PROTOKÓŁ NR I/10

z I sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 30 listopada 2010 roku


W dniu 30 listopada 2010 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady prowadził radny senior – Sylwester Szczerbiak.

Część I.

Punkt 1.

Otwarcie sesji.

Otwarcia I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Złotowie dokonał radny senior – Sylwester Szczerbiak. Podziękował za powierzenie tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży starań, aby sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.

Powitał wszystkich obecnych, Panie i Panów Radnych, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz wszystkich zaproszonych gości.

Podziękował Radnym i Przewodniczącej Rady Miejskiej minionej V kadencji p. Barbarze Chorabik za czteroletnią pracę na rzecz miasta.

Następnie, prowadzący obrady – radny senior Sylwester Szczerbiak, powiedział kilka zdań, uwag i refleksji na temat samorządu terytorialnego:

Samorząd terytorialny, to jedna z najstarszych form samorządu, instytucja działająca we wszystkich systemach demokratycznych jako integralna część lokalnej, regionalnej demokracji. Samorząd terytorialny stanowi także przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego. Podpisana w roku 1985 w Strasburgu Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gwarantuje m.in. konieczność usankcjonowania zasad działania samorządu terytorialnego w ustawach i, o ile to możliwe w konstytucji, prawo mieszkańców do wyłaniania organów przedstawicielskich w drodze demokratycznych wyborów, pełną swobodę działania społeczności lokalnej w każdej dziedzinie, która wchodzi w zakres jej kompetencji. Zgodnie z art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Istotą samorządu terytorialnego stanowiącego przejaw zasady decentralizacji administracji w państwie jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez społeczność lokalną. Co jest przy tym ważne, to jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną, przysługuje im też prawo własności i inne prawa majątkowe. Nasza Konstytucja określa samorząd jako wspólnotę ludzi, istniejącą z mocy prawa i obejmującą ogół mieszkańców danej jednostki terytorialnej. W Polsce, jak pamiętamy, samorząd terytorialny reaktywowany został w roku 1990 – z gminą, jako podstawową jednostką organizacyjną oraz sejmikiem samorządowym, który jest reprezentantem gmin na szczeblu wojewódzkim. Jak wiemy, w bieżącym roku z okazji XX lecia odrodzonego samorządu, w całym kraju również i w naszym mieście, miały miejsce stosowne uroczystości”.

Punkt 2.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych Rady Miejskiej w Złotowie i Burmistrza Miasta Złotowa.

S. Szczerbiak poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotowie p. Zofię Nowecką o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Złotowa.

Z. Nowecka w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta oraz na Radnych. Pogratulowała wszystkim wyboru. Powiedziała m.in., że wyborcy dając Burmistrzowi i nowo wybranym Radnym mandat zaufania, mają nadzieję na kontynuację rozwoju miasta Złotowa w sferze oświaty, kultury, sportu i rekreacji a także przedsiębiorczości, aby młodzi ludzie mogli wracać do Złotowa pracując i tworząc jego dalszy rozwój.


Punkt 3.

Złożenie ślubowania przez radnych.

Przewodniczący obrad S. Szczerbiak przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poinformował, że najmłodszy wiekiem radny, p. Krystian Cichański, odczyta z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej, a następnie każdy wyczytany radny potwierdzi wolę złożenia ślubowania słowem “ślubuję”. Poinformował, że po słowie “ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: “Tak mi dopomóż Bóg”.

S. Szczerbiak odczytał rotę ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

Następnie najmłodszy wiekiem radny – K. Cichański wywoływał kolejno radnych do złożenia ślubowania. Wszyscy radni złożyli ślubowanie potwierdzając ten fakt podpisem na liście, która jest załączona do protokołu.

S. Szczerbiak pogratulował i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Złotowie.


Część II.

Punkt 1.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad i uchwalenie porządku obrad.

 1. Na sekretarza obrad Przewodniczący obrad zaproponował radną Alicję Andrzejewską – za jej zgodą, zgodnie z porządkiem alfabetycznym na liście obecności.

 2. Projekt porządku obrad sesji Rady Miejskiej, który radni otrzymali został zaproponowany przez zwołującego sesję – Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji w zawiadomieniu o zwołaniu I sesji. Stanowi on załącznik do protokołu.

S. Szczerbiak zapytał, czy są propozycje zmian w nim?

W związku z tym, że nie było propozycji zmian do projektu porządku obrad sesji, Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad drugiej części I sesji Rady Miejskiej:

Część I.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Złotowa.

 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

Część I.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad i uchwalenie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady.

 5. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 7. Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

S. Szczerbiak poprosił o zgłoszenie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej i następnie Wiceprzewodniczącego Rady. Przypomniał, że osoby kandydujące na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji.

K. Żelichowski zgłosił radnych: Annę Rogut i Jacka Lewandowskiego.

R. Głyżewski zaproponował radnego Krzysztofa Kulasek.

Innych propozycji nie było.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego – głosami 12 „za” i 3. wstrzymujących się – Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Anna Rogut, Jacek Lewandowski, Krzysztof Kulasek.

Punkt 4.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została Anna Rogut.

Ustalono zasady głosowania i wzór karty do głosowania.

„Nr … pieczęć RM

Karta do głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2010 r.

na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010-2014

kandydat (imię i nazwisko)

? za ? przeciw „

Rada Miejska jednogłośnie, głosami 15. „za” przyjęła powyższy wzór karty do głosowania.


Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący obrad S. Szczerbiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego.

A. Andrzejewska – w imieniu radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Wełniaka, zgłosiła kandydaturę Stanisława Pikulika na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powiedziała m.in., że p. St. Pikulik był radnym 4 kolejnych kadencji, posiada wykształcenie wyższe o specjalności pedagog, długoletni nauczyciel historii, w dwóch kadencjach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i jest odpowiednim kandydatem na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad zapytał czy są inne kandydatury.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

S. Szczerbiak zapytał, czy kandydat wyraża zgodę ?

St. Pikulik potwierdził wolę kandydowania.

W związku z tym, że nie było innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

- za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Lista kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie została zamknięta.

Godz. 10.25.

Przewodniczący obrad ogłosił 10. minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie.

A. Rogut – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że przygotowano 15 kart do głosowania. Wyjaśniła zasady głosowania – postawienie jednego znaku „x” w kratce przy kandydacie: „za” lub „przeciw”.

Kartki do głosowania rozdano radnym.

St. Pikulik zapytał Radcę Prawnego, czy może głosować we własnej sprawie – czy są jakieś niejasności prawne.

P. Tabor, Radca Prawny Urzędu Miejskiego – udzielił wyjaśnień. Powiedział m.in., że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie powinien brać udziału w głosowaniu jeżeli wynik tego głosowania wpływa na jego interes prawny. Powiedział, że są różne opinie na ten temat.

St. Pikulik – poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu i oddał kartę do głosowania.

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała z listy radnych, którzy podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.

S. Szczerbiak ogłosił 10. minutową przerwę w celu obliczenia głosów i sporządzenia protokołu z głosowania.

Po przerwie A. Rogut – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania tajnego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, informując, że głosowało 14 radnych, oddając 14 głosów ważnych – kandydat Stanisław Pikulik otrzymał 14 głosów.

W związku z powyższym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014 wybrany został Stanisław Pikulik z okręgu wyborczego nr 7.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartkami głosowania załączony jest do niniejszego protokołu.

S. Szczerbiak odczytał uchwałę Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 5.

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Senior S. Szczerbiak – przekazał prowadzenie dalszych obrad Stanisławowi Pikulikowi.

Stanisław Pikulik – nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za jednomyślny wybór. Złożył zobowiązanie, że postara się wykonywać zadania, które będą mu powierzone jako Przewodniczącemu Rady Miejskiej jak najlepiej, jak najwydajniej i zgodnie z prawem. Powiedział, że ma nadzieję, że wszyscy radni pomogą mu w pracy dla dobra miasta, dla jego dalszego rozwoju. Podziękował również Radnemu Seniorowi S. Szczerbiakowi za sprawne prowadzenie I części obrad sesji.

Punkt 6.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący St. Pikulik – poinformował, że wybór Wiceprzewodniczącego Rady będzie przebiegał podobnie jak wybór Przewodniczącego. Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

K. Koronkiewicz – zgłosił kandydaturę Romana Głyżewskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i uzasadnił ją. Powiedział m.in., że przez cały okres był on związany z pożarnictwem, jest mu znana praca samorządowa – był radnym w I kadencji, tj. w latach 1990 – 1994.

St. Pikulik zapytał czy są inne kandydatury.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

R. Głyżewski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

W związku z tym, Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.

Ustalono zasady głosowania i wzór karty do głosowania – podobnie jak w wyborze Przewodniczącego Rady:

„Nr … pieczęć RM

Karta do głosowania w wyborach przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2010 r.

na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010-2014

kandydat (imię i nazwisko)

? za ? przeciw „

Za powyższym głosowali wszyscy obecni radni 15. osób.

Godz. 11.25.

Przewodniczący St. Pikulik ogłosił 10 minutową przerwę, aby Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki.

Po przerwie.

A. Rogut – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania – takie jak przy głosowaniu na Przewodniczącego Rady. Poinformowała, że przygotowano 15 kart do głosowania, które rozdano radnym, a następnie wyczytywała z listy radnych, którzy podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.

Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę w celu obliczenia głosów i sporządzenia protokołu z głosowania.

Po przerwie A. Rogut – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania tajnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, informując, że głosowało 14 radnych, oddając 14 głosów ważnych – w głosowaniu nie brał udziału radny R. Głyżewski. Kandydat Roman Głyżewski otrzymał 14 głosów.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014 wybrany został Roman Głyżewski z okręgu wyborczego nr 13.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartkami głosowania jest załączony do niniejszego protokołu.

Roman Głyżewski – nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował za wybór. Powiedział m.in., że będzie współpracował na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców.

Przed zamknięciem obrad I sesji, St. Pikulik – Przewodniczący Rady powiedział, że najistotniejszą, najważniejszą sprawą dla miasta jest budżet i Rada zobowiązana jest, aby do końca grudnia uchwalić budżet miasta. W związku z tym przedstawił propozycję zwołania w dniu 30 listopada II sesji Rady o godz. 1500, która byłaby również sesją organizacyjną, na której zostałyby wybrane komisje Rady i ich skład osobowy, ponieważ wiadomo, że główna dyskusja o budżecie będzie prowadzona w komisjach Rady. Poinformował, że zbliżają się również święta i w związku z tym czas jest bardzo napięty.

Na pytanie St. Wojtunia, czy jest to zgodne z prawem, wyjaśnień udzielił P. Tabor – Radca Prawy, informując, że kwestię tą reguluje Statut Gminy Miasto Złotów i zgodnie z § 18, co do zasady zwołania sesji, musiałoby być to poprzedzone wcześniejszym 7. dniowym terminem – doręczenie radnym zawiadomienia o jej zwołaniu, porządku obrad i projektów uchwał. Powiedział, że jest jednak wyjątek od tej zasady, gdyż zgodnie z § 19 ust. 3., w przypadku nie cierpiącym zwłoki, sesję zwołuje się bez zachowania terminu 7 dni. O tym czy jest to przypadek nie cierpiący zwłoki decyduje Przewodniczący Rady. Prawnie, w przypadku oceny Przewodniczącego Rady, iż mamy do czynienia z przypadkiem nie cierpiącym zwłoki, możliwe jest zwołanie sesji w tym samym dniu. Należałoby jak najszybciej zagwarantować radnym zapoznanie się z zarządzeniem o zwołaniu sesji, z porządkiem obrad i projektami uchwał.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – uważa, że sprawa jest nie cierpiąca zwłoki i zwołał II sesję Rady Miejskiej w dniu 30 listopada na godz. 1500. Poinformował, że za 15 minut można odebrać materiały sesyjne. Prosił również, żeby radni złożyli Sekretarzowi obrad I sesji – A. Andrzejewskiej, deklarację udziału w komisjach Rady.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że zawiązał się 4. osobowy Klub Radnych Platforma Obywatelska RP.

Punkt 7.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 11.30, Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął I sesję Rady Miejskiej.


Protokołował
J. Manowski

Sekretarz obrad
Alicja Andrzejewska

Przewodniczący
ady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik