INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCHZ dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209 poz. 1243), której przepisy uprawniają osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwaną dalej „osobą uprawnioną”, do kontaktu przy załatwianiu sprawy z organami administracji publicznej na następujących zasadach: 1. Pomocy osoby przybranej:

Osoba uprawniona przy załatwianiu sprawy może być reprezentowana przez osobę przybraną. Osobą taką może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, w tym ułatwienia porozumiewania się.

Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. 1. Kontaktu za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:


 1. korzystanie z poczty elektronicznej – urzad@zlotow.pl,

 2. korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie: http://bip.zlotow.pl,

 3. przesyłanie pisma faksem na numer 67 265 00 25.  1. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Złotowie, osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia takiej potrzeby w jeden dogodny dla niej sposób:

 1. pod nr telefonu 67 263 26 40 wew. 21,

 2. przesłanie wniosku na adres: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów,
  lub na adres e-mail:
  urzad@zlotow.pl,

 3. osobiste zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów, do Sekretarza, pok. nr 28, I piętro.

 

Chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób okreśłony powyżej, osoba uprawniona winna zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W celu ułatwienia i przyspieszenia załatwiania sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia.

Zachęcamy również do załatwienia spraw drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.