Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.bip.zlotow.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-01.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • w filmach brak dostępności języka migowego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Zachęć, adres e-mail: sekretarz@zlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 26 40 wew. 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1

Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie, al. Piasta 1

 

 • Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa wejścia od alei Piasta oraz dwa wejścia od strony parkingu od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Przy pierwszym wejściu od alei Piasta, licząc od przejścia dla pieszych od strony ronda, zainstalowany jest przycisk wezwania asysty Call Hear - system „wzywania pomocy”. Urządzenie aktywowane jest ręcznie, po naciśnięciu przycisku. Na szybie drzwi jest naklejona informacja o podjeździe do budynku znajdującym się po drugiej stronie budynku. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się stopień. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na parter budynku.
 • Przed drugim wejściem od alei Piasta, licząc od strony ronda, znajduje się stopień i zainstalowane są drzwi automatyczne, za którymi znajdują się schody prowadzące na parter budynku.
 • Do wejścia pierwszego od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego (wejście od strony parkingu) prowadzą schody. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek. Na parter budynku prowadzą schody.
 • Do wejścia drugiego od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego (wejście od strony parkingu) prowadzi podjazd dla wózków. Wejście prowadzi na parter budynku. Jest to najbardziej dogodne wejście do budynku Urzędu.
 • Przed budynkiem od strony alei Piasta jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku na parterze na stanowisku obsługi jest zainstalowana pętla indukcyjna i powiększalnik stacjonarny Topaz 22”.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku urzędu przy wszystkich zejściach ze schodów zamontowane są pola uwagi. Pola uwagi są koloru żółtego i składają się z elementów punktowo wypukłych (guzków). Ich zadaniem jest informowanie osób niewidomych i słabowidzących o niebezpieczeństwie, jakim jest zejście ze schodów. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp do tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@zlotow.pl lub faksem na numer 67 265 00 25. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
 5. informację na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną.
  W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Urzędzie Miejskim w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: urzad@zlotow.pl,
 • faks pod numerem: 67 265 00 25,
 • usługi elektroniczne,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 26 40.

 

Aplikacje mobilne

Brak.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij