2012 rok”.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im Cypriana Norwida w Złotowie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi mieszkańców ul. Okrężnej w Złotowie na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 22. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 23. Zamknięcie sesji.    

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 12.01. do dnia 14.03.2012 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 stycznia do dnia 14 marca 2012 r., nie wnosząc uwag.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

Zwróciła się, aby szczegółowo przeanalizować pomieszczenia, w których aktualnie znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jej zdaniem pomieszczeń jest zdecydowanie za mało, ponieważ systematycznie dochodzą dodatkowe zadania i w związku z tym należałoby zastanowić się, gdzie przenieść siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uważa, że należałoby przeanalizować wykorzystanie pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 i dobrze byłoby powołać komisję, która zbada problem z pomieszczeniami tych dwóch jednostek i podjęcie stosownej decyzji. Zaproponowała, żeby sprawdzić, czy można w perspektywie przenieść siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do jednego ze skrzydeł Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1.

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Zgłosił uwagę dotyczącą organizacji ruchu na osiedlu Zamkowa, ze szczególnym uwzględnieniem ulic Słonecznej i Hubego. Ulica Słoneczna nie ma oznakowań, jest tylko ograniczenie prędkości do 30 km/godz., co oznacza, że są to drogi równorzędne z pierwszeństwem dla pojazdów z prawej strony, a 80 % osób korzystających z tej ulicy nie uwzględnia tego. Uważa, że na dzień dzisiejszy są dwa rozwiązania tego problemu, tj. droga z pierwszeństwem przejazdu, albo zrobić przy głównych wjazdach tabliczki informacyjne, że są to drogi równorzędne i obowiązuje zasada prawej strony. Zwrócił się z prośbą do Policji, że jeżeli ktoś tego nie będzie przestrzegał, to nakładać sankcje karne, bo trzeba się w końcu nauczyć przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 2. Podziękował za to, że rozpoczęły się prace odnośnie odwodnienia kanalizacji deszczowej Al. Rodła.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Prosił o naprawę - podwyższenie, zapadniętych po zimie, studzienek kanalizacyjnych na ul. Łowieckiej.

 2. Zwrócił się z prośbą o posprzątanie terenu należącego do miasta przy ul. Królowej Jadwigi – przy posesji nr 17, ponieważ jest on cały zarośnięty, są śmieci, gruz itp.

 3. Prosił, aby zlecić usunięcie piachu po remoncie, wykonywanym w ubiegłym roku, na ul. Królowej Jadwigi – chociaż jednorazowo, albo ewentualnie dwa razy w roku – na wiosnę i na jesień.

 4. Zapytał Burmistrza, kiedy skończy się dzielenie radnych – jest podział na „swoje ugrupowanie i resztę”, ponieważ ostatnio głośnym echem obiła się sprawa „Sparty”. Są już artykuły w lokalnych gazetach na temat remontu boiska i z tego co wie, zostało to już ustalone i omówione między klubem Burmistrza, a pozostali radni nic nie wiedzą. Powiedział m.in., że jak wynika po roku pracy w Radzie, to nikt nie jest przeciwko Burmistrzowi, nikt nie jest w opozycji, a jesteśmy dzieleni. Nie powinno tak być, że jest realizowana jakaś większa inwestycja np. boisko przy „Sparcie” i są już wypowiedzi radnych z klubu Burmistrza na ten temat, a pozostali nic nie wiedzą. Jest dużo takich spraw, które są ustalane z ugrupowaniem Burmistrza i to co jest podjęte, jest praktycznie zaklepane. Wydaje mu się, że powinniśmy wszyscy wspólnie przedyskutować temat, a jak widzi, temat boiska jest już zamknięty i zadecydowano jak to ma być. Nawiązał do artykułu w gazecie lokalnej, z którego wynika, że na Zarządzie „Sparty” był przedstawiciel Rady. Powiedział, że nie przypomina sobie, żeby było spotkanie, na którym wytypowano kogoś na rozmowę z Zarządem „Sparty”. Decyzje zapadają praktycznie w klubie Burmistrza, a mówi się, że Rada podjęła uchwałę, czy jakąś sprawę. To nie jest do końca tak, tym bardziej, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki też nie było nic omawiane, a jak się okazuje, na rozmowy z Zarządem „Sparty”, gdzie są jakieś uzgodnienia, idzie przedstawiciel radnych i Burmistrz Miasta.

 5. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady z pytaniem, kto jest kompetentny do wprowadzenia projektów uchwał do porządku obrad sesji, ponieważ nie zgadza się z częścią odpowiedzi, jaką uzyskał składając wniosek o wprowadzenie nowej taryfy za wodę na poziomie 20 % wartości wody tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli powtórzyłaby się sytuacja z 2011 roku – byłoby to jakieś zabezpieczenie dla mieszkańców miasta. Powiedział, że rozmawiał z Burmistrzem, który bardziej wyjaśnił sprawę niż Przewodniczący Rady, odmawiając wprowadzenia tematu do porządku obrad sesji. Zgodził się, że „ Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez radę może wystąpić komisja, klub radnych, grupa co najmniej trzech radnych oraz burmistrz” – zgodnie z § 33 Statutu Gminy Miasto Złotów. Nie zgodził się do pozostałych punktów odpowiedzi, m.in., że Przewodniczący Rady nie ma uprawnień wprowadzenia do porządku obrad. Powiedział m.in., że zgodnie z § 33 pkt 2 Statutu, każdy wniosek i uchwały Przewodniczący Rady przekazuje do danej komisji i Burmistrza do zaopiniowania. Ponadto poinformował, że nie składał we wniosku o zmianę taryfy.

K. Żelichowski – zwrócił uwagę, że są to interpelacje i takie sprawy należy przedstawiać w sprawach różnych porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – odpowiedział m.in., że tak jak sam K. Koronkiewicz zauważył, Przewodniczący Rady nie mógł tego projektu wprowadzać do porządku obrad sesji, tym bardziej, że nie spełniał on wymogów zawartych w Statucie. Na informację K. Koronkiewicza, że będą składali projekt jako Klub, Przewodniczący Rady odpowiedział, że w tym względzie nie ma żadnej niejasności.


 1. Radny K. Żelichowski:

 1. Odpowiedział K. Koronkiewiczowi na poruszoną przez niego sprawą dotycząca boiska przy „Sparcie”. Wyjaśnił, że nie było to spotkanie odnośnie boiska – zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Zarządu „Sparty” dotyczące działalności Klubu i wynikł tam temat boiska, na który była luźna rozmowa.

 2. Zwrócił się z prośbą o sprawdzenie, czy jest możliwość zalegalizowania i utwardzenia terenu zielonego na ul. Krzywoustego przy bloku nr 4 – od wewnątrz ulicy, na którym stoją samochody, gdzie jest „dziki” parking. Zwrócił uwagę, że są problemy z parkowaniem na tej ulicy i jeżeli byłoby tam chociaż 8 miejsc parkingowych, to warto byłoby to zrobić.

 3. Prosił, żeby posprzątać, usunąć niepotrzebne rzeczy przy ul. Krzywoustego 4 – za trafostacją, gdzie zrobiło się wysypisko śmieci.

 4. Powiedział, że zauważył, iż stawiane są lampy z jednej strony ul. Królowej Jadwigi – zapytał, czy te stare lampy z drugiej strony będą zdjęte, co potwierdził Burmistrz Miasta.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Zwrócił się o utwardzenie podłoża przy urządzeniach do ćwiczeń przy promenadzie, ponieważ po deszczu robią się tam doły, w których zbiera się woda i przez jakiś czas nie można z nich korzystać – uważa, że można byłoby ułożyć tam płyty.

 2. Zapytał na jakim etapie są prace odnośnie boiska przy „Sparcie” – czy jest już uzgodniona koncepcja, czy jest już realizowany projekt i czy będziemy mieli wpływ na to, jak to boisko będzie miało wyglądać. Powiedział, że podejrzewa, iż wpływ na to będzie miała przede wszystkim koalicja – zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Klubu, jakie jest stanowisko koalicji w tej sprawie.

 1. Radny K. Kulasek:

Poruszył sprawę dotyczącą ścieżki edukacyjnej wykonanej w ubiegłym roku za „domem towarowym”. Zapytał czy jest planowana jakaś naprawa tej ścieżki, ponieważ po deszczach, na zboczu – na całym zejściu między ogródkami, zostało naniesione bardzo dużo piasku. Uważa, że wymaga to poprawy, żeby na przyszłość ścieżka nie była zasypywana i nie tworzyło się tam błoto.

 1. Radna M. Wegner:

Zwróciła się z prośbą mieszkańców o ustawienie na terenie miasta dodatkowych – większej ilości koszy do śmieci i na psie odchody, ponieważ są takie miejsca, gdzie jest ich brak i osoby, które sprzątają po swoich psach, nie mają gdzie tego wyrzucić.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 21 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2011 rok.

Sprawozdanie Radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji St. Wojtuń poruszył sprawę środków na narkomanię. Zwrócił uwagę na to, że na przeciwdziałanie narkomani - na edukację, jest zaplanowane tylko 664 zł., a jak wynika z raportu Komendy Powiatowej Policji, to z narkomanią jest coraz większy problem, szczególnie w szkołach. Uważa, że przydałoby się zwiększyć środki na ten cel – bardziej edukować, aby takich problemów nie było.

Na powyższe odpowiedzi udzieliła A. Andrzejewska – Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powiedziała m.in., że wszystkie programy edukacyjne, które kierowane są do młodzieży, są ze sobą bardzo związane i dotyczą zarówno problemu uzależnień, przemocy w rodzinie, jak i narkomanii. Natomiast samych programów tylko dla narkomanii jest niewiele i w związku z czym, tylko w tym paragrafie mogą być zaksięgowane środki, które są związane typowo z narkomanią – problem narkomanii jest również połączony z pozostałymi programami i dlatego też nie proponuje się większych wydatków na to zadanie. Ponadto poinformowała, że jest to opracowywane także w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, którzy proszeni są na posiedzenie komisji i sugerują, ile i na co winno być środków.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2011 rok, nie wnosząc uwag.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2011.

Radni otrzymali informacje:

 • Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2011,

 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej w Złotowie za 2011 r.,

 • Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Materiały były omawiane na posiedzeniach komisji.

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2011

R. Głyżewski – powiedział m.in., że materiał jest bardzo szeroki i dokładny. Podczas dyskusji zwrócił uwagę na wykrywalność przestępstw w kategorii kradzież samochodu, gdzie odnotowano wzrost o 800 % oraz na duży wzrost ilości nałożonych mandatów karnych do 1.623 – zapytał się czy dane te dotyczą tylko miasta czy powiatu. Ponadto powiedział, że w materiale brakuje mu ilości zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku – byłoby dobrze, żeby była tu skala porównawcza z rokiem 2010, bo w tym materiale tego nie ma.

Następnie głos zabrał G. Gibaszek – Komendant Powiatowy Policji, który powiedział m.in., że dane, o które pytał R. Głyżewski dotyczą samego miasta Złotowa. Jeśli chodzi o kradzież samochodów, odpowiedział, że zgodnie z tym, co zostało przedstawione w informacji, 8 kradzieży dokonano w samym mieście Złotowie, natomiast w całym powiecie – 16. Wyjaśnił m.in. z czego ten wzrost wynika, ponadto cztery pojazdy z tych ośmiu, to pojazdy skradzione z innych powiatów. Podał przykłady, gdzie kradzież pojazdu, zgłoszono dopiero po 4-8 dniach, po którym to czasie trudno jest cokolwiek zrobić, żeby namierzyć sprawców, co nie znaczy, że nie są podejmowane czynności. Powiedział, że wskaźnik wykrywalności kradzionych samochodów wynosi 47,7 %, czyli niemal połowa skradzionych samochodów została wykryta, a część nawet odzyskana. Poinformował, że niemal wszyscy ustaleni sprawcy, którzy tych kradzieży dokonali, pochodzili z naszego terenu. W sprawie mandatów karnych odpowiedział, że faktycznie jest wysoki ich wzrost, bo z 764 w 2010 r. do 1.623 w 2011 r. Wyjaśnił, że nie znaczy to, iż jest tak bardzo źle, tylko, że wzrosła represja, ponieważ przez ostatnie lata starano się pouczać sprawców, co nie przyniosło żadnych rezultatów, a wręcz przeciwnie - młodzi ludzie nie do końca respektowali prawo. Można zauważyć, że po nakładaniu mandatów, ludzie, którzy wcześniej nie byli karani, a teraz zostali karani, w większości tych wykroczeń później nie popełniają. Powiedział, że wcześniej, przez kilka lat, była prowadzona polityka pouczania za określone wykroczenia, bo tak też przewiduje kodeks wykroczeń, ale niestety skutek był odwrotny i od pewnego czasu – nie tylko Policja w Złotowie, ale w całej Polsce – stara się represjonować sprawców, aby przyuczyć ich do pewnych zachowań. Jeśli chodzi o sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku odpowiedział, że w 2010 r. było ich o 54 więcej niż w 2011 r. Poinformował, że w wielu wypadkach sprawcy zostali zatrzymani dzięki monitoringowi miejskiemu – dzięki informacji od osób, które pracują na monitoringu i Komendanta Straży Miejskiej. Zwrócił uwagę, że bardzo ważna jest tu szybkość reakcji, a średni czas reakcji wyniósł 5,48 minut – bardzo ważna jest tu szybka informacja, szybka reakcja i szybkie zatrzymanie sprawców.

Na pytanie St. Wojtunia dotyczące spraw kadrowych – czy nie ma z tym problemów, czy brakuje policjantów w naszym powiecie, Komendant Powiatowy Policji odpowiedział m.in., że w całej Policji w Polsce brakuje policjantów – w tej chwili jest ponad 7 tys. wakatów, w Złotowie, również są wakaty – policjanci w roku bieżącym i poprzednim odchodzili na emerytury i pozostały po nich wolne miejsca. Powiedział, że po EURO 2012 stany te zostaną na pewno uzupełnione, gdyż w tej chwili całe siły i środki kierowane są na Poznań – są przyjmowani również policjanci z naszego powiatu – jest ich około 12., którzy pracują w Poznaniu. Zgodnie z rozmowami z Komendantem Wielkopolskim, po EURO 2012, Złotów również zostanie zasilony tymi policjantami. Przypomniał, że przez powiat przebiegają dwie trasy krajowe, które przez cały czerwiec będziemy zabezpieczać. Ponadto powiedział, że podjęto działania, aby pozyskać policjantów na okres czerwca do pracy w Złotowie – zostało podpisane porozumienie między nim, Komendantem Wielkopolskim i Komendantem Szkoły Policji, że na okres miesiąca czerwca dostaniemy 10 policjantów ze Szkoły Policji, którzy będą pełnić służbę w Złotowie. Poinformował, że luka, która powstanie w związku z tym, że policjanci zostaną przemieszczeni do działań na trasie, w jakiś sposób zostanie zapełniona i nie pozostaniemy bez opieki Policji.

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej w Złotowie za 2011 r.

Podczas dyskusji, R. Głyżewski zwrócił uwagę, że informacja jest dokładna, rzeczowa i konkretna. Zwrócił się do Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o przybliżenie zagadnienia, o którym jest mowa w końcowej części informacji, że nie są przestrzegane procedury prawne organizacji imprez masowych, co może przyczynić się do utrudnienia dojazdu, w tym pożarowego, służb pożarniczych w miejscach prowadzonych takich imprez.

Odpowiedzi na powyższe udzielił P. Pierzyński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o imprezy masowe, to wszyscy ci, którzy podejmują się organizacji jakiejkolwiek imprezy, zdają sobie sprawę, jakie wymogi muszą być spełnione. Na chwilę obecną, jedynie Komenda Powiatowa Policji, jako jedyna, zwróciła się o wydanie opinii czy wymogów, jakie powinna spełniać impreza masowa. Natomiast pozostałe imprezy, które są organizowane na terenie miasta czy powiatu, organizatorzy – na własną odpowiedzialność, nie zgłaszają ich jako imprezy masowe. W sprawozdaniu, zasugerował, że takie imprezy są organizowane na terenie miasta i powiatu, które zgodnie z prawem powinny być zakwalifikowane jako imprezy masowe. Powiedział, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dowiaduje się o takich imprezach w trakcie, albo na tydzień przed, a w ciągu tygodnia nikt nie będzie w stanie spełnić wszystkich wymogów, jakie stawia zorganizowanie takiej imprezy. Na pytanie Przewodniczącego Rady, kiedy trzeba to zgłosić, odpowiedział, że na 3-4 miesiące przed imprezą, co uwarunkowane jest przepisami, jakie są stawiane przed organizatorami imprez masowych.

Burmistrz St. Weniak – przypuszcza, że Komendant mówił o Euro-Eco Meetingu. Powiedział, że traktujemy, iż nie jest to impreza masowa i w naszej interpretacji przepisów, to rzeczywiście imprezą masową nie jest i będziemy się tego trzymać, ponieważ jeżeli potraktować to jako imprezę masową, to trzeba byłoby zrezygnować z organizacji tej imprezy. Uważa, że mamy rację, bo orzeczenia sądu w tym względzie są różne.

H. Golla – poruszył problem dotyczący masowego wypalania traw, o czym donoszą media. Zapytał, jak to wygląda na naszym terenie – czy występuje to i jaka jest w tym ewentualnie częstotliwość udziału jednostek pożarniczych. Czy są odpowiednio wysokie kary dla tych, którzy zostają przyłapani na gorącym uczynku, czy też wskazani, ponieważ jest to totalna plaga, która powtarza się co roku – można odnieść wrażenie, że jeżeli kary są, to są one zbyt mało dotkliwe.

Na powyższe, odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy PSP – P. Pierzyński. Powiedział m.in., że od początku roku, na terenie całego kraju, było ponad 30 tys. wyjazdów do tego typu zdarzeń, a na naszym terenie, np. dwa tygodnie temu – w sobotę, od godz. 13 do wieczora było ich 15. Jeżeli chodzi o wysokość kary, to nie podał jej wysokości, ponieważ nigdy nie złapano podpalacza. Uważa, że nie wie na ile jest skuteczne ogłaszanie wszelkiego rodzaju komunikatów w mediach w sprawie wypalania traw, czy ze strony straży pożarnej, policji, czy środowisk ekologicznych, ponieważ rolnikowi, który ma ziemię, ciężko jest to wytłumaczyć.

Na tym zakończono dyskusję.

 1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

R. Głyżewski – powiedział, że sprawozdanie jest dokładne i czytelne, ale należałoby przedstawić wyniki działań Straży Miejskiej w skali porównawczej – do roku poprzedniego. Ponadto uważa, że dwóch strażników w mieście jest za mało – optymalna ilość to czterech strażników. Myśli, że mieliby oni co robić, ponieważ miasto jest piękne i należy o nie dbać systematycznie. Powiedział, że Straż Miejska powinna pokazywać się nie tylko w centrum, ale również na obrzeżach miasta, a na pewno byłyby wyniki ich pracy.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła informacje: Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2011.

Powyższe informacje są załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2012.

Sprawozdanie Radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2012.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/108/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Przedłożony projekt uchwały, który radni otrzymali dotyczy udzielenia Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP dotacji w wysokości 100 tys. zł. na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich związanych z naprawą dachu oraz oczyszczeniem i odnowieniem elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP. Wydatki na dotacje związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2012 rok. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – „wstrzymał się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/109/12 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on udzielenia dotacji w wysokości 22.500 zł. na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich związanych z naprawą dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki. Wydatki na dotacje związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2012 rok.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – „wstrzymał się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/110/12 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on udzielenia dotacji w wysokości 24 tys. zł. na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich związanych z remontem dachu kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha. Wydatki na dotacje związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2012 rok.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – „wstrzymał się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/111/12 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2012 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2012 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/112/12 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2012 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zakupu urządzenia do badań wideoendoskopowych przez Szpital Powiatowy w Złotowie.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – „wstrzymał się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/113/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on udzielenia poręczenia wekslowego spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.000.000 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 3.900.000 zł. na sfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody ul. Wodociągowa 1a”.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/114/12 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa ma 2012 rok”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa ma 2012 rok”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/115/12 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa ma 2012 rok”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Przedmiotem planu mają być ustalenia funkcjonalno - przestrzenne w zakresie przypisania mu funkcji terenu usługowej: wypoczynkowej, rekreacyjnej, sportów wodnych, hotelowej, gastronomicznej, rehabilitacyjnej i innych pokrewnych z wyjątkiem mieszkaniowej, oraz umożliwienie rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejących budynków na działce nr 279/4, określenia wskaźników intensywności zabudowy oraz ustalenia warunków zabudowy.

Uwag do przedłożonego projektu nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/116/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im Cypriana Norwida w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im Cypriana Norwida w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/117/12 w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im Cypriana Norwida w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Ponadto radni otrzymali:

- opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015 z dnia 19 marca 2012 r. na temat kandydatów na ławnika, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie;

- wykaz kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

- Regulamin głosowania w wyborach uzupełniających ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję od 2012 r. do 2015 – celem akceptacji na sesji Rady Miejskiej.

Rada dokonała wyboru 1. ławnika, spośród 3. kandydatów do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

Przed przystąpieniem do wyboru ławnika, Rada Miejska jednogłośnie głosami 15. - „za” przyjęła, dostarczony radnym z materiałami sesyjnymi, Regulamin głosowania w wyborach uzupełniających ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, którą wybrano głosami 12. - „za”, przy 3. - „wstrzymujących się”, w składzie: Krzysztof Koronkiewicz, Anna Rogut, Stanisław Wojtuń – którzy wyrazili na to zgodę. Komisja spośród siebie wybrała na przewodniczącego Stanisława Wojtunia.

Godz. 1200. Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1220.

Obecnych było 15 radnych.

Przystąpiono do wyborów ławnika, które odbyły się w głosowaniu tajnym.

Komisja Skrutacyjna rozdała 15. radnym przygotowane karty do głosowania – do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile, a następnie przystąpiła do zebrania głosów – kart do głosowania do urny.

Po zebraniu kart do głosowania do urny, o godz. 1225, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna opuściła salę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołu.

Obrady XIV sesji wznowiono o godz. 1240.

Obecnych było 15 – tu radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos St. Wojtuniowi - Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który przeczytał protokół Komisji. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

 1. Barbara Maria Chodera - 1.

 2. Łucja Kamińska - 14.

 3. Krystyna Genowefa Kozubek - 0.

W wyniku tajnego głosowania, w wyborach uzupełniających na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile, wybrana została Pani Łucja Kamińska, która uzyskała 14 głosów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z kartami do głosowania jest załączony do protokołu z sesji.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika (Pani Łucji Kamińskiej) do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/118/12 w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi mieszkańców ul. Okrężnej w Złotowie na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

A. Rogut – zapytała, jak Burmistrz ustosunkowałby się do wniosków Komisji Rewizyjnej, wysuniętych z wizji lokalnej na ul. Okrężnej.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że trudno mu się ustosunkować do przedłożonych wniosków, ponieważ jest to zdanie Komisji. We wnioskach jest zawarta sugestia, aby przebudowę ul. Okrężnej ująć do planu roku przyszłego, z zakresem podanym przez Komisję. Powiedział, że nikt nie kwestionuje potrzeby przebudowy tej ulicy. Zwrócił uwagę, aby Rada nie popełniła błędu, ponieważ ul. Okrężna nie jest jedyną ulicą w Złotowie, która wymaga takich działań – tych ulic można przytoczyć bardzo wiele i ludzi oczekujących na podobne rozwiązania. W związku z tym zaproponował, żeby w roku przyszłym, w projekcie budżetu, przewidzieć środki na tzw. „inicjatywę obywatelską”, które to środki byłyby podzielone w ramach zgłoszeń przez mieszkańców zainteresowanych tym trybem poprawy stanu nawierzchni ulic, chodników czy innych urządzeń komunalnych i jeżeli będzie taka wola mieszkańców ul. Okrężnej, a Komisja, czy Rada podejmie taką decyzję, to nie widzi problemu, żeby to w przyszłym roku wykonać. Powiedział, że jest przeciwny, żeby na podstawie wniosku, wpisywać to zadanie bezpośrednio do projektu budżetu na rok przyszły, bo takich ulic może wymienić kilka, jeżeli nie kilkanaście, które są w podobnej sytuacji. Podał przykład ul. Studziennej, gdzie Rada poprzedniej kadencji przyjęła wniosek i deklarowała, przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, a mieszkańcy mieli wykonać nawierzchnię tej ulicy – załatwiliśmy dokumentację, pozwolenie na budowę i na tym się skończyło. Powiedział, że podobna sytuacja była, jeżeli chodzi np. o ul. Rogatki – tam również mieszkańcy zgłaszali się i Rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę, że może to odbyć się, ale w trybie „inicjatywy obywatelskiej”. Uważa, że powinno pójść się w tym kierunku, żeby nie było takiej sytuacji, iż ktoś tylko dlatego, że jest bardziej aktywny, ale na etapie zgłaszania i postulowania, a nie na etapie realizacji, otrzymuje tą sytuację bez kolejki. Powiedział, że jest wiele ulic, gdzie nawet takiej drogi, jak na ul. Okrężnej, nie ma, bo są to również drogi polne. Dlatego zaproponował, żeby w projekcie budżetu roku przyszłego wydzielić znaczące środki – nie kilkadziesiąt, ale kilkaset tysięcy złotych, aby można było w tym trybie realizować te potrzeby, które nie są do zrealizowania w normalnym trybie, jak jest to zapisane w budżecie.

R. Głyżewski – powiedział m.in., że po dłuższej analizie nasuwa się sugestia, czy to jest skarga, czy petycja. Byłby daleko od tego, że jest to skarga – można byłoby to uznać jako skargę, gdyby były to np. wnioski niezrealizowane przez Burmistrza od kilku lat. Przychylił się do Burmistrza, że trzeba spojrzeć na budżet na rok następny trochę inaczej, bo tych ulic jest kilkanaście, a nie jest tylko jedna i środki te na pewno załatwiłyby ten temat. Powiedział, że ulica Okrężna ma prawie 30 lat i pasek 3 m asfaltu w jakimś stopniu starczyłby, nie ma też deszczówki. Nie może być tak, że jak ktoś zgłaszał, to zaraz będzie miał to zrobione, bo też może podać kilka takich ulic i zebrać podpisy mieszkańców, żeby wykonać dane zadanie. Powiedział, że trzeba to dopracować, ponieważ jest jakaś wizja, jest plan realizacji zadań, które nie są do końca zrobione. Jest daleki od tego, żeby iść tylko w jednym kierunku, niezależnie czy to będzie ul. Zamkowa, Jastrowska, Chojnicka, ale spojrzeć globalnie na rzeczy, które trzeba zrobić w mieście. Uważa, że Komisja Rewizyjna wykonała swoją pracę, ale do końca nie zgadza się z wszystkimi wnioskami, w tym m.in. dot. znaku informacyjnego o wjeździe na osiedle, co mija się z celem, ponieważ wiadomo, że samochody mogą stawać tylko w miejscach wyznaczonych, a nie wszędzie. Powiedział, że rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną sprawa nietrafnie została potraktowana jako skarga, ponieważ uważa, że jest to raczej wniosek, petycja i głos ludzi, którzy mieszkają na ul. Okrężnej już 27-28 lat. Dlatego przychyla się do tego, żeby spojrzeć szerzej na całe miasto i na ulice, które są jeszcze do realizacji.

K. Steffen, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że to, co Komisja Rewizyjna wypracowała, jest wyłącznie wynikiem rozmów z mieszkańcami tej ulicy, tego osiedla. Nie jest to żaden kaprys ze strony Komisji – padł wniosek, żeby postawić znak informacyjny, że droga jest osiedlowa. Uważa, że nad rozwiązaniem ustaleń Komisji, będziemy dyskutować w październiku, gdy będzie uchwalany kolejny budżet, a dzisiaj niczego nie przesądzamy. Wierzy, że przejdzie wersja proponowana przez Komisję Rewizyjną.

K. Koronkiewicz – powiedział, że mamy tu system patowy, bo podejrzewa, że zarówno Burmistrz ma rację, jak i mieszkańcy. Mamy przystąpić do głosowania, gdzie praktycznie Komisja Rewizyjna już wszystko zrobiła, a radni zostaliśmy tylko poinformowani pisemnie – uważa, że w tej sytuacji najlepiej jest wstrzymać się. Powiedział, że zabrakło wspólnego spotkania, na którym można było razem przedyskutować i opracować projekt 4.- letni, żeby mieszkańcy poszczególnych ulic w mieście wiedzieli, kiedy dana ulica byłaby realizowana.

Do powyższej wypowiedzi ustosunkował się K. Steffen – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który zwrócił m.in. uwagę, że radni będą głosować nie nad tym co dalej zrobić, ale nad zasadnością lub bezzasadnością wniesionej skargi.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – zwrócił uwagę, że sprawa, nad którą radni będą głosować jest stricte prawna i tutaj Komisja uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia zasadności skargi. Natomiast co dalej w tej sprawie, jest kwestią wspólnego spotkania i wypracowania stanowiska. Uważa, że propozycje Burmistrza i wszystkich radnych są tu zbieżne, że trzeba to przedyskutować, ale to przy opracowywaniu kolejnego budżetu. Na pytanie K. Steffen, czy mieszkańcy ul. Okrężnej otrzymają pełną odpowiedź, Przewodniczący Rady powiedział, że mieszkańcom będzie przekazana uchwała Rady wraz z załącznikiem, który stanowi integralną część uchwały.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. Zwrócił uwagę, że Rada przyjmuje obecnie wniosek wskazany przez Komisję, że w przyszłym roku realizujemy w pełnym zakresie ul. Okrężną i trzeba to przegłosować. Na uwagę K. Steffen, że nie zgadza się rozumowaniem Burmistrza, ponieważ Komisja Rewizyjna informuje o wypracowanych wnioskach, a czy będą one uwzględnione w budżecie, to okaże się w październiku przy opracowywaniu budżetu na następny rok, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że K. Steffen, jako radny, musi zdawać sobie sprawę, że bez uchwały Rady w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pod nazwą „przebudowa ul. Okrężnej”, dla mieszkańców ten papier nie ma żadnego znaczenia, bo np. za pół roku zapytają, dlaczego tego nie zrealizowano. Nie można tego obecnie robić i przyjmować jako zadania, które będzie realizowane w przyszłym roku, bo jeżeli tak, to prosił, żeby to przegłosować. Jeżeli ma to być głosowane w październiku, to nie można obecnie tak tego określić i dać takiej informacji mieszkańcom, bo normalny obywatel ul. Okrężnej przeczyta to i powie, że „w przyszłym roku będą robić nam ulicę”. Przeczytał wnioski zawarte w załączniku do projektu uchwały. Powiedział, że rozumuje to w ten sposób, iż Komisja zrobi wszystko, jeżeli już nie zrobiła, że zapewniła mieszkańców, iż w roku przyszłym ulica Okrężna, w tym wydaniu, będzie wykonana.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Steffen – powiedział m.in., że jako zadanie, będziemy to głosować w październiku i nie ma gwarancji, iż jest to już przyjęte do budżetu. Intencją zapisu Komisji było to, żeby ludzie w mieście wiedzieli, że nie lekceważy się ich, tylko, że o nich myśli się. Powiedział, że Komisja zrobi wszystko, ale nie wie, jakie będzie głosowanie nad wprowadzeniem tego zadania do budżetu na rok przyszły.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi mieszkańców ul. Okrężnej w Złotowie na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 10. radnych, 5. – „wstrzymało się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/119/12 w sprawie uznania skargi mieszkańców ul. Okrężnej w Złotowie na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/120/12 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że przyjmuje przedłożoną propozycję. Powiedział, że będzie powołana komisja, aby było wiadomo, jakie to miałyby być pomieszczenia. Ocenimy potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ewentualnie rozpatrzymy, jakie są możliwości przeniesienia i wygospodarowania pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1. Zaapelował do radnych, żeby również uczestniczyli w pracach komisji.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

W sprawie organizacji ruchu na osiedlu Zamkowa – dróg podporządkowanych, odpowiedział, że z tego co zna kodeks drogowy, to takiego znaku nie ma. Możemy przygotować i ustawić tablice informacyjne przy wjeździe na osiedle, że wszystkie drogi na całym osiedlu są drogami równorzędnymi i obowiązuje zasada prawej strony. Powiedział, że nie byłby za tym, aby zmieniać tam organizację ruchu, żeby robić tam drogi podporządkowane, ponieważ np. na ul. Słonecznej tych znaków byłoby bardzo dużo i często trzeba byłoby je prostować, wymieniać. Dlatego uważa, że powinno się ten stan utrzymać jaki jest, tym bardziej, że nie ma informacji o kolizjach czy wypadkach z tego tytułu. Powiedział, że jeżeli jest taka potrzeba, to przygotujemy tablice informacyjne, że na osiedlu wszystkie drogi są drogami równorzędnymi i obowiązuje zasada prawej strony.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie zapadniętych studzienek kanalizacyjnych na ul. Łowieckiej odpowiedział, że w tym roku będzie to zrobione.

 2. W sprawie ul. Królowej Jadwigi – Domańskiego odpowiedział, że w tej chwili jest wysyp śmieci po zimie i staramy się wspólnie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych to uporządkować. Powiedział, że w przyszłym tygodniu będą osoby zatrudnione na pracach społeczno - użytecznych, które posprzątają i myśli, że do świąt sprawy te zostaną załatwione. Na uwagę K. Koronkiewicza dotyczącą wykarczowania tam dzikich krzaków, Burmistrz odpowiedział, że zorientuje się i na pewno porządek będzie zrobiony.

 3. Jeśli chodzi o usunięcie piasku na ul. Królowej Jadwigi odpowiedział, że jeżdżą zamiatarki i w najbliższych dniach powinny ją oczyścić.

 4. Jeżeli chodzi o wniosek o taryfę, odpowiedział m.in., że nie ma podstaw prawnych, żeby taką uchwałę podjąć, ponieważ przepisy jednoznacznie mówią o zasadach kształtowania taryfy, co można liczyć w koszty – kosztów, których nie ma, nie można zaliczyć do taryfy. Powiedział, że gdyby nawet taka uchwała była zgłoszona, z formalnych powodów prawidłowo, zgodnie ze Statutem, to nie jest możliwa do głosowania, a nadzór na pewno taką uchwałę uchyli. Na uwagę K. Koronkiewicza, że nie ma możliwości, aby uchronić mieszkańców przed niezgodnymi z umową opłatami, Burmistrz odpowiedział, że jest taka możliwość. Wyjaśnił K. Koronkiewiczowi, że jako odbiorca ma umowę z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i jeżeli uważa, że jakość wody nie odpowiada normom, to może zażądać obniżenia opłaty indywidualnie od MZWiK, a tyle co wie, to dostanie odpowiedź, że woda odpowiada parametrom i wtedy ma drogę sądową, bo jest związany umową cywilno - prawną z MZWiK – jeżeli nie domówi się z MZWiK, to może domagać się ochrony swoich praw przed sądem. Gmina, jako właściciel spółki, ma prawo kształtowania taryfy w zakresie dopuszczalnym przez prawo, a taryfy określają przepisy, co można do niej zaliczyć jako koszty. Na uwagę K. Koronkiewicza, że Rada nie ma możliwości uchronienia mieszkańców, Burmistrz odpowiedział, że chronimy mieszkańców ustalając taryfę. Powiedział, że takiej możliwości rozwiązania tego problemu jak chce K. Koronkiewicz, prawnie i faktycznie nie ma.

 5. W sprawie „dzielenia radnych” Burmistrz odpowiedział, że K. Koronkiewicz już chyba drugi raz podnosi, iż czuje się wykluczony, jako radny z tej Rady. Powiedział to, co mówią znawcy na temat funkcjonowania rady, demokracji – „tak jak nie ma kapitalizmu bez wolnego rynku, tak nie ma demokracji bez opozycji”. K. Koronkiewicz jest w tej drugiej części – w opozycji i dobrze, że tak jest, bo gdyby nie było opozycji, to jest dyktatura. Nie może być tak, że zacierają się pola tych, którzy rządzą, od tych, którzy kontrolują, bo jeżeli to się zatrze, to tak jak mówią znawcy – nie ma demokracji, a demokracja, to są rządy większości przy pełnym poszanowaniu mniejszości. Powiedział, że jeżeli K. Koronkiewicz udowodni, że nie szanujemy mniejszości, to możemy wtedy na ten temat rozmawiać.

Godz. 13.05.

Z posiedzenia zwolnił się K. Cichański.

Obecnych było 14. radnych.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące bloku przy ul. Krzywoustego 4 odpowiedział, że tam rzeczywiście samochodów przybywa i ci ludzie nie mają gdzie je stawiać. Powiedział, że jeżeli będzie taka możliwość i zachowane zostaną tam odpowiednie parametry, to nie widzi powodu, żeby tego nie wykonać. Sprawdzimy i rozpatrzymy, czy jest to możliwe – jest za tym, żeby to zrobić.

 2. Jeżeli chodzi o lampy przy ul. Królowej Jadwigi odpowiedział, że obecnie trwają tam prace i stare lampy zostaną usunięte – linia napowietrzna zostanie usunięta, a linia oświetleniowa i zasilająca budynki jest skablowana. Powiedział, że będą tam nowe słupy oświetleniowe, a oprawy będą te same – będzie nowe oświetlenie i nowe lampy metalowe.


Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie urządzeń do ćwiczeń przy promenadzie odpowiedział, że ogłoszono przetarg na drobne roboty, betonowe, chodnikowe itd. Powiedział, że w ramach tych robót jest między innymi utwardzenie terenu przy siłowni i oświetlenie tego terenu. Myśli, że w kwietniu powinno to być wykonane.

 2. W sprawie boiska przy ul. Wioślarskiej (odpowiedź również K. Koronkiewiczowi) odpowiedział, że mówił o tym na poprzedniej sesji – jest zlecona dokumentacja na przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę boiska. Powiedział, że doniesienia prasowe były różne i za to nikt z nas nie odpowiada. Na pytanie K. Żelichowskiego, czy jako radni koalicji uczestniczyli w rozmowach z projektantem i burmistrzem odnośnie kształtu stadionu, ponieważ dochodzą takie głosy, odpowiedział, że radni z koalicji w tym nie uczestniczyli i mieli o to pretensje. Powiedział, że trzeba odróżnić tzw. władzę ustawodawczą od wykonawczej. Jeżeli ma być tak, że burmistrz ma codziennie i w bieżących sprawach słuchać Rady, to musimy spotykać się przynajmniej 2 razy w tygodniu, minimum na godzinę. Zwrócił uwagę, że są pewne kompetencje Rady i burmistrza – Rada, która uchwala budżet, wytycza kierunki i burmistrz, który te zadania realizuje, a sposób realizacji tych zadań należy do burmistrza. Przypomniał, że była mowa już w poprzedniej kadencji i w Programie Działania Rady na tą kadencję, że obiekty przy ul. Mickiewicza powinny zostać obiektami sportowymi rekreacyjnymi – spełnienie tych warunków jest zapewnione w projekcie, który niedługo będzie gotowy i, który przedstawimy publicznie. Przypomniał, że boisko będzie odpowiadało normą PZPN – co prawda minimalną i będzie ono o wymiarach 90 m x 45 m, z bieżnią o nawierzchni sztucznej do uprawiania joggingu – nie do uprawiania biegów zawodowych i w tym wydaniu obiekt ten będzie spełniał te wymogi i kryteria. Natomiast to, co mówił K. Żelichowski, to uważał, że nie ma potrzeby tego bliżej konsultować, ponieważ takie upoważnienia, takie informacje były wcześniej uzgodnione – w poprzedniej kadencji i przyjęte na obecną kadencję. W związku z tym, została podjęta taka decyzja i w ten sposób jest przygotowana dokumentacja, i w ten sposób zamierzamy to wykonać. Jeżeli przyjąć, że miałoby to być boisko pełnowymiarowe, tzn. o wyższym wymiarze, o którym mówią przepisy PZPN, tj. 105 m x 68 m, to oznacza, że trzeba do tego dołożyć przynajmniej jeszcze połowę środków, a biorąc pod uwagę pojawiające się głosy, że nie dwa tory, tylko cztery tory bieżni, to trzeba byłoby dołożyć 100 % środków. Powiedział, że wg wstępnej informacji, którą mamy, która została przekazana we wniosku do dotacji do Urzędu Marszałkowskiego, to kosztorys wstępny na to boisko jest w tym wydaniu, o którym mówił wcześniej, czyli o wymiarach 45 m x 90 m, z bieżnią dwutorową, na około 2 mln. zł. Przypomniał, że za 1,5 mln zł. ma być wyremontowana sala gimnastyczna i to są dylematy, które trzeba rozstrzygnąć. Powiedział, że można to zrobić w rozszerzonym zakresie, tylko, że potrzeba na to więcej pieniędzy. Ponadto zwrócił uwagę na to, że nie wystarczy tylko wybudować, ponieważ przy boisku o sztucznej nawierzchni są tylko mniejsze koszty, że nie trzeba je podlewać, natomiast są wyższe koszty, jeżeli chodzi o jego utrzymanie, co może potwierdzić S. Wilowski – Dyrektor ZCAS. Dlatego uważa, że ta decyzja jest słuszna i jego zdaniem spełni to potrzeby i wymogi, które ten obiekt powinien spełniać.

Radnemu K. Kulasek:

W sprawie ścieżki edukacyjnej odpowiedział, że będzie to poprawione. Jest zamiar, aby w tym roku dalej prowadzić tam prace. Przewiduje się tam obsadzić pasem zieleni izolacyjnej lewą stronę od ogródków działkowych i poprawić tam wszystkie sprawy, które tego wymagają. Ponadto powiedział, że jest zamiar, aby w tym roku przygotować dokumentację na dalszy ciąg tej ścieżki, która wychodziłaby mniej więcej przy wejściu nowo projektowanego mostu na ul. Grudzińskich – zobaczymy jak to będzie, jakie to będą koszty, żeby ewentualnie w przyszłości to realizować.

Radnej M. Wegner:

W sprawie koszy na śmieci i na psie odchody odpowiedział, że nie ma problemu. Trzeba byłoby tylko wskazać konkretnie, w których miejscach ustawić kosze, to je porozstawiamy.


A. Andrzejewska – Przewodnicząca Klubu Radnych „Zadbajmy o Złotów” – w sprawie zwoływania spotkań klubu odpowiedziała K. Koronkiewiczowi m.in., że są one zwoływane z jej inicjatywy lub z inicjatywy przynajmniej trzech członków klubu. Spotykają się w różnych terminach. Wszystkie posiedzenia klubu są protokołowane i jest prowadzona pełna dokumentacja. Powiedziała, że to czy spotykają się z burmistrzami, to uzgadniają czy jest taka potrzeba, bo we wszystkich spotkaniach nie muszą oni uczestniczyć, zwłaszcza, kiedy wypracowują swoje jakieś materiały, stanowisko. Powiedziała, że ich nie interesuje, w jaki sposób pracuje inny klub.

R. Głyżewski – powiedział m.in., że jest 4-5 radnych nie będących w koalicji, którzy są dalecy od polityki, bo nikt nie chce w to wchodzić. Powiedział, że w roku 2012 głównych zadań w mieście jest bardzo mało – jest stadion, hala i rozbudowa basenu. Uważa, że nie byłoby wielkim błędem, żeby chociaż zaprosić jedną komisję merytoryczną odnośnie sportu i przedyskutować temat – z udziałem projektanta, burmistrza, czy zastępcy burmistrza – jest to tylko dobra wola. Powiedział, iż „mądrość polega na tym, że każdy może swoją rację przedstawić i bronić” – to jest tylko nasza wspólna praca, żeby pomóc Burmistrzowi.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 22.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. St. Wojtuń – poinformował, że zadał pytanie, w którym chodziło o to, jakie jest stanowisko klubu „Zadbajmy o Złotów”, jeśli chodzi o propozycję Burmistrza odnośnie stadionu, ponieważ w przyszłym miesiącu będziemy prawdopodobnie wprowadzać do budżetu środki na wybudowanie boiska. Powiedział, że osoby, które znają się na tym, mówią, że boisko o wymiarach 90 m x 45 m jest zdecydowanie za małe. Rozumie, że ma tu być rekreacja – on również uważa, że przede wszystkim powinniśmy kłaść nacisk na to, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży korzystało z tego boiska. Z tego co wie, to nie chodzi o boisko aż takie duże, tylko o wymiarach 90 m x 60 m, żeby można było ewentualnie podzielić je na dwa w przypadku, kiedy więcej grup chciałoby z niego korzystać. Przypuszcza, że Burmistrz konsultował się ze „Spartą” w tej sprawie, ale nie wie, jaka jest ich opinia, bo są różne głosy np., że chcą 2, 4 tory. Zapytał czy jest jakieś pismo, stanowisko „Sparty” i co oni proponują. Uważa, że takie rzeczy trzeba projektować w oparciu o zdanie fachowców, którzy się na tym znają.

K. Żelichowski – odpowiedział m.in., że radni z klubu „Zadbajmy o Złotów” nie widzieli jeszcze projektu i nie podejmowali żadnych decyzji odnośnie boiska. Powiedział, że każdy zna jakiś zarys i rozmawiali o tym, ale decyzji jeszcze, jako klub, nie podejmowali. Dopiero, jak będzie pokazany projekt, to wtedy będą dyskutować. Na uwagę St. Wojtunia, że jeżeli będzie już projekt z pozwoleniem na budowę, to nic tam nie będzie można zmienić, K. Żelichowski odpowiedział, że wówczas będą właśnie traktowani tak, jak pozostali radni – dostaniemy projekt tak jak wszyscy radni i będziemy rozmawiać.

 1. Kazimierz Steffen – poruszył sprawę dotyczącą przejścia dla pieszych na ul. Jastrowskiej – jest decyzja, a przejścia jak nie było, tak nie ma. Prosił, żeby przyspieszyć realizację tej sprawy. Ponadto zapytał, co się dzieje z tematem szamba przy ul. Jeziornej, o którym była mowa w zeszłym roku. Z-ca Burmistrza – Jerzy Kołodziejczyk informował go, że wysłano pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” i dalej nie wie, co się dzieje w tym temacie.

Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk odpowiedział, że sprawa przejścia dla pieszych na ul. Jastrowskiej była załatwiona pozytywnie, jednak w Starostwie odbyło się powtórne posiedzenie komisji, na której ocenili, że nie może być tam przejścia dla pieszych.

 1. A. Andrzejewska – poruszyła sprawę dotyczącą domu opieki społecznej – wie, że nie jest to zadanie gminy. Zapytała czy temat ten był gdzieś poruszany – może na Związku Gmin Krajny, albo w innych środowiskach?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że temat domu opieki społecznej jest cały czas aktualny – w rozmowach z Powiatem. Powiedział, że nie jest chyba żadną tajemnicą, iż Powiat ma takie zamiary i jest pomysł, żeby na bazie obiektów szkoły rolniczej zorganizować dom opieki społecznej, ale są to rozmowy, dyskusje zupełnie luźne, bez żadnych konkretów, ani zobowiązań i nie wie, na ile jest to realne, czy możliwe.

 1. K. Koronkiewicz:

 1. Odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dotyczącej „dzielenia radnych”. Powiedział m.in., że może on nie jest jedyny, który czuje się odtrącony, bo jest ich 4-5. Mówi się, że są w opozycji. Zapytał, czy Burmistrz nie wie, że zaraz po wyborach były z nimi rozmowy o koalicji? Była A. Andrzejewska, były rozmowy i nagle stali się opozycją? Powiedział, że nie są w żadnej opozycji, ponieważ uważa, że jeżeli jest coś robione wspólnie i dla dobra miasta, to nie jest ważne czy jest to opozycja, czy koalicja – robimy to wspólnie albo koalicja robi sobie sama. Wówczas, jeżeli jest coś błędne, to nie należy mówić, że radni to ustalili, tylko, że klub to zadecydował.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział m.in., że nikt nie ma żalu ani do opozycji, ani do koalicji czy jest to, czy co innego. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i tak jak np. będzie głosowanie nad budżetem w sprawie wprowadzenia modernizacji stadionu, to nie będzie tak, że będzie to np. koalicja czy opozycja, tylko działacze sportowi będą rozliczać radnych, że ktoś głosował „przeciw”, a ktoś głosował „za”, taka jest praktyka.

 1. Poruszył sprawę związaną z zagospodarowaniem terenu przy boisku przy ul. Sienkiewicza. Powiedział, że była mowa o boisku o zmniejszonych wymiarach, ale nic nie słyszał o projektowanych tam działkach. Rozumie, że miastu zależy na działkach budowlanych – zapytał, jak ta sprawa wygląda.

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że jeżeli będzie projekt, to przedstawimy propozycje, bo pozostają tam tereny, które mogą być wykorzystane pod inwestycje – powstaną działki wzdłuż targowiska i wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Jeżeli miałoby być boisko o innych wymiarach, to tych działek nie będzie, a miastu zależy na działkach. Powiedział, że trzeba to rozpatrywać kompleksowo – jeżeli jest możliwość, żeby uzyskać jakieś dodatkowe środki do budżetu ze sprzedaży gruntu, to trzeba z tego skorzystać.

K. Koronkiewicz – powiedział, że tak jak zasugerował R. Głyżewski, dobrze byłoby spotkać się na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z udziałem Burmistrza, przedstawicielami „Sparty”, aby radni mieli możliwość zapoznania się z ich argumentami dotyczącymi wielkości boiska – jeżeli w lutym nie było sesji, to można było takie spotkanie zorganizować.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił uwagę, że ani burmistrz, ani jego zastępca nie mają prawa zwoływać posiedzenia komisji. Radni znają składy komisji i wiedzą, że jeżeli jest taka potrzeba, żeby się spotkać, to nikt im tego nie ogranicza.

 1. A. Andrzejewska, Przewodnicząca Klubu Radnych „Zadbajmy o Złotów” – ustosunkowała się do wypowiedzi K. Koronkiewicza dotyczącej rozmów po wyborach. Powiedziała m.in., że nie była na żadnych rozmowach dotyczących podpisania koalicji. Poinformowała, że była na rozmowach związanych tylko z podziałem funkcji w Radzie, na które to spotkanie została upoważniona przez członków swojego klubu i nie było podpisywanego żadnego porozumienia w tej sprawie.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poruszył problem związany z energetyką – z ENEA, która zarządza w mieście całą siecią energetyczną. Powiedział, że 3 tygodnie temu na osiedlu przy Al. Piasta została przewrócona lampa, która została usunięta dosyć sprawnie – w ciągu 2-3 godzin, ale jednak nic dalej w tej sprawie nie dzieje się – ponadto wcześniej miały być tam wymienione lampy oświetleniowe. W tej chwili na osiedlu panują ciemności, co denerwuje mieszkańców – świeci się tylko jedna lampa. Myśli, że trzeba byłoby wezwać Eneę na rozmowy, czy wystąpić z wnioskiem, żeby zmienili tryb postępowania. Powiedział, że był zaskoczony trybem działania w przypadku usunięcia przewróconej lampy – najpierw telefon do Poznania, który zleca usunięcie lampy do Wałcza, który z kolei uruchamia brygadę remontową. Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić, bo scentralizowanie tych wszystkich instytucji prowadzi do tego, że czujemy się bezradni i bezsilni.

Burmistrz Miasta – powiedział, że dobrze byłoby, gdyby ta informacja była szersza. Postanowiliśmy, że nie odpuścimy tego – pójdziemy z ENEA do sądu. ENEA odpisała nam, że możemy sobie to wymienić, albo oni wymienią na nasz koszt - za 4 lampy chcieli 18 tys. zł., a na nasze pismo, że jest to za dużo i nie jest to nasza rola, odpisali, że nie liczą tego w kosztach konserwacji i eksploatacji – wobec tego jest pytanie, co liczą? Zwrócił uwagę, że to są ich urządzenia i każdy właściciel musi dbać, żeby urządzenia funkcjonowały – jak zostaną zniszczone, to musi je odbudować. Nie jest to tylko sprawa tego osiedla – na całej ulicy Jastrowskiej jest do wymiany praktycznie 80 % słupów, które są zniszczone i skorodowane, a takich przypadków w mieście jest więcej i będzie coraz więcej. Uważa, że trzeba sądownie zmusić Eneę do działań w tym względzie. Jako miasto nie odcinamy się od tego, żeby nie uczestniczyć w tym, ale nie może to być tylko naszym kosztem. Powiedział, że jeżeli dojdzie do sporu, to będzie precedens, na podstawie którego będziemy mogli żądać z ich strony wymiany tych słupów i oświetlenia.

H. Golla – poruszył sprawę palącego się w dzień oświetlenia ulicznego. Rozumie uzasadnienie, że z końcem roku przeprowadzana jest inwentaryzacja. Zwrócił uwagę, że jeżeli w dzień palą się lampy w całym mieście, to pobierają ogromną ilość energii i dlaczego za to mamy ponosić koszty – uważa, że faktury powinny być zmniejszane z tego tytułu o 10 -15 %.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował m.in., że w korespondencji z ENEA proponowaliśmy rozwiązanie tej sprawy, ponieważ mamy obecnie komputerową inwentaryzację ulic, inwentaryzację oświetlenia i możemy nanieść to na mapę, i wskazać dokładnie, które lampy świecą się, a które nie, na co ENEA odpowiedziała, że oni nie są na tym etapie. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o Eneę, to jest prowadzona ciągła korespondencja.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przeczytał list prof. zw. dr hab. Joachima Zdrenka z dnia 11 marca br., adresowany do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Złotowie, w związku ze zbliżającą się rocznicą nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa.

 2. Przypomniał o zgłaszaniu do 31 marca, pracownikowi zajmującemu się promocją w Urzędzie, kandydatów o Nagrodę Powiatu Złotowskiego – w trzech kategoriach: I – Oświata i Kultura, II – Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne, III – Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo, IV – Sport, Turystyka i Rekreacja.

 3. Przypomniał o złożeniu, w 2 egzemplarzach, w biurze Rady w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2011.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 23.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.40, zamknął XIV sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Alicja Andrzejewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik