Wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-DWZ-5

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

·         ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zmianami).

·         zarządzenie nr 52/05 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zasad umieszczania nośników reklamowych i prowadzenia działalności reklamowej na obiektach i terenach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasto Złotów.

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

·         wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy;

·         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z planowaną lokalizacją reklamy;

·         wzór reklamy (np. projekt graficzny, zdjęcie).

 

3.    OPŁATY

Czynsz dzierżawny, naliczony zgodnie z zarządzeniem nr 52/05 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 czerwca 2005 r.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

 

5.    OSOBA DO KONTAKTU

Maciej Hermann, tel. (067) 263 26 40 wew. 31, e-mail: m.hermann@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Sprawa kończy się zawarciem umowy cywilno-prawnej.

 

Termin załatwienia: niezwłocznie.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

 

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie przyspieszyć sprawę.

 

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

 

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.