Zasady obrotu drewnem na terenie miasta Złotowa

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

 

Karta usług nr GNiE-GK-02

 

1. PODSTAWA PRAWNA
Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia "Zasad obrotu drewnem" oraz cennika na drewno pozyskiwane z drzew i zadrzewień komunalnych na terenie Gminy Miasto Złotów,

2. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o pozyskanie drewna z drzew i zadrzewień komunalnych.
2. Oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących zasad bhp oraz o podporządkowaniu się zaleceniom pracownika Urzędu Miejskiego (druk wg ustalonego wzoru).

3. OPŁATY
Cennik na drewno opałowe (samowyrób), pozyskiwane z drzew i zadrzewień komunalnych:
1) iglaste         60,00 zł/mp,
2) liściaste twarde (dąb, buk, jesion, klon, akacja, grab, brzoza) 90,00 zł/mp,
3) liściaste miękkie (pozostałe)     65,00 zł/mp,
4) trzebionka, leżanina      20,00 zł/mp,
Do powyższych cen drewna doliczony zostanie podatek VAT, który wynosi: 8%.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pok. nr 13, parter.

5. OSOBY DO KONTAKTU
Krzysztof Sikora
pokój nr 14
tel. 67 263 26 40 wew. 41
e-mail: k.sikora@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
 Niezwłocznie.


7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

8. INFORMACJE DODATKOWE
 Samowyrób drewna.
 1. Dopuszcza się pozyskanie i sprzedaż drewna kosztem i staraniem nabywcy  (samowyrób).
 2. Samowyrób może dotyczyć tylko drzew, na które Gmina Miasto Złotów posiada  decyzję - pozwolenie na usunięcie oraz zaznaczonych farbą przez pracownika  Urzędu Miejskiego.
 3. Dopuszczenie tej formy zaopatrywania się w opał dla potrzeb własnych może być  prowadzone na powierzchniach roboczych, wskazanych przez pracownika Urzędu  Miejskiego.
 4. Zainteresowani samowyrobem przed rozpoczęciem pracy na wskazanej przez  pracownika Urzędu Miejskiego powierzchni, zobowiązani są podpisać oświadczenie o  przestrzeganiu obowiązujących zasad bhp oraz o podporządkowaniu się zaleceniom  pracownika Urzędu Miejskiego (druk wg ustalonego wzoru) - załącznik nr 1

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o pozyskanie drewna z drzew i zadrzewień komunalnych. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji samowyrobu drewna oraz na potrzeby wystawienia faktury i potwierdzenia opłaty.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z Zarządzenia Nr 62/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia "Zasad obrotu drewnem" oraz cennika na drewno pozyskiwane z drzew i zadrzewień komunalnych na terenie Gminy Miasto Złotów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. WZORY WNIOSKÓW

   Pobierz oświadczenie.