Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na VIII sesji w dniu 28 czerwca 2011 roku:

  1. UchwałaNR VIII/ 60 /11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

  2. UchwałaNR VIII/ 61 /11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Złotowie

  3. UchwałaNR VIII/ 63 /11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  4. UchwałaNR VIII/ 64 /11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015

  5. UchwałaNR VIII/ 65 /11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  6. UchwałaNR VIII/ 66 /11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „LARIX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie