O MELDUNKU

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 ze zm.)


Od 1 stycznia 2018 można się zameldować z dowolnego miejsca w Polsce lub za granicą, bez wychodzenia z domu. Mimo kilkakrotnych deklaracji kolejnych rządów o jego rychłym końcu, obowiązek meldunkowy wciąż istnieje. Każdy, kto mieszka w Polsce, musi o nim pamiętać. Tyle, że teraz nie trzeba się już ruszać z domu, żeby obowiązku dopełnić. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło eusługę, która pozwala zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa.

Jak się zameldować on line

Trzeba mieć tzw. Profil Zaufany (eGO). To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line. O tym, jak założyć Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Następny krok to wizyta na stronie www.obywatel.gov.pl. Tam należy wybrać usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym. Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby. Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu. W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika. Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i zamelduje cię dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości. Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania przy pierwszej rejestracji.
Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.

O CZYM PAMIĘTAĆ MIESZKAJĄC W POLSCE:
- nikt nie może zakazać tobie wykonania obowiązku meldunkowego, tj. zameldowania pod adresem aktualnego zamieszkania (czy to na pobyt stały, czy czasowy) uwzględniając warunki (art. 24 - 29) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- meldujesz się tam gdzie mieszkasz; nieważne ile masz nieruchomości (domów, mieszkań, lokali mieszkalnych) meldujesz się tylko w jednym z obiektów mieszkalnych,
- jako właściciel/osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca) jesteś zobowiązany potwierdzić pobyt osoby dokonującej zameldowania,
- jeżeli najmujesz mieszkanie, lokal mieszkalny zadbaj o to, aby w umowie znalazł się zapis potwierdzający oświadczenie właściciela nieruchomości o tym, że jest on właścicielem nieruchomości; sugerujemy taki zapis w umowie:

§ 1. Oświadczenia Wynajmującego
1. Wynajmujący oświadcza, że:
1) jest właścicielem stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr ……………………….…..……, znajdującego
się w budynku wielolokalowym położonym w ……………….…….. przy ul. ………………………………… (zwanego dalej „Lokalem
mieszkalnym”), dla którego Sąd Rejonowy ………………………, ……….. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze …………..………….……………………..…………….. /*przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego nr ……………………………………, znajdującego się w budynku położonym w
………………………………………………………………….…………………….. przy ul. ……………………………………………………………………… (zwanego dalej
„Lokalem mieszkalnym”);
– wydruk odpisu księgi wieczystej stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
– kopia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (przydział) stanowi załącznik nr 1 do Umowy

- jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się na pobyt stały,
- jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego stałego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż trzy miesiące — zamelduj się na pobyt czasowy,
- meldunek i inne czynności meldunkowe, może w twoim imieniu wykonać pełnomocnik; nie potrzebny notariusz, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone w oryginale do akt sprawy, opłacone jeśli nie jest zwolnione z opłaty skarbowej (pełnomocnictwo bez opłaty, jeżeli udzielane jest małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu),
- jeśli jesteś Polakiem zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia pod konkretny adres – tam gdzie mieszkasz,
- jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia pod konkretny adres – tam gdzie mieszkasz;
- jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia pod konkretny adres – tam gdzie mieszkasz.

Czynności meldunkowe służą wyłącznie rejestracji stanu faktycznego, a nie dotyczą uprawnień w zakresie ich przyznawania lub pozbawiania. Postępowanie w sprawie o wymeldowanie nie wkracza w sferę stosunków cywilnoprawnych (np. własnościowych, najmu, itp.), ale okoliczności faktyczne i prawne kształtowane w wyniku tych postępowań w konkretnych, indywidualnych sprawach mogą mieć znaczenie w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2017, poz. 2286) zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.


Wyciąg ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
Rozdział 4
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH
Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego]
1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba
sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek meldunkowy:
1) polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
2) polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej.
7. Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których mowa w ust. 6, następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców.
Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego]
1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
3. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
Art. 26. [Składniki określające adres zameldowania]
1. Adres określa się przez podanie:
1) w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;
2) w pozostałych gminach - nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
2. Adres, o którym mowa w ust. 1, w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców uzupełnia się o identyfikatory krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju "TERYT".
Art. 27. [Termin i zasady wykonywania obowiązku meldunkowego]
1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Art. 28. [Forma wykonania obowiązku meldunkowego]
1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:
1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie, o której mowa w ust. 1 pkt
2, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania -
odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w formie, o której mowa w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, w szczególności dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.