PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Karta usług nr GPiK-GP-06

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie postanowienia i decyzji lub decyzji na podział nieruchomości.
2. Aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – nie starszy niż 3 m-ce (lub wydruk z elektronicznej KW).
3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów).
4. Wstępny projekt podziału/ projekt podziału wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego i 1 egz. dla uprawnionego geodety),
5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
6. Opinia zarządcy drogi – w przypadku gdy zapewnienie dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej będzie wymagało wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej.

3. OPŁATY

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Adrianna Belka
tel. 67 263 26 40 wew. 31 pokój nr 23
e-mail: a.belka@zlotow.pl 


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki (do 30 dni) od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów – Wnioskodawca otrzyma postanowienie opiniujące podział nieruchomości. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu przez Wnioskodawcę projektu podziału nieruchomości wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co skutkować będzie tym, że z dniem doręczenia organowi stosownego oświadczenia, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna (z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania).

8. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kpa, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Misztal, e-mail:bhp@onet.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o podział nieruchomości. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.