Załącznik Nr 2

do sprawozdania  opisowego                                                                                                                                     z wykonania budżetu Gminy za rok 2003

 

 

WYKONANIE  PLANU  WYDATKÓW  ZA ROK  2003 w zł

 

Dział

Rozdział

Nazwa działu , rozdziału

  Plan

 Wykonanie

   %

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

                        200

                       91

       45,50

 

01035

Izby rolnicze

                        200

                       91

       45,50

600

 

Transport i łączność

              3.310.000

           2.695.143

       81,42

 

60016

Drogi publiczne gminne

              3.310.000

           2.695.143

       81,42

 

 

w tym:- wydatki majątkowe

              2.960.000

           2.362.736

       79,82

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

                 360.000

              242.534

       67,37

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej       

                 107.000

              107.000

     100,00

 

 

w tym:- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego

                 107.000

              107.000

     100,00

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

                   10.000

                  4.953

       49,53

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                 153.000

              130.581

       85,35

 

 

w tym:- wydatki majątkowe

                   60.000

                56.236

       93,73

 

70021

Towarzystwa budownictwa społecznego

                   90.000

                  -

         -

710

 

Działalność usługowa

                   69.000

               67.805

       98,27

 

71035

cmentarze

                   69.000

               67.805

       98,27

750

 

Administracja publiczna

              2.196.261

           2.106.126

       95,89

 

75011

Urzędy wojewódzkie

                 222.480

              222.319

       99,93

 

 

W tym: - wynagrodzenia

                 167.460

              167.437

       99,99

 

 

             - pochodne od wynagrodzeń

                   32.920

                32.875

       99,86

 

75022

Rady gmin ( miast i gmin na prawach powiatu)

                 118.500

              117.804

       99,41

 

75023

Urzędy gmin  (miast i miast na prawach powiatu )

              1.855.281

           1.766.003

       95,19

 

 

w tym:- wynagrodzenia

              1.110.900

           1.067.885

       96,13

 

 

            - pochodne od wynagrodzeń

                 219.800

              191.632

       87,18

 

 

            - wydatki majątkowe

                133.000

              126.301

       94,96

 

 

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

         Plan

    Wykonanie

     %

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

                   37.520

 

                37.516

 

        99,99

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa

 

                     2.790

 

                  2.790

 

       100,00

 

 

w tym: - pochodne od wynagrodzeń

                        342

                     342

       100,00

 

75109

Wybory do rad, rad powiatów sejmików i województw

                     3.513

                  3.513

       100,00

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne          

                   31.217

                31.213

         99,99

 

 

w tym: pochodne od wynagrodzeń

                        329

                     329

       100,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                   43.500

                43.334

         99,62

 

75404

Komendy wojewódzkie Policji

                   20.000

                20.000

       100,00

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

                   10.000

                  9.943

         99,43

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

                   13.300

                13.191

         99,18

 

75414

Obrona cywilna

                        200

                     200

       100,00

757

 

Obsługa długu publicznego

                 176.000

              167.650

         95,25

 

75702

Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

                 176.000

 

              167.650

 

         95,25

758

 

Różne rozliczenia

                   35.000

                 -

           -

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

                   35.000

                 -

           -

801

 

Oświata i wychowanie

              8.086.492

           8.071.733

         99,82

 

80101

Szkoły podstawowe

              5.241.846

           5.241.846

       100,00

 

 

w tym: - wynagrodzenia

              3.374.106

           3.374.106

       100,00

 

 

             -  pochodne od wynagrodzeń

                 673.626

              673.626

       100,00

 

 

             -  dotacja  podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki                        systemu oświaty

 

                 336.240

 

              336.240

 

       100,00

 

80110

Gimnazja

              2.729.911

           2.729.911

       100,00

 

 

W tym: - wynagrodzenia

              1.957.471

           1.957.471

       100,00

 

 

             -  pochodne od wynagrodzeń

                 380.422

              380.422

       100,00

 

Dział

Rozdział

 Nazwa działu, rozdziału

     Plan

  Wykonanie

     %

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                   51.400

                36.641

         71,28

 

80195

Pozostała działalność

                   63.335

                63.335

       100,00

851

 

Ochrona zdrowia

                 238.600

              220.954

         92,60

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                 155.000

              137.354

         88,61

 

 

w tym:- wynagrodzenia

                   35.000

                34.998

         99,99

 

 

           -  pochodne od wynagrodzeń

                     7.620

                  7.001

         91,88

 

85195

Pozostała działalność

                   83.600

                83.600

       100,00

 

 

w tym: - dotacja  celowa  z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

                   83.600

 

                83.600

 

       100,00

853

 

Opieka społeczna

              3.901.957

           3.892.694

         99,76

 

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

                   45.000

 

                44.969

 

         99,93

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

              1.340.553

           1.340.553

       100,00

 

 

w tym: pochodne od wynagrodzeń

                   59.070

                59.070

       100,00

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

              1.658.653

           1.653.296

         99,68

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

                   28.000

                27.160

         97,00

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

                 400.772

              400.616

         99,96

 

 

w tym: - wynagrodzenia

                 251.733

              251.733

       100,00

 

 

             - pochodne od wynagrodzeń

                   49.589

                49.609

       100,00

 

 

             - wydatki majątkowe

                     5.000

                  4.843

         96,86

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

                 175.882

              173.004

         98,36

 

85395

Pozostała działalność

                 253.097

              253.096

       100,00

 

 

w tym: - wynagrodzenia

                   25.374

                25.374

       100,00

 

 

            -  pochodne od wynagrodzeń

                     5.120

                  5.119

       100,00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

              3.234.361

           3.204.845

         99,09

 

85401

Świetlice szkolne

                 576.058

              549.465

         95,38

 

 

w tym:  - wynagrodzenia

                 320.273

              320.272

       100,00

 

 

             -  pochodne od wynagrodzeń

                   66.048

                65.707

         99,48

 

85404

Przedszkola

              2.620.000

           2.620.000

       100,00     

 

 

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

              2.620.000

           2.620.000

       100,00

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

 

                   35.000

 

                34.450

 

         98,43

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                     3.303

                     930

         28,16

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

              1.575.635

           1.492.279

         94,71

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

                 342.000

              324.391

         94,85

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

                 131.000

              129.264

         98,67

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

                 471.975

              469.736

         99,52

 

90095

Pozostała działalność

                 630.660

              568.888

         90,20

 

 

w tym: - wynagrodzenia

                   41.600

                23.175

         55,71

 

 

             -  pochodne od wynagrodzeń

                   13.460

                  8.978

         66,70

 

 

             -  wydatki majątkowe

                 502.000

              479.438

         95,50

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

              1.520.600

           1.501.208

         98,72

 

92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

                 620.000

              600.705

         96,89

 

 

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

                 320.000

              320.000

       100,00

 

 

             - wydatki majątkowe

                 300.000

              280.705

         93,57

 

92116

Biblioteki

                 466.700

              466.700

       100,00

 

 

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

                 466.700

              466.700

       100,00

 

92118

Muzea

                 200.300

              200.300

       100,00

 

 

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

                 200.300

              200.300

       100,00

 

90095

Pozostała działalność

                 233.600

              233.503

         99,96

926

 

Kultura fizyczna i sport

              1.470.000

              386.457

        26,29

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

                 378.000

              359.200

        95,03     

 

 

w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

                 378.000

 

              359.200

 

        95,03

 

92695

Pozostała działalność

              1.092.000

                27.257

          2,50

 

 

W tym: - wydatki majątkowe

              1.050.000

                     447

          0,04

 

 

 

OGÓŁEM  PLAN  WYDATKÓW:

 

            26.255.126

 

         24.130.369

 

         91,91

Sporządziła: E. Stelmach – Skarbnik Gminy