Zarządzenie Nr 4/07
Burmistrza Miasta
z dnia 9 stycznia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust.4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007”
zarządza się, co następuje:
      § 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- upowszechniania kultury,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- ochrony przeciwpożarowej, wspomaganie działań operacyjnych służb państwowych
  
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
       kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,
       poz. 873 z późn. zm.)
      § 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
Regulamin konkursu, w tym zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w gazecie lokalnej i na stronie internetowej www.bip.zlotow.pl

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.