Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na V sesji w dniu 29 marca 2011 roku:


 1. nr V/33/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”,


 1. nr V/34/11 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim,


 1. nr V/35/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”,


 1. nr V/36/11 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska,


 1. nr V/37/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”,


 1. nr V/38/11 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska,


 1. nr V/39/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”,


 1. nr V/40/11 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta,


 1. nr V/41/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową,


 1. nr V/42/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011,

 1. nr V/43/11 o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok,


 1. nr V/44/11 w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2011 -2014,

 1. nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.