adres:      ul. Wodociągowa 1 A, 77–400  Złotów

tel.            67 263 25 25

e-mail:       sekretariat@wodociagi.zlotow.pl , bok@wodociagi.zlotow.pl

strona internetowa:     wodociagi-zlotow.pl

Prezes Zarządu: mgr inż. Edyta Iwańska


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie powstał 1 marca 1996 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę skarbu Gminy Miasto Złotów. Spółka została powołana do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.145.943,00 zł.

Całość udziałów w Spółce obejmuje Gmina Miasto Złotów.

 

Władze Spółki:

a/ Zgromadzenie Wspólników,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki:
mgr inż. Edyta Iwańska - prezes zarządu


STATUT  MIEJSKIEGO  ZAKŁADU  WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI
SPÓŁKA  Z  O.O.  W  ZŁOTOWIE

 

§ 1

Stawający oświadczyli, że w imieniu Gminy Miasta Złotów, zwanej dalej Wspólnikiem, zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

 

§ 2

Spółka istnieć będzie pod firmą: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie – Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Złotów.

 

§ 4

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

 

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.      41.00.A – pobór i uzdatnianie wody,

2.      41.00.B – działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

3.      90.00.B – unieszkodliwianie odpadów,

4.      90.00.D – odprowadzanie ścieków,

5.      45.21.D – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:

                       rurociągów,

                    -  budowa rozdzielczych /lokalnych/ rurociągów wodnych i kanalizacyjnych,

6.      45.50.Z – wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,

7.      70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 

§ 7

Spółka może prowadzić działalność w zakładach gospodarczych poza siedzibą Spółki oraz tworzyć oddziały i filie, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach.

 

§ 8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.380.985,89 zł /pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy

dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy/ i dzieli się na 100 /sto/ udziałów po 53.809,86 zł /pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy/ każdy.

 1. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

strona 2

 

 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

      Spółka będzie przeznaczać corocznie minimum 50% zysku na inwestycje.

 1. Wpłaty na udziały mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
 2. Rozporządzenie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
 3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy.
 4. Spółka tworzy fundusze celowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

      9.   Tworzy się fundusz nagród dla załogi w wysokości do 8,5% rocznego funduszu płac wraz

             z narzutami, w kwocie nie przekraczającej 50% czystego zysku.

    10.   Udziały mogą być umorzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

§ 9

Całość udziałów w Spółce obejmuje Gmina Miasto Złotów i pokrywa je w sposób następujący:

1.      wnosi aportem w użytkowanie jako ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Spółki następujące działki

      gruntu, objęte księgą wieczystą Kw. nr 22874, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg

      Wieczystych w Złotowie, przy czym obejmuje tym użytkowaniem posadowione na tych

      działkach budynki i budowle:

      a/ działkę położoną w Złotowie przy ul.Powstańców oznaczoną geodezyjnie numerem 70/3,

          o powierzchni 9.024 m2 /dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery metry kwadratowe/, wraz

          z posadowionymi na tej działce budynkami, których rodzaje zabudowy i powierzchnie

          zostały określone w załączniku numer 1 do uchwały nr XIII/93/95 Rady Miejskiej      

          w Złotowie z dnia 30 sierpnia 1995r. stanowiącym integralną część tego aktu,

      b/ działkę położoną w Złotowie przy ulicy Wodociągowej, oznaczoną geodezyjnie numerem

          7/1, o powierzchni 122.845 m2 /sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć

          metrów kwadratowych/ wraz z posadowionymi na tej działce budynkami i budowlami,

          których opis, rodzaje zabudowy i powierzchnie zostały określone w załączniku numer 1

          do uchwały nr XIII/93/95 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 sierpnia 1995 roku,

          stanowiącym integralną część tego aktu,

      c/ oraz zabudowania i budowle wyszczególnione w punktach III, IV i V załącznika numer 1 do uchwały nr XIII/93/95 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 sierpnia 1995 roku, stanowiącym integralną część tego aktu.

      Łączna wartość tego aportu stanowi kwotę 530.151,66 zł /pięćset trzydzieści jeden tysięcy

      dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy/,

2.      wnosi aportem na własność Spółki składniki rzeczowe objęte załącznikiem nr 2 do uchwały nr 62/95

      stanowiącym integralną część tego aktu;

      Łączna wartość tego aportu stanowi kwotę 148.621,85 zł /dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset

      sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy/;

3.      pozostałe udziały wnosi gotówką w kwocie 33.782,64 zł /trzydzieści trzy tysiące siedemset

      osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze/,

4.      zgodnie z uchwałami Zarządu Miejskiego nr 175/96 z dnia 30.09.1996r. i nr 208/97 z 21.01.1997r.:

a/ wnosi aportem w użytkowanie przyłącze wodociągowe ul.Chojnicka – 1994r. – 60 m, o 25-

    nr II/235/442 o wartości 2.355,57 zł;

b/ wnosi aportem na własność:

    - centrala telefoniczna  MEGA II/416 – 1992r. – nr VI/662/9 o wartości 2.293,74 zł,

    - dokumentacja stacji uzdatniania wody o wartości 79.216,63 zł;

c/ pozostałe udziały w formie środków obrotowych:

    - różnica w stanie środków obrotowych na dzień 31.03.1995r. a 29.02.1996r.   + 27.701,04 zł,

    - środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

q       środki pieniężne na rachunku bankowym              2.466,70 zł,

q       należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych        4.200,00 zł.

     

 

strona 3

 

      d/ obniża kapitał zakładowy przez:

          - wygaśnięcie użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę położoną w Złotowie przy

            ul.Wodociągowej, oznaczonej geodezyjnie nr 7/2 o powierzchni 58 m2 o wartości 73,46 zł,

            zabudowaną stacją transformatorową o wartości 1.148,99 zł /razem wartość: 1.222,45 zł/,

            która powstała na skutek podziału nieruchomości, położonej w Złotowie przy ul.Wodociągowej,

            oznaczonej geodezyjnie nr 7 o powierzchni 122.903 m2 na podstawie decyzji

            Nr GG-6011a/83/95/ZŁ Kierownika Urzędu Rejonowego w Złotowie z dnia 13.05.1995r.

       e/ dopłaty w środkach pieniężnych    5,82 zł tytułem zaokrąglenia do pełnych groszy.

      Łączna wartość tego aportu wynosi 103.373,85 zł.   

5.      obniżenie kapitału przez umorzenie udziałów poprzez;

- wycofanie z kapitału zakładowego środków funduszu świadczeń socjalnych o wartości 6.666,70 zł

      - wygaśnięcie  użytkowania nieruchomości o łącznej wartości 4.782,02 zł określone w załączniku nr 1

         do niniejszego aktu, i to:

      a/ niezabudowanej nieruchomości, położonej w Złotowie  przy ul.Wodociągowej  stanowiącej działkę

          nr 7/3 o obszarze 0,4869 ha /4869 m2/ objętą księgą wieczystą KW nr 22874 Sądu Rejonowego

          w Złotowie – Wydział Ksiąg Wieczystych,

      b/ niezabudowanej nieruchomości, położonej w Złotowie przy ul.Wodociągowej stanowiącej działkę

          nr 7/5 o obszarze 0,0995 ha /995 m2/ objętą księga wieczystą KW nr 22874 Sądu Rejonowego

          w Złotowie  - Wydział Ksiąg Wieczystych,

      c/ zabudowanej nieruchomości, położonej w Złotowie przy ul.Wodociągowej stanowiącej działkę

          nr 7/9 o obszarze 0,1851 ha /1851 m2/ objętą księgą wieczystą KW nr 22874 Sądu Rejonowego

          w Złotowie – Wydział Ksiąg Wieczystych,

      d/ niezabudowanej nieruchomości, położonej w Złotowie przy ul.Wodociagowej stanowiącej działkę

          nr 7/10 o obszarze 0,0375 ha /375 m2/ objętą księgą wieczystą KW nr 22874 Sądu Rejonowego

          w Złotowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.,

      e/ zabudowanej działki nr 70/4 o obszarze 0,0524 ha /524 m2/ położonej w Złotowie przy

         ul.Powstańców, objętej księgą wieczystą KW nr 22874 Sądu Rejonowego w Złotowie – Wydział

         Ksiąg Wieczystych, o wartości 524,28 zł zł /załącznik nr 1/.

     Łączna wartość obniżenia kapitału wynosi 11.973,00 zł.

6.    podwyższenie kapitału poprzez wniesienie aportu na własność Spółki określonego w załączniku nr 2 do niniejszego aktu, i to:

- magistrali wodociągowej z rur PCV o przekroju 225 mm i długości 2.170 m, położona na osiedlu

  „Za rzeką”  o wartości 207.290,00 zł, w skład której wchodzą następujące rurociągi:

q       w ul.Grudzińskich o długości 344 m, z zasuwą o promieniu 200 mm – 1 sztuka,

q       w ul.Partyzantów  o długości 263 m, z zasuwą o promieniu  200 mm – 1 sztuka,

q       w ul.8 - go Marca  o długości  36 m, z zasuwą o promieniu 200 mm – 1 sztuka

q       w ul.Jastrowskiej  o długości 1.527 m, w tym:

- zasuwa o promieniu 200 mm – 9 sztuk,

strona 4

 

- zasuwa o promieniu 100 mm – 1 sztuka,

- zasuwa o promieniu 80 mm – 1 sztuka,

                  - łącznik PCV o promieniu 110 – 5,5 m,

- odwodnienie PCV o promieniu 90 – 14 m,

     - sieci rozdzielczej wodociągowej z rur PCV, o przekroju 110 mm i długości 120 m, położonej

       w ulicach Witosa i Wielatowskiej o wartości 9.600,00 zł, w skład której wchodzą rurociągi:

q       w ul.Witosa o długości 68 m, z zasuwą o promieniu 100 – 1 sztuka,

q       w ul.Wielatowskiej o długości 52 m, z zasuwą o promieniu 100 – 1 sztuka.

     Łączna wartość tego aportu wynosi 216.890,00 zł.

7.    podwyższenie kapitału poprzez wniesienie aportu na własność Spółki określonego w załączniku nr 1 do niniejszego aktu, i to:

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Brzuchalskiego o 200 o długości 501,00 m, o wartości 51.037,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Hubego o 200 o długości 517,50 m, o wartości 49.316,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Maćkowiczów o 200 o długości 266,80 m, o wartości 27.577,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Drzymały o 200 o długości 260,80 m, o wartości 16.832,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Dorsza o 160 o długości 19,00 m, kanalizacji sanitarnej w ul.Dorsza

       o 200, o długości 216,00 m, o łącznej wartości 21.217,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Bytomiaków o 200 o długości 353,00 m, o wartości 36.404,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Gąszczak o 200 o długości 182,00 m, o wartości 19.581,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Potulickich o 200 o długości 101,00 m, o wartości 13.636,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Jastrowskiej o 160 o długości 735,20 m, o 200 o długości 198,60 m,

       o 300 o długości 681,90 m, o 400 o długości 823,30 m, o łącznej wartości 589.452,60 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Zamkowej o 160 o długości 746,50 m, o 200 o długości 81,00 m,

o 300 o długości 382,50 m, o 400 o długości 900,00 m, o łącznej wartości 466.465,52 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej o 160 o długości 233,00 m , o 200 o długości 4,00 m, o 300 o długości 640,00 m, o łącznej wartości 285.662,50 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Okrężnej o 160 o długości 78,70 m, o 200 o długości 338,00 m, o 300 o długości 50,00 m, o łącznej wartości 87.222,20 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Zakątek o 160 o długości 57,70 m, o 200 o długości 143,00 m, o łącznej wartości 37.508,80 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Grudzińskich o 160 o długości 91,20 m, o 300-tłoczny o długości 1.350m, o 400 o długości 92,80 m, o 500 o długości 51,00 m, o łącznej wartości 378.219,50 zł,

-          przepompowni P-1 ul.Grudzińskich, kpl, o wartości 172.033,90 zł,

-          zasilanie energetyczne do P-1 ul.Grudzińskich, kpl, o wartości 14.749,74 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Jeziornej o 160-grawit. o długości 588,00 m, o 200 o długości 1.431,70m, o 160-tłoczny o długości 593,40 m, o łącznej wartości 616.410,87 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Witosa o 160 o długości 275,30 m, o 200 o długości 579,30 m,

       o łącznej wartości 202.819,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Plażowej o 160 o długości 219,90 m, o 200 o długości 474,00 m,

       o łącznej wartości 87.991,00 zł,

-          przepompowni P-2 ul.Plażowa, kpl, o wartości 92.080,25 zł,

-          zasilanie energetyczne do P-2 ul.Plażowa, kpl, o wartości 12.178,51 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Czarna Droga o 160 o długości 6,10 m, o 200 o długości 17,00 m,

       o łącznej wartości 5.582,80 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Wielatowskiej o 160 o długości 44,70 m, o 200 o długości 46,20 m,

       o łącznej wartości 21.968,70 zł,

strona 5

 

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Żeglarskiej o 160 o długości 116,10 m, o 200 o długości 54,00 m,

o łącznej wartości 40.125,00 zł,

      -    kanalizacji sanitarnej w ul.8-go Marca o 160 o długości 2,30 m, o 200 o długości 66,50 m,

            o 300 o długości 42,50 m, o łącznej wartości 30.463,10 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Wędkarskiej o 160 o długości 30,50 m, o 200 o długości 69,50 m,

o łącznej wartości 23.589,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul,.Miłej o 160 o długości 85,20 m, o 200 o długości 197,00 m, o łącznej wartości 69.596,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Gorzelnianej o 160 o długości 13,40 m, o 200 o długości 44,50 m,

       o łącznej wartości 13.993,30 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Hubego o 200 o długości 137,00 m, o wartości 31.225,04 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Gorzelnianej o 90 o długości 61,00 m, o 160 o długości 116,00 m,

       o 200 o długości 82,50 m, o łącznej wartości 49.380,89 zł,

-          wodociąg w ul.Gorzelnianej o 90 o długości 41,50 m, o wartości 5.627,00 zł,

-          przepompowni ul.Gorzelniana, kpl, o wartości 77.556,53 zł,

-          zasilanie energetyczne ul.Gorzelniana, kpl, o wartości 8.920,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Dwór Złotowski o 160 o długości 67,00 m, o wartości 7.200,00 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.8-go Marca o 160 o długości 70,00 m, o 200 o długości 97,00 m,

o łącznej wartości 38.061,46 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Panny Marii o 90 o długości 81,00 m, o 160 o długości 193,00 m,

o łącznej wartości 58.903,35 zł,

-          wodociąg w ul.Panny Marii o 32 o długości 48,00 m, o wartości 3.109,45 zł,

-          przepompowni ul.Panny Marii, kpl, o wartości 80.134,51 zł,

-          zasilanie energetyczne ul.Panny Marii, kpl, o wartości 8.889,58 zł,

-          kanalizacji sanitarnej „Hala Targowa” o 160 o długości 120,00 m, o 200 o długości 44,50 m,

       o 200 – kamionka o długości 70,00 m, o 250 – kamionka o długości 102,00 m, o łącznej

       wartości 126.000,00 zł,

-          wodociąg „Hala Targowa” o 110 o długości 148,00 m, o wartości 9.840,78 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Sienkiewicza o 250 o długości 122,00 m, o 250 – kamionka o długości 18,00 m, o łącznej wartości 66.671,11 zł,

-          wodociąg w ul.Zduny o 110 o długości 125,00 m, o wartości 4.333,92 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Łowieckiej o 160 o długości 37,00 m, o 200 o długości 93,00 m,

       o łącznej wartości 17.680,33 zł.

Łączna wartość tego aportu wynosi 4.077.246,24 zł.

8.      obniżenie kapitału poprzez:

a/ wygaśnięcie prawa użytkowania następujących gruntów:

-           niezabudowanej nieruchomości położonej w Złotowie przy ul.Powstańców, obr. 91 ark.3 stanowiącej działkę nr 70/6 o obszarze 0,0684 ha /684 m2/ o wartości 195,54 zł,

-           niezabudowanej nieruchomości położonej w Złotowie przy ul.Powstańców, obr.91 ark.3 stanowiącej działkę nr 70/7 o obszarze 0,0189 ha /189 m2/ o wartości 54,03 zł,

-           niezabudowanej nieruchomości położonej w Złotowie przy ul.Powstańców, obr.91 ark.3 stanowiącej działkę nr 70/9 o obszarze 0,0789 ha /789 m2/ o wartości 225,55 zł, 

      b/ wygaśnięcie prawa użytkowania następujących budowli:

-          IV.1. – studni wierconej nr 4a-II/255-5/78 o wartości 152,62 zł,

-          IV.2. – studni wierconej nr 1a-II/255-5/79 o wartości 667,59 zł,

-          IV.4. – studni głębinowej nr 1 – ul.Partyzantów – II/255-5/82 o wartości 73,83 zł,

-          IV.5. – studni głębinowej nr 2 – ul.Partyzantów – II/255-5/225 o wartości 73,83 zł,

-          V.2. – osadnika Inhoffa pionowego – ul.Powstańców – II/258-1/218 o wartości 385,29 zł,

-          V.3. – kraty ręcznej – ul.Powstańców – II/258-9/220 o wartości 40,96 zł,

-           

strona 6

 

-          V.4. – ogrodzenia oczyszczalni ścieków z siatki stalowej – II/298/196 o wartości 35,62 zł

             -     V.5. – rurociągu z rur Vipro – 76 m – o 500 – II/236/4352 o wartości 72,93 zł.

       Łączna wartość obniżenia kapitału wynosi 1.977,79 zł.

9.       podwyższenie kapitału poprzez:

a/ wniesienie aportem na własność:

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Kwidzyniaków o 200, 296,00 m, o wartości 37.622,22 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Kołodzieja o 200, 66,30 m, o wartości 8.426,87 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Różeńskiego o 200, 73,00 m, o wartości 9.278,45 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśka o 200, 96,80 m, o wartości 12.303,48 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Al.Rodła I o 200, 232,70 m, o wartości 29.576,66 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Al.Rodła II o 200, 189,00 m, o wartości 24.022,30 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Al.Rodła II o 300, 252,10 m, o wartości 32.042,44 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Pellowskiego o 200, 161,00 m, o wartości 20.463,44 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Potulickich o 200, 120,70 m, o wartości 15.341,22 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Horsta o 200, 137,50 m, o wartości 17.476,54 zł,

-          kanalizacji sanitarnej w ul.Bartosza o 200, 263,70 m, o wartości 33.516,82 zł,

       b/ wniesienie aportem w wieczyste użytkowanie nieruchomości:

-          zabudowanej działki nr 287/13 o powierzchni 0,4766 ha /4766 m2/ położonej w Złotowie przy ul.Partyzantów, wchodzącej w skład nieruchomości objętek księgą wieczystą KW nr 22874 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 44.800,00 zł.

       Łączna wartość tego aportu wynosi 284.870,44 zł.

 

§ 10

1.      Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do 300% /trzysta procent/ jego wartości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2.      Zmiana kapitału, o której mowa w ust.1 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

3.      Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą bezwzględną większością oddanych głosów może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć 1 /jednej drugiej/ wysokości udziału.

 

§ 11

1.      Udziały w Spółce są zbywalne.

2.      Zbycie udziałów przez Wspólnika Gminę Miasto Złotów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, która winna być wyrażona w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami w przedmiocie zbycia mienia Gminy i określić zasady zbycia oraz cenę.

3.      Do zbycia udziałów Gminy Miasto Złotów stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118 poz.561 ze zm./.

4.      Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych.

5.      Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na udziały.

 

§ 12

1.      Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok działalności Spółki kończy się

      31 grudnia 1996 roku.

2.      Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzać należy z upływem roku.

3.      Rada Nadzorcza może zarządzić sporządzenie bilansu za krótszy okres.

 

 

 

 

strona 7

 

§ 13

Organami Spółki są:

-         Zgromadzenie Wspólników, które stanowi Zarząd Miejski w Złotowie,

-         Rada Nadzorcza,

-         Zarząd.

 

§ 14

1.      Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

2.      Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat oraz udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 3. wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 5. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 6. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub jego części oraz ustanawianie na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów  w innych  podmiotach gospodarczych.
 8. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 9. wyrażanie zgody na tworzenie spółek i przystępowanie do nich,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego Aktu lub Kodeksu spółek handlowych.

3.      Zgromadzenie Wspólników zatwierdza uchwały Rady Nadzorczej w sprawach:

1/   rocznego planu finansowo-rzeczowego Spółki,

2/   powodujących wzrost kosztów produkcji, bądź kosztów świadczonych usług, a odnoszących

      się do kosztów osobowych.

 

§ 15

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

 

§ 16

1.      Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Należy je zwoływać w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym biegły rewident przedstawi Radzie Nadzorczej opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki.

3.      Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno być zwołane, jeśli domagają się tego: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza bądź Wspólnicy dysponujący łącznie przynajmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ kapitału zakładowego.

 

4.      Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki za pomocą listów poleconych, wysłanych przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.

W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać treść proponowanych zmian.

 

 

 

strona 8

 

§ 17

Na każdy udział przypada jeden głos.

 

§ 18

1.      Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach oraz wykonywać prawo głosu przez

      pełnomocników. Pełnomocnikiem może być każda osoba wybrana przez wspólnika, nie wyłączając

      innego wspólnika. Jedna i ta sama osoba może zastąpić kilku wspólników, jednakże wspólnik nie

      może ustanowić kilku pełnomocników.

      Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

2.      Pełnomocnikiem reprezentującym Wspólnika na Zgromadzeniu Wspólników nie może być osoba

      zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik

      jawny lub członek władz.

 

§ 19

1.      Postanowienia Wspólników w sprawach dotyczących Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.

2.      Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwal, jeżeli w głosowaniu uczestniczą Wspólnicy uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy, reprezentujący co najmniej 3 /trzy czwarte/ kapitału zakładowego. Warunku określonego wyżej nie stosuje się w wypadku ponownego zwołania Zgromadzenia Wspólników z tym samym porządkiem obrad.

3.      Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności bezwzględnej większości oddanych głosów, o ile w niniejszym Akcie lub Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.

4.      Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 oddanych głosów:

1/ uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego,

2/ uchwały dotyczące obniżenia kapitału zakładowego,

3/ uchwały dotyczące emisji obligacji, w tym zamiennych na udziały,

4/ uchwały dotyczące rozporządzania czystym zyskiem,

5/ uchwały dotyczące tworzenia i przeznaczania funduszy celowych,

6/ uchwały dotyczące zaciągania pożyczek i kredytów lub udzielania poręczeń względnie gwarancji

    przez Spółkę o wartości przekraczającej 1/10 /jedną dziesiątą/ sumy kapitału zakładowego i

    zapasowego.

5.      Zmiany umowy Spółki wymagają większości co najmniej 3 /trzech czwartych/ głosów oddanych.

 

§ 20

Głosowanie jest jawne za wyjątkiem przypadków wymienionych w art.247 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

§ 21

1.      Członkowie rady Nadzorczej wybierani są na okres trzech lat.

Te same osoby mogą być ponownie wybrane.

 

 

 

strona 9

 

§ 22

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Pracownicy Spółki, z zastrzeżeniem art.214 Kodeksu spółek handlowych, powołują i odwołują dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybierani są oni w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności..

3. Pracownicy wybierają członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez zebranie pracowników Spółki.

4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę powołuje Zgromadzenie Wspólników.

6. Sekretarza Rady Nadzorczej – Rada wybiera ze swego grona.

7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego w razie niemożliwości wykonania obowiązków przez Przewodniczącego.

9. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od chwili złożenia wniosku.

10. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 23

1.      Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych ustawą należą:

1/ sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,

2/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków

    Zarządu, co do podziałów zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników

    corocznego pisemnego sprawozdania z powyższego badania,

3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania

    obowiązków,

4/ stawianie wniosku na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki,

5/ ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,

6/ zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,

7/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

8/ wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów lub udzielanie poręczeń względnie gwarancji

    przez Spółkę do kwoty stanowiącej 1/10 /jedną dziesiątą/ sumy kapitału zakładowego i zapasowego.

2.      Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez

      Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.

3.      W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

4.      Wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników.

 

§ 24

1.      Zarząd reprezentuje Spółkę w sadzie i poza sądem.

2.      Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.

3.      Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

a/ Prezes Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego,

b/ dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i prokurent - w przypadku Zarządu

    wieloosobowego.

4.      Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

strona 10

 

5.      Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu.

 

§ 25

1.      Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla właściwości pozostałych władz Spółki.

2.      Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

 

§ 26

Wysokość cen i opłat albo sposób ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Spółkę oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 27

Rozwiązanie umowy Spółki następuje z przyczyn wskazanych w art.270 Kodeksu spółek handlowych

i § 14 umowy.

strona 10

 

§ 28

1.      W okresie likwidacji istnieje Rada Nadzorcza.

2.      Likwidatorów Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników, które może także ich odwołać.

 

§ 29

Podział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji.

 

§ 30

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą regulowane uchwałami organów Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

 

 

 

Niniejszy tekst jednolity obejmuje wszelkie zmiany umowy Spółki według stanu na dzień 25 czerwca 2003 r.