Złotowskie Centrum Aktywnosci Społecznej w Złotowie

Rozpoczęcie działalności od 1 stycznia 2009 r.


adres:      al. Piasta 26

                 77-400  Złotów

tel/fax:    67 263 22 88

e-mail:      zcas@zlotow.pl

strona internetowa:    http://www.zcas.zlotow.pl/


Dyrektor ZCAS:  Tadeusz Drobczyński

Animator i koordynator ds kultury: Leszek Trojanowski  (prowadzi rejestrację imprez i organizację planu wykorzystania pomieszczeń).

Animator ds sportu: Jakub Pieniążkowski.

Regulamin organizacyjny ZCAS: Zarządzenie Nr 33.2020 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie

 

Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.

 

Do podstawowych zadań na ZCAS należy:

a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro

Eco Festival,

c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,

d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasto

Złotów,

e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,

f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo –

rekreacyjnych,

g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.

 

ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.