Pełny tekst sprawozdania z wykonania budżetu na 2008r

znajduje się w zarządzeniu Burmistrza Miasta 29/09.