Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-DWZ-04

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami);

·         ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami);

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej;

·         dwa egzemplarze mapy z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu;

·         dowód uiszczenia opłaty (jeżeli dotyczy).

 

3.    OPŁATY

Za wydanie decyzji zezwalającej na budowę/przebudowę zjazdu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

 

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:

·         w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00;

·         od wtorku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 15:00;

·         w piątek od godziny 8:00 do godziny 14:00;

 

bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

 

Opłat można dokonywać również bezpośrednio w:

·         SBL O/Złotów al. Piasta 46, (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od  8:15 do 15:00, wtorek  od 8:15 do 16:00;

·         Punkt kasowy SBL O/Złotów al. Mickiewicza 28 (czynny od 9:15 do 17:00);

 

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

 

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność podlegającą opłacie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

    

ZWOLNIENIA

Czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 ppkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

- pod warunkiem wzajemności  państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności  urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

 

5.    OSOBA DO KONTAKTU

Maciej Hermann, tel. (067) 263 26 40 wew. 31, e-mail: m.hermann@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia:

·         niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

·         w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

·         w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie przyspieszyć sprawę.

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

 

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.