• nr 1/09 z dnia 07.01.09 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 352/21 o powierzchni 17 m2, położonej w obr. 89 przy ul. Chojnickiej, stanowiącą własność Gminy Miasto Złotów, w użytkowaniu wieczystym ORLEN GAZ Spółka z o. o. w Płocku, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Marioli Trojanowskiej i Zbigniewa Trojanowskiego zam. w Złotowie,

obrazekobrazek

• nr 2/09 z dnia 07.01.09 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1207/4 o powierzchni 122 m2, położonej przy ul. Łowieckiej 17, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Pracy „Techmoc”, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz S. i R. Brożek zam. w Złotowie,


obrazekobrazek

• nr 3/09 z dnia 13.01.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej, oznaczonej jako działka nr 24/6 i 24/36 o łącznej powierzchni 1.201 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – handlową,

obrazekobrazek

• nr 4/09 z dnia 13.01.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Brunona Radowskiego, z przeznaczeniem pod dom mieszkalny, oznaczonych jako działki:
- w zabudowie bliźniaczej nr 2/36, 9/9 i 11/10 o łącznej powierzchni 935 m2,
- w zabudowie wolnostojącej nr 9/10, 11/11, 41/7 o łącznej powierzchni 787 m2,

obrazekobrazek

· nr 5/09 z dnia 14.01.09 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2009 r.,

obrazekobrazek

· nr 6/09 z dnia 14.01.09 r. – w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego,

obrazekobrazek

· nr 7/09 z dnia 23.01.09 r. – w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

obrazekobrazek

· nr 8/09 z dnia 28.01.09 r. – w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu – dot. lokalu mieszkalnego nr 45 położonego przy ul. Krzywoustego 7,

obrazekobrazek

· nr 9/09 z dnia 28.01.09 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2009 r.,

obrazekobrazek

· nr 10/09 z dnia 29.01.09 r. – w sprawie określenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach zarządzanych lub administrowanych przez Gminę Miasto Złotów poprzez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie,

obrazekobrazek

· nr 11/09 z dnia 02.02.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – remont drogi gminnej – ul. Wioślarskiej w Złotowie”,


· nr 12/09 z dnia 09.02.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na usługę pn „Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie”,

obrazekobrazek

· nr 13/09 z dnia 16.02.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego w Złotowie na mieszkania socjalne” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko, J. Bobek),

obrazekobrazek

· nr 14/09 z dnia 19.02.09 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów, wyrażające wolę nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 116/7 o powierzchni 207 m2 w obr. 88 miasta oraz działka nr 135/11 o powierzchni 26 m2 w obr. 90 miasta stanowiących własność Przedsiębiorstwa PKS Człuchów Sp. z o.o. z przeznaczeniem na chodnik – komunikację ogólnodostępną,

obrazekobrazek

· nr 15/09 z dnia 20.02.09 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.,

obrazekobrazek

· nr 16/09 z dnia 20.02.09 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazekobrazek

· nr 17/09 z dnia 23.02.09 r. – w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów położonych wokół jeziora Miejskiego,

obrazekobrazek

· nr 18/09 z dnia 24.02.09 r. – w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie,

obrazekobrazek

· nr 19/09 z dnia 25.02.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w Złotowie” (komisja w składzie: M. Batko, G. Bąbiński, St. Szlaga),

obrazekobrazek

· nr 20/09 z dnia 25.02.09 r. – w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego dla mienia Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Złotów, podlegającego komunalizacji na wniosek Gminy, obejmujący nieruchomości gruntowe położone w obr. geodezyjnym 88 miasta Złotowa (komisja w składzie: D. Kusiak, E. Michałek, M. Hermann),

obrazekobrazek

· nr 21/09 z dnia 03.03.09 r. – w sprawie pierwokupu, tj, rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki, oznaczonej nr 534/9 o powierzchni 152 m2, położonej przy ul. Plażowej, której użytkownikiem wieczystym jest Genowefa i Władysław Małozięć, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Justyny Pulit zam. w Złotowie,

obrazekobrazek

· nr 22/09 z dnia 04.03.09 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008 r.,

obrazekobrazek

· nr 23/09 z dnia 05.03.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsc do handlowania na targowisku miejskim w Złotowie (komisja w składzie: R. Macanko, D. Kusiak, M. Narloch),

obrazekobrazek

· nr 24/09 z dnia 11.03.09 r. – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – od Powiatu Złotowskiego, wydzielonej nieruchomości położonej w rejonie ulic Norwida i Westerplatte, oznaczonej jako działka nr 49/12 o powierzchni 156 m2 – z przeznaczeniem pod tereny usług oświaty.

obrazekobrazek

· nr 25/09 z dnia 12.03.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Staszica, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym w zabudowie wolno stojącej, oznaczonych jako działki: nr 284/5 o powierzchni 613 oraz nr 284/6 o powierzchni 613 m2 (traci moc zarządzenie nr 102/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 lipca 2007 r.),

obrazekobrazek

· nr 26/09 z dnia 13.03.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Złotowa” (komisja w składzie: M. Batko, G. Bąbiński, St. Szlaga),

obrazekobrazek

· nr 27/09 z dnia 17.03.09 r. – w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej,

obrazekobrazek

· nr 28/09 z dnia 17.03.09 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazekobrazek

· nr 29/09 z dnia 18.03.09 r. – w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008,

obrazekobrazek

· nr 30/09 z dnia 18.03.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Budowa trybun z zadaszeniem, łącznika i budynku zaplecza boiska na stadionie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 31/09 z dnia 24.03.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Budowa pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Miejskim w  Złotowie” (komisja w składzie: M. Batko, G. Bąbiński, St. Szlaga),

obrazekobrazek

· nr 32/09 z dnia 24.03.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty elektryczne – Budowa oświetlenia drogowego w Złotowie” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 33/09 z dnia 31.03.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

obrazekobrazek

· nr 34/09 z dnia 06.04.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, oznaczonych jako działki nr: 220/8 o pow. 19 m2; 220/9 o pow. 19 m2; 220/10 o pow. 19 m2; 220/11 o pow. 19 m2; 220/12 o pow. 19 m2; 220/13 o pow. 21 m2,

obrazekobrazek

· nr 35/ z dnia 06.04.09 r. – w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, oznaczonej jako działka nr 222/8 o pow. 108 m2,

obrazekobrazek

· nr 36/ z dnia 06.04.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości zamiennych, stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w ramach przysługującego odszkodowania., wyrażające zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obr. 88, oznaczonej jako działka nr 131/46 o powierzchni 96 m2 oraz na sprzedaż działki w obr. 89, oznaczonej nr 11/6 o powierzchni 654 m2 w ramach zamiany za przysługujące D.i Wł. Borusiuk odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę drogową nr 156/57 o powierzchni 771 m2,

obrazekobrazek

· nr 37/09 z dnia 14.04.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty elektryczne – zabudowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Miejskim w Złotowie” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 38/09 z dnia 15.04.09 r. – w sprawie zamiany nieruchomości; przeniesienie własności nieruchomości tytułem rekompensaty za przysługujące Spółdzielni odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki oraz rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, wyrażające zgodę na przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka w obr. 93 (rejon ul. Romańskiego) nr 242/8 o powierzchni 168 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów na rzecz „Rolnik” Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Złotowie, tytułem rekompensaty za przejęte z mocy prawa działki drogowe, oznaczone w obr. 93 (rejon ul. Wojska Polskiego) nr 219/9 o powierzchni 235 m2 i nr 219/6 o powierzchni 109 m2 i rozwiązanie umowy, przed upływem okresu ustalonego, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki w obr. 93 nr 220/3 o powierzchni 31 m2,

obrazekobrazek

· nr 39/09 z dnia 17.04.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty budowlane – wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Złotowie” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 40/09 z dnia 21.04.09 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazekobrazek

· nr 41/09 z dnia 22.04.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 24 kwietnia 2009 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Mickiewicza, przeznaczonych na cele handlowe w zabudowie szeregowej, oznaczonych numerami: 18/3, 18/4 i 18/5 o powierzchni 45 m2 każda i nr 18/2 o powierzchni 44 m2,

obrazekobrazek

· nr 42/09 z dnia 22.04.09 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

obrazekobrazek

· nr 43/09 z dnia 24.04.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – budowa ciągów pieszo - rowerowych w Złotowie” (komisja w składzie: M. Batko, G. Bąbiński, St. Szlaga),

obrazekobrazek

· nr 44/09 z dnia 27.04.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Kujańskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, oznaczonej jako działka nr 14/19 o powierzchni 1.677 m2,

obrazekobrazek

· nr 45/09 z dnia 27.04.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki w obr. 90 nr nr 7/10, 14/11 i 14/16 o łącznej powierzchni 1.238 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Wodociągowej 1, wykorzystywanej na cele usługowe,

obrazekobrazek

· nr 46/09 z dnia 27.04.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Potulickich, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, oznaczonej jako działka nr 1107/1 o powierzchni 48 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej,

obrazekobrazek

· nr 47/09 z dnia 04.05.09 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2009 r. (zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia),

obrazekobrazek

· nr 48/09 z dnia 05.05.09 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2009 r.,

obrazekobrazek

· nr 49/09 z dnia 07.05.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty budowlane – budowa nawierzchni kortu tenisowego w Złotowie” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 50/09 z dnia 07.05.09 r. – o zmianie Zarządzenia nr 37/09 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty elektryczne – zabudowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Miejskim w Złotowie” (komisja w składzie: A. Poznańska, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 51/09 z dnia 07.05.09 r. – o zmianie Zarządzenia nr 39/09 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty budowlane – wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Złotowie” (komisja w składzie: J. Kołodziejczyk, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

· nr 52/09 z dnia 11.05.09 r. – w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury – Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie,

obrazekobrazek

· nr 53/09 z dnia 12.05.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki w obr. 89 nr 193/2 o powierzchni 103 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Królowej Jadwigi 40, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

obrazekobrazek

·   nr 54/09 z dnia 13.05.09 r. – w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,

obrazekobrazek

·   nr 55/09 z dnia 13.05.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż prawa własności części nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe:

-   stanowiącej działkę niezabudowaną, oznaczoną nr 270/4 o powierzchni 248 m2 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 270/5 o powierzchni 132 m2 przy ul. Chrobrego,

-   stanowiącej działkę niezabudowaną, oznaczoną nr 270/2 o powierzchni 162 m2 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 270/5 o powierzchni 132 m2 przy ul. Studziennej,

-   stanowiącej działkę niezabudowaną, oznaczoną nr 270/6 o powierzchni 141 m2 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 270/5 o powierzchni 132 m2 przy ul. Rybackiej,

obrazekobrazek

·   nr 56/09 z dnia 13.05.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 784,60 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr nr 210/2 i 211/24 o łącznej powierzchni 1.055 m2, położonej przy ul. Mickiewicza 18,

obrazekobrazek

·   nr 57/09 z dnia 20.05.09 r. – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie – Panu Piotrowi Brewce, zatwierdzenia i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1., w drodze realizacji projektu systemowego „Otwarci na aktywność”,

obrazekobrazek

·   nr 58/09 z dnia 13.05.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,

obrazekobrazek

·   nr 59/09 z dnia 28.05.09 r. – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny, wyrażające zgodę na przyjęcie od Powiatu Złotowskiego darowizny na rzecz Gminy Miasto Złotów, wydzielonej nieruchomości położonej w rejonie ulic Norwida i Boh. Westerplatte, oznaczonej jako działka nr 49/12 o powierzchni 156 m2 wraz z udziałem w części w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka 49/2,

obrazekobrazek

·   nr 60/09 z dnia 29.05.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

obrazekobrazek

·   nr 61/09 z dnia 02.06.09 r. – w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów przedszkoli publicznych w Złotowie,

obrazekobrazek

·   nr 62/09 z dnia 02.06.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wodociągowej 1, oznaczonej jako działka nr 7/14 o powierzchni 1.657 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazekobrazek

·   nr 63/09 z dnia 02.06.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Warszawy 4, oznaczonej jako działka nr 81/2 o powierzchni 1.040 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazekobrazek

·   nr 64/09 z dnia 02.06.09 r. – w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obr. 88 miasta w rejonie ulicy Moniuszki, oznaczonych jako działki: nr 119/9 o powierzchni 114 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów – na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 102/3 o powierzchni 311 m2, w użytkowaniu wieczystym w udziałach po 1/3 części J.i J. Cieślik, G.i A. Ruta oraz T.i S. Śliga,

obrazekobrazek

·   nr 65/09 z dnia 02.06.09 r. – w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie”,

obrazekobrazek

·   nr 66/09 z dnia 05.06.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,

obrazekobrazek

·   nr 67/09 z dnia 05.06.09 r. – w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla: obszaru położonego nad j. Zaleskim – ul. Wioślarska, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim,

obrazekobrazek

·   nr 68/09 z dnia 09.06.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – budowa, przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna w Złotowie” (komisja w składzie: St. Szlaga, G. Bąbiński, M. Batko),

obrazekobrazek

·   nr 69/09 z dnia 09.06.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 23 czerwca 2009 r. na wydzierżawienie terenu przy Placu Paderewskiego w Złotowie na prowadzenie sprzedaży i podawanie piwa w czasie Euro-Eco Meetingu w dniach 03 – 05 lipca 2009 r. (komisja w składzie J. Kowalski, J. Ćwiszewska, W. Gniot);

obrazekobrazek

·   nr 70/09 z dnia 09.06.09 r. – w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obr. 92 miasta, oznaczonych jako działki: w rejonie ul. Jastrowskiej – działka nr 247/3 o powierzchni 189 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów na nieruchomość położoną w rejonie ul. Jastrowskiej – działka nr 248/2 o powierzchni 90 m2, której właścicielem jest P. Pufal.

obrazekobrazek

·   nr 71/09 z dnia 17.06.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w Obr. 89, oznaczonych jako działki nr 14/10 o powierzchni użytkowej 219 m2 oraz nr 14/13 o powierzchni użytkowej 191 m2 za przysługujące M.i R. Ueberfluss odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki drogowe nr 13/9 o powierzchni 409 m2, nr 13/12 o pow. 447 m2 – pas drogi ul. Jana Kocika , nr 13/17 o powierzchni 303 m2 – pas drogi ul. Brunona Radowskiego,

obrazekobrazek

·   nr 72/09 z dnia 18.06.09 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.,

obrazekobrazek

·   nr 73/09 z dnia 18.06.09 r. – w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów przedszkoli publicznych,

obrazekobrazek

·   nr 74/09 z dnia 19.06.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty budowlane – przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotowie”,

obrazekobrazek

·   nr 75/09 z dnia 19.06.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty budowlane – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w ulicy Wioślarskiej i Partyzantów w Złotowie”,

obrazekobrazek

·   nr 76/09 z dnia 22.06.09 r. – w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

obrazekobrazek

·   nr 77/09 z dnia 22.06.09 r. – w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Złotowa,

obrazekobrazek

·   nr 78/09 z dnia 30.06.09 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Kanthak-Karolak nauczyciela historii społeczeństwa ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazekobrazek

·   nr 79/09 z dnia 30.06.09 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Ziółkowskiej nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazekobrazek

·   nr 80/09 z dnia 30.06.09 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Danuty Wegner-Górzewskiej nauczyciela filologii angielskiej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazekobrazek

·   nr 81/09 z dnia 30.06.09 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Alicji Wincaszek nauczyciela świetlicy i bibliotekarza ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazekobrazek

·   nr 82/09 z dnia 30.06.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

obrazekobrazek

·   nr 83/09 z dnia 30.06.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Obrońców Warszawy 27 BII, wraz z prawem własności ułamkowych części gruntu, oznaczonego jako działka nr 3/5 o powierzchni 221 m2,

obrazekobrazek

·   nr 84/09 z dnia 06.07.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 07 lipca 2009 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Staszica, oznaczonych nr 284/5 i 285/6 o powierzchni 613 m2 każda, przeznaczonych na cele mieszkalne,

obrazekobrazek

·   nr 85/09 z dnia 08.07.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

obrazekobrazek

·   nr 86/09 z dnia 08.07.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – budowa, przebudowa drogi gminnej – ul. Witosa w Złotowie”,

obrazekobrazek

·   nr 87/09 z dnia 08.07.09 r. – w sprawie pierwokupu, tj. skorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/4 o powierzchni 45 m2, położonej w obr. 88, przy Al. Mickiewicza, stanowiącej własność Agnieszki Kulesza, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Andrzeja Gąsiewicza zam. w Złotowie,

obrazekobrazek

·   nr 88/09 z dnia 10.07.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – budowa, przebudowa dróg gminnych – ulic: Wawrzyniaka, Spichrzowa i Pasterska w Złotowie”,

obrazekobrazek

·   nr 89/09 z dnia 14.07.09 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki, oznaczonej nr 101/6 o powierzchni 586 m2, położonej przy ul. Kujańskiej, której użytkownikiem wieczystym są Krystyna i Ryszard Rumińscy, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Martyny Bartosińskiej i Marcina Zawada zam. w Złotowie,

obrazekobrazek

·   nr 90/09 z dnia 15.07.09 r. – o zmianie Zarządzenia Nr 81/09 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Alicji Wincaszek, nauczyciela świetlicy i bibliotekarza ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazekobrazek

·   nr 91/09 z dnia 23.07.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 24 lipca 2009 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych numerami 220/8, 220/9, 220/10 i 220/12 o powierzchni 19 m2 każda oraz 220/13 o powierzchni 21 m2, przeznaczonych pod zabudowę garażową,

obrazekobrazek

·   nr 92/09 z dnia 23.07.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 lipca 2009 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Wojska Polskiego, oznaczonej numerem 222/8 o powierzchni 108 m2 oraz przy ul. Kujańskiej, oznaczonej nr 14/19 o powierzchni 1.677 m2, przeznaczonych pod zabudowę usługową,

obrazekobrazek

·   nr 93/09 z dnia 27.07.09 r. – w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie,

obrazekobrazek

·   nr 94/09 z dnia 27.07.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kujańskiej, oznaczonej jako działka nr 141/11 o powierzchni 3.317 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazekobrazek

·   nr 95/09 z dnia 28.07.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 lipca 2009 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Studziennej, oznaczonej nr 270/2 o powierzchni 162 m2, wraz z udziałem w części działki nr 270/5; ul. Bol. Chrobrego, oznaczonej nr 270/4 o powierzchni 248 m2, wraz z udziałem w części działki nr 270/5; ul. Rybackiej, oznaczonej nr 270/6 o powierzchni 141 m2, wraz z udziałem w części działki nr 270/5 -przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową,

obrazekobrazek

·   nr 96/09 z dnia 31.07.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

obrazekobrazek

·   nr 97/09 z dnia 04.08.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę pn „Zakup i dostawa sprzętu do pielęgnacji murawy boisk sztucznych i naturalnych w Złotowie”,

obrazekobrazek

·   nr 98/09 z dnia 04.08.09 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2009 r.

obrazekobrazek

·   nr 99/09 z dnia 12.08.09 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania z prawa pierwokupu działki nr 28/12, 28/13 o łącznej powierzchni 820 m2, położonej przy ul. Leśne, której właścicielami są Zygmunt i Henryka Bebek, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Agnieszki i Andrzeja Juszczak zam. w Złotowie,

obrazekobrazek

·   nr 100/09 z dnia 12.08.09 r. – w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. 8 Marca – ul. Wielatowska.

nr 101/09 z dnia 17.08.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 18 sierpnia 2009 r. na zbycie prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Zamkowej, ul. Powstańców oraz przy ul. Szpitalnej,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 102/09 z dnia 17.08.09 r. – w sprawie wprowadzenia regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złotowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminny Miasto Złotów,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 103/09 z dnia 17.08.09 r. – w sprawie wprowadzania Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 104/09 z dnia 17.08.09 r. – w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 105/09 z dnia 18.08.09 r. – w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miasto Złotów przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2-009 roku i wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 106/09 z dnia 20.08.09 r. – w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2009 roku,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 107/09 z dnia 25.08.09 r. – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Złotowie,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 108/09 z dnia 25.08.09 r. – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Złotowie,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 109/09 z dnia 25.08.09 r. – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Złotowie,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 110/09 z dnia 25.08.09 r. – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Złotowie,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 111/09 z dnia 28.08.09 r. – w sprawie okresowego powierzenia zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowaniu bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 112/09 z dnia 31.08.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 113/09 z dnia 01.09.09 r. – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny - od Powiatu Złotowskiego na rzecz Gminy Miasto Złotów, wydzielonej nieruchomości położonej w rejonie ulic Norwida i Boh. Westerplatte,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 114/09 z dnia 01.09.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 września 2009 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Ogrodowej,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 115/09 z dnia 09.09.09 r. – w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekrteacyjnych,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 116/09 z dnia 11.09.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na usługę pn „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2009”,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 117/09 z dnia 16.09.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kujańskiej,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 118/09 z dnia 16.09.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Hubego,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 119/09 z dnia 16.09.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w ramach przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki drogowe przy ul. Jana Kocika i ul. Brunona Radowskiego,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 120/09 z dnia 16.09.09 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w ramach przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki drogowe przy ul. Władysława Brzezińskiego,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 121/09 z dnia 16.09.09 r. – w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ul. Chojnickiej,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 122/09 z dnia 21.09.09 r. – w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 123/09 z dnia 21.09.09 r. – w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Złotowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Złotów,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 124/09 z dnia 25.09.09 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 25 września 2009 r. na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ulicy Wojska Polskiego,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 125/09 z dnia 30.09.09 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 126/09 z dnia 30.09.09 r. – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie – Pani Sylwii Mróz oraz w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,

Zapisz dokument Pokaż dokument

nr 127/09 z dnia 30.09.09 r. – w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu użytkowego, zbycia dodatkowo udziału w celu wyodrębnienia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie,  

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 128 (306.4kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 129 (359.4kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 130 (249.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 131 (464.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 132 (401.7kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 133 (225.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 134 (318.8kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 135 (341.4kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 136 (1.1MB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 137 (3MB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 138 (403.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 139 (398.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 140 (333.9kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 141 (256.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 142 (221.1kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 143 (235.6kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 144 (322.8kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 145 (298.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 146 (345.3kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 147 (220.9kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 148 (365.3kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 149 (348.8kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 150 (337kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 151 (1.4MB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 152 (1.1MB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 153 (3.5MB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 154 (219.4kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 155 (221.5kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 156 (206.6kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 157 (357.7kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 158 (244.7kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 159 (250.9kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 160 (246kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 161 (245.2kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 162 (286.7kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 163 (257.6kB)

Zapisz dokument Pokaż dokument

zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 164 (5.8MB)

Zapisz dokument Pokaż dokument