Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GN .01

 


1. PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego
Uchwała Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/102/11 w sprawie udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY
  - wniosek właściciela  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej.

3. OPŁATY

1. Opłatę za przekształcenie stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego gruntu, określonych w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę.
2. Na podstawie uchwały Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.12.2011 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i Nr XVIII/138/12 z dnia 28.08.2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XII/102/11  w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości-  na wniosek użytkownika wieczystego udziela się bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę:
- 50% osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym,
- 90% osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny brutto pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia gruntu, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o wyżej wymienione składki, ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok, w którym dochód ten został osiągnięty,
- 50%osobom prawnym.

Opłaty, o których  mowa w pkt 2 na wniosek użytkownika wieczystego rozkłada się na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, podlegających oprocentowaniu /zawsze od kwoty pozostającej do spłaty/ przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, ogłaszanej na dzień 01 stycznia każdego roku.
Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
     poniedziałek od 8:00 do 16:00,
     od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,
                                                    piątek od 8:00 do 14:00,
bądź przelewem na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:
                                                     
                                                  96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Opłat można dokonywać bezpośrednio w:
SBL O/Złotów aleja Piasta 46.

SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24

SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku: "za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości".
Opłaty dokonywane w SBL o/Złotów nie podlegają prowizji.

Opłatę z tytułu przekształcenia należy wnieść: w przypadku płatności jednorazowej - do pierwszego dnia po dacie, w której decyzja administracyjna stanie się ostateczna, a w przypadku  płatności w ratach-  I ratę należy uiścić przed wydaniem stronie decyzji, raty następne – w sposób i w terminie określonym w decyzji.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
   Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
   al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
   pok. nr 13, parter.

5. OSOBY DO KONTAKTU
   Eugenia Wrzeszcz, Elżbieta Michałek                               
   tel. 67 263 26 40 wew. 23. pokój nr. 12
   e-mail: e.wrzeszcz@zlotow.ple.michalek@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
       

1. W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
2. W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Bonifikat, o których mowa w pkt 3 niniejszej karty udziela się użytkownikom wieczystym, którzy nie posiadają na dzień wydania stosownej decyzji, jakichkolwiek zaległości finansowych względem Gminy Miasto Złotów.                

Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku  o  dzierżawę nieruchomości z zasobów Gminy. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 457), a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

    

9. WZORY WNIOSKÓW


Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.