Zarządzenie nr 1/12 z dnia 04.01.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Roboty drogowe – remont części drogi gminnej – ulicy Rzemieślniczej w Złotowie” (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2/11 z dnia 09.01.12 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/11 z dnia 09.01.12 r. – w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie; (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/11 z dnia 09.01.12 r. – w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Złotowie. (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5/12 z dnia 13.01.12 r. – w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 Zalacznik1 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 Zalacznik2 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 Zalacznik3 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 Zalacznik4 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 Zalacznik5 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 6/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 7/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/12 z dnia 20.01.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części ulicy Ogrodowa w Złotowie” (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9/12 z dnia 23.01.12 r. – w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (84.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/12 z dnia 24.01.12 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r. (w zakresie: upowszechniania kultury, sztuki i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej; przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym; ochrony i promocji zdrowia; integracji pomiędzy regionami partnerskimi współpracującymi z Gminą Miasto Złotów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z miasta Złotowa; turystyki i krajoznawstwa) (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/12 z dnia 24.01.12 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11 Zalacznik1 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11 Zalacznik2 (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11 Zalacznik3 (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/12 z dnia 24.01.12 r. – w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 Zalacznik1 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 Zalacznik2 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 Zalacznik3 (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 Zalacznik4 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 Zalacznik5 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/12 z dnia 30.01.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Roboty drogowe – przebudowa ulicy Ogrodowej w Złotowie – II etap” (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/12 z dnia 31.01.12 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 15/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 16/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/12 z dnia 08.02.12 r. – w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/12 z dnia 09.02.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Wodociągowej w Złotowie - I etap” (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 19/2012 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/12 z dnia 15.02.12 r. – w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012 (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/12 z dnia 16.02.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych części ul. Wodociągowej w Złotowie – I etap” (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22/12 z dnia 16.02.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Roboty drogowe – bieżące utrzymanie dróg w Złotowie” (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23/12 z dnia 17.02.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 lutego 2012 r. na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem własności części budynku i prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, położonego przy Al. Piasta 3 (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/12 z dnia 17.02.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie” (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/12 z dnia 20.02.12 r. – w sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012r przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/12 z dnia 20.02.12 r. – o zmianie zarządzenia Nr 11/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r. (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28/12 z dnia 24.02.12 r. – w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012 (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28 Zalacznik_nr_1 (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/12 z dnia 24.02.12 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r. (w zakresie: upowszechniania kultury, sztuki i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej; przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym; ochrony i promocji zdrowia; integracji pomiędzy regionami partnerskimi współpracującymi z Gminą Miasto Złotów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z miasta Złotowa; turystyki i krajoznawstwa) (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 Zalacznik_nr_1 (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 Zalacznik_nr_2 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 Zalacznik_nr_3 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 Zalacznik_nr_4 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 Zalacznik_nr_5 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 Zalacznik_nr_6 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/12 z dnia 28.02.12 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za 2011 rok (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30 Zalacznik_nr_1 (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/12 z dnia 29.02.12 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32/12 z dnia 06.03.12 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 190/3 o powierzchni 286 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 190/2 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/12 z dnia 06.03.12 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/12 z dnia 12.03.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Budowa oświetlenia parkowego terenu zielonego (drogi piesze) w rejonie ulic: Zamkowa, Promykowa, Hubego, 8 Marca w Złotowie – etap II” (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/12 z dnia 12.03.12 r. – o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 102/09 w sprawie wprowadzenia „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złotowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów” (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/12 z dnia 12.03.12 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Złotowie (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/12 z dnia 13.03.12 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie” (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38/12 z dnia 14.03.12 r. – w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/12 z dnia 14.03.12 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 o powierzchni 77,3 m2, w nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego Nr 1-1a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 220/2 o powierzchni 613 m2 (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/12 z dnia 14.03.12 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu do adaptacji na cele mieszkalne, oznaczonego nr 4 o powierzchni użytkowej 41,2 m2 w nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego Nr 1-1a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 220/2 o powierzchni 613 m2 (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 41/12 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 42/12 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 43/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2011 Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 Zalacznik1 (463.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 Zalacznik2 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 Zalacznik3 (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 Zalacznik4 (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 Zalacznik5 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 Zalacznik6 (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 44/12 z dnia 26 marca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr 195/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 45/12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie pierwokupu. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 46/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 47/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 48/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 49/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 50/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 51/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 52/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 53/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 54/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania z funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 55/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 56/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 57/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 58/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 59/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 60/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 61/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 62/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 63/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 64/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 65/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 66/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za I kwartał 2012 rok Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 67/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie pierwokupu. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 68/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 69/12 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 70/12 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2011 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 71/12 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 72/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 73/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 74/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia ostępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 75/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia ostępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 76/12 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 77/12 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zasad wynajmu sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 77/12 Załacznik 1 (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 77/12 Załacznik 2 (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 77/12 Załacznik 3 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 77/12 Załacznik 4 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 77/12 Załacznik 5 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 78/12 z dnia 17 maja 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 165/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia lanu Kontroli na 2012 rok Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 79/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie podziału środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 80/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 81/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 82/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 83/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 84/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 85/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla samorządowych zakładów budżetowych Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 86/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Gminy Złotów dla samorządowej instytucji kultury Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 87/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 88/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 90/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 91/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie pierwokupu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 93/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 94/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 95/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 96/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, ponownego ustalenia udziału w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 97/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012r. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 98/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 99/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów oraz zmiany protokołów z rokowań i umów notarialnych sprzedaży nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Obrońców Warszawy Nr 47. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 100/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, ponownego ustalenia udziału w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 101/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 102/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 103/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 104/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 105/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012 - 2042 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 106/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 107/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 108/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 109/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania do pełniena funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 110/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Sekretarzowi Gminy Miasto Złotów kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 111/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 113/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 114/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 lipca 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 165/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2012 rok Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 117/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie konkursu na dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 118/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru kandydata na dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 119/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 120/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 121/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 122/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 123/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 124/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 125/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 126/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 127/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 128/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Niedźwieckiej nauczyciela nauczania i wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 129/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Fedtke nauczyciela nauczania i wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 130/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Karola Marka Narlocha nauczyciela nauczania geografii ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 131/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Wojciecha Macieja Wegner nauczyciela nauczania języka angielskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 132/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Pieniążkowskiej nauczyciela nauczania języka angielskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 133/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Rogackiej nauczyciela nauczania języka angielskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 134/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 135/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 136/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 137/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 138/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 139/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów oraz zmiany protokołów z rokowań i umów notarialnych sprzedaży lokali w nieruchomości położonej w Złotowie przy Placu Paderewskiego Nr 6. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 140/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 141/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych, ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego gruntu. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 142/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 143 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 września 2012 r. o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 195/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
143_12-zalacznik_D (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 144/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 145/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 września 2012 r. o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 91/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 146/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 147/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 148/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 149/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 150/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 151/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 października 2012 r. o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 65/09 w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie” Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 152/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 października 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 153/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012. Zapisz dokument Pokaż dokument
153_12-zalacznik_1 (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153_12-zalacznik_nr1 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153_12-zalacznik_nr2 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 154/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 155/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 156/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów , w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi . Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 157/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 158/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów . Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 159/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 160/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 161/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 października 2012 r. w sprawie oceny zgodności przedłożonej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie zmiany „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 162/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 października 2012 r. w sprawie deratyzacji Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 163/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. ” Zapisz dokument Pokaż dokument
163_12-zalacznik1 Zapisz dokument Pokaż dokument
163_12-zalacznik2 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 164/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Złotów na 2013 rok Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 166/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 167/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 października 2012 r. w sprawie konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 168/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 169/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 170/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 171/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 172/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 października 2012 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 174/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 175/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 176/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 października 2012 r. o zmianie zarządzenia nr 70/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2011 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 177/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 178/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za III kwartały 2012 roku Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 180/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu publikowania informacji publicznej i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie” Zapisz dokument Pokaż dokument
180_12-Załącznik (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180_12-Załącznik A do załącznika (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180_12-Załącznik B do załącznika (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 181/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 182/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów , w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 183/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 184/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 185/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, ponownego ustalenia udziału w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego gruntu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 186/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2013 (37.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 188/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042. (15.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 189/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 190/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 191/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 192/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 193/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 194/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 195/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 196/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 197/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia I konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2013. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 198/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 165/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2012 rok Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 198/12 załącznik (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 199/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 200/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotowie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 201/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 listopada 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 196/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 202/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 203/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 204/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 205/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 206/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 207/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 208/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w I otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2013. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 209/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 210/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2013 Zapisz dokument Pokaż dokument
210 12 zalacznik_nr1 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 211/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 209/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 grudnia 2012 r.w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 212/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów" Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 213/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2013 rok Zapisz dokument Pokaż dokument
213 12 zalacznik nr1 (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213 12 zalacznik nr1-cd (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w obszarze położonym między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim. Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 215/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r. Zapisz dokument Pokaż dokument
215 12 zalacznik nr1 (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE NR 216/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 Zapisz dokument Pokaż dokument