Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

 

Karta usług nr GNiE-GN-05

 


1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
Uchwała Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów,  ze zmianą  w uchwale XVII.119.2016 z dnia 21 marca 2016 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.271) ze zmianą w uchwale XXIX.218.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.4677),
Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa  podejmowane indywidualnie dla każdej nieruchomości zabudowanej w sprawie przeznaczenia do sprzedaży.


2. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: wniosek odręczny najemcy, potwierdzony przez administratora – Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie, o przysługującym  prawie najmu i stwierdzonym braku zaległości w opłatach czynszowych.
Uwagi: 
Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego usprawni realizację zlecenia pomiaru i wyceny przez wykonawcę usługi.

3. OPŁATY

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter


5. OSOBY DO KONTAKTU

Elżbieta Michałek                           
tel. 67 263 26 40 wew. 23 pokój nr 12
e-mail: e.michalek@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wnioski o wykup lokali mieszkalnych w budynkach dotąd nie przeznaczonych do sprzedaży  poprzedza konieczność uzyskania opinii architekta i członków Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Złotowie (posiedzenia raz w miesiącu z przerwą wakacyjną).W przypadku konieczności wydzielenia działki z budynkiem okres oczekiwania i realizacji wydłuża się o co najmniej 2 miesiące. Warunkiem sprzedaży jest podjęcie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa o przeznaczeniu danej nieruchomości do zbycia.
Termin realizacji wniosku uzależniony jest od wyceny, sporządzanej przez Rzeczoznawcę, a po uzgodnieniu z Kupującym sposobu płatności sprzedaż aktem notarialnym wykonywana jest niezwłocznie lub w okresie do 12 miesięcy ważności wyceny.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

8. INFORMACJE DODATKOWE

Kupno lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku i prawem własności  ułamkowej części gruntu odbywa się na podstawie protokołu z rokowań, którego wykonanie następuje w formie aktu notarialnego. Spisanie protokołu następuje po uzgodnieniu z Kupującym szczegółowych warunków płatności, co odbywa się w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.
Najemcy, w zależności od wybranej formy płatności, przysługuje bonifikata od ceny ustalonej przez  rzeczoznawcę. W przypadku jednorazowej płatności przed zawarciem aktu notarialnego stosuje się 70%  zniżkę, natomiast płatność ratalna  umożliwia zastosowanie 60%  obniżki od ceny  nieruchomości.
Cenę wykupu (po zastosowaniu obniżki), w przypadku płatności gotówką  reguluje się jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, natomiast w przypadku płatności ratalnej (max. 10 rat rocznych)  przed aktem należy uiścić 1/10 ceny. Płatność pozostałych  dziewięciu rat  rocznych  z tytułu spłaty ceny obciąża się odsetkami (wyliczanymi od kwoty pozostającej do spłaty), których wysokość stanowi 1  wysokości oprocentowania redyskonta weksla w NBP na 01.01. każdego roku spłaty należności. Zbycie nieruchomości w trybie płatności ratalnej zabezpieczane jest hipoteką wpisaną w księdze wieczystej zakładanej dla wyodrębnianego lokalu mieszkalnego.
W przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w nieruchomości stosuje się zniżki w wysokości 75 %  przy jednorazowej płatności gotówką lub 65 % przy spłacie  ratalnej. Warunkiem zastosowania wyższej zniżki jest  jednoczesne przystąpienie do umowy notarialnej wszystkich  osób kupujących lokale w danej nieruchomości.
Koszty opłat notarialnych i sądowych obciążają Kupującego.
Opłaty związane z kupnem lokalu należy wnieść przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:
                                                     
96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Opłat można dokonywać bezpośrednio w:
SBL O/Złotów Aleja Piasta 46.
SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24
SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku: "wykup lokalu mieszkalnego"

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.
Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl;
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


9. WZORY WNIOSKÓW

Wzór wniosku o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego w wersji pdf.