Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektu, urządzenia w pasie drogowym

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-DWZ-02

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami);

·         ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami).

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

·         wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu, urządzenia w pasie drogowym;

·         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z planowaną lokalizacją obiektu, urządzenia.

 

3.    OPŁATY

brak opłat

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

 

5.    OSOBA DO KONTAKTU

Maciej Hermann, tel. (067) 263 26 40 wew. 31, e-mail: m.hermann@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia:

·         niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

·         w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

·         w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

 

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie przyspieszyć sprawę.

 

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

 

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.