WYKAZ  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA  MIASTA  ZŁOTOWA

 

ROK  2008

 

 

 

·        nr 1/08 z dnia 07.01.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę materiałów budowlanych związanych z partycypacją Urzędu Miejskiego w utrzymaniu placów, chodników i ulic stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasto Złotów,

·        nr 2/08 z dnia 08.01.08 r. – w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na zamianę praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Złotowie, oznaczonych jako działki:  nr 293 o pow. 312 m2 – zabudowanej oraz nr 293/7 o pow. 393 m2 w obr. 89 /rejon Al. Piasta/, których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów –  na działki nr 200/25 o pow. 333 m2 w obr. 88 (wzdłuż bloku ul. Słowackiego 6), nr 251/7 o pow. 790 m2 oraz nr 337/3 o pow. 182 m2 w Obr. 89 (rejon ul. Szkolnej), nr 604 o pow. 1 m2 oraz nr 580/2 o pow. 437 m2 w Obr. 92 (ulica Jeziorna i Plażowa), których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie,

·        nr 3/08 z dnia 16.01.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę dróg gminnych w mieście Złotowie w ulicach: Jaśka, Rożeńskiego, Gąszczak, Pellowskiego, Horsta, Hubego - pętla (komisja w składzie: St. Szlaga, A. Zachęć, B. Lewandowska),

·        nr 4/08 z dnia 18.01.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 21 stycznia 2008 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki:

1)      nr 8/7 o powierzchni 2.109 m2 – przeznaczonej pod zabudowę usługową z towarzyszącą funkcją mieszkaniową

2)      nr 176/5, 176/9, 176/10 – każda o pow. 19 m2 oraz nr 176/4 i 176/11 –  każda o pow. 20 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową,

·        nr 5/08 z dnia 18.01.08 r. – w sprawie ustalenia cen usług świadczonych na pływalni „Laguna” w Złotowie administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie,

·        nr 6/08 z dnia 21.01.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę dróg gminnych w mieście Złotowie w ulicach: Ciesielska i część Rzemieślniczej,

·        nr 7/08 z dnia 25.01.08 r. – w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych i ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i gruncie, wyrażające zgodę na zwarcie aktu notarialnego zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych i ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i gruncie, nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 24, oznaczonej jako działka nr 188/1 o powierzchni 464 m2. (Sprostowaniu podlegają powierzchnie użytkowe lokali oraz ustalone udziały w prawie własności budynku i gruncie – właściciele lokali dokonali przekształcenia władania gruntem z użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wpisanymi do ksiąg wieczystych udziałami),

·        nr 8/08 z dnia 25.01.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ulicy Domańskiego 12, oznaczonej jako działka nr 166 o powierzchni 521 m2,

·        nr 9/08 z dnia 25.01.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie przy ulicy Grochowskiego, oznaczonych jako działki:  nr 5/6 o pow. 484 m2;  nr 5/8 o pow. 319 m2;  nr 5/9, 6/3 o pow. 317 m2;  nr 6/6 o pow. 317 m2;  nr 6/7, 7/9 i 23/5 o pow. 440 m2;  nr 7/16, 8/7, 8/13 i 9/12 o pow. 380 m2;  nr 7/15, 8/6, 8/12 i 9/11 o pow. 292 m2;  nr 7/14, 8/5, 8/11 i 9/10 o pow. 316 m2;  nr 7/13, 8/4, 8/10 i 9/9 o pow. 357 m2;  nr 23/6, 7/12, 8/3, 8/17 i 9/8 o pow. 575 m2;  - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

·        nr 10/08 z dnia 25.01.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych jako działki:  nr 18/2 o pow. 44 m2;  nr 18/3 o pow. 45 m2;  nr 18/4 o pow. 45 m2;  nr 18/5 o pow. 45 m2;  - z przeznaczeniem pod zabudowę handlową,

·        nr 11/08 z dnia 25.01.08 r. – w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Złotowie, oznaczonych jako działki: w obr. 93 w rejonie ul. Domańskiego nr 242/8 o pow. 168 m2 – niezabudowanej, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów –  na działkę w obr. 93 w rejonie ul. Wojska Polskiego nr 219/9 o pow. 235 m2, nr 219/6 o pow. 109 m2 i nr 220/3 o pow. 31 m2, których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym „Rolnik” Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Złotowie, w Złotowie,

·         nr 12/08 z dnia 25.01.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę dróg gminnych w mieście Złotowie w ulicach: Piaskowa, Głębinowa i Jodłowa,

·        nr 13/08 z dnia 31.01.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 14/08 z dnia 31.01.08 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 15/08 z dnia 31.01.08 r. – w sprawie zmiany zasad rachunkowości,

·        nr 16/08 z dnia 06.02.08 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2008 r.,

·        nr 17/08 z dnia 07.02.08 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku,

·        nr 18/08 z dnia 25.02.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsc do handlowania na targowisku miejskim w Złotowie w dniu 26 lutego 2008 r.,

·        nr 19/08 z dnia 25.02.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie przy ulicy Grochowskiego, oznaczonych jako działki:  nr 5/6 o pow. 484 m2;  nr 5/8 o pow. 319 m2;  nr 5/9, 6/3 o pow. 317 m2;  nr 6/6 o pow. 317 m2;  nr 6/7, 7/9 i 23/5 o pow. 439 m2;  nr 7/16, 8/7, 8/13 i 9/12 o pow. 381 m2;  nr 7/15, 8/6, 8/12 i 9/11 o pow. 292 m2;  nr 7/14, 8/5, 8/11 i 9/10 o pow. 316 m2;  nr 7/13, 8/4, 8/10 i 9/9 o pow. 357 m2;  nr 23/6, 7/12, 8/3, 8/17 i 9/8 o pow. 570 m2  - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( uchyla się zarządzenie Nr 9/08 z dnia 25 stycznia 2008 r.),

·        nr 20/08 z dnia 25.02.08 r. – w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Złotowa dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

·        nr 21/08 z dnia 26.02.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 45 w nieruchomości położonej przy ulicy Krzywoustego 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynki i prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 279/1 o powierzchni 854 m2,

·        nr 22/08 z dnia 29.02.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 23/08 z dnia 29.02.08 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 24/08 z dnia 29.02.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 03 marca 2008 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2/35 o pow. 697m2; położonej przy ul.B.Radowskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym bliźniaczym,

·        nr 25/08 z dnia 03.03.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na renowację istniejącego stadionu i budowę boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie,

·        nr 26/08 z dnia 03.03.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kocika, oznaczonej jako działka nr 2/25 o powierzchni 108 m2, z przeznaczeniem na cele publiczne – pod zabudowę  stacją transformatorową,

·        nr 27/08 z dnia 05.03.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę dróg gminnych – ulice: Bol. Chrobrego i Stary Rynek w Złotowie,

·        nr 28/08 z dnia 14.03.08 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2008 r.,

·        nr 29/08 z dnia 14.03.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 marca 2008 r. na zbycie prawa własności nieruchomości położonej przy Placu Wolności, oznaczonej jako działka w obr. 88 nr 230 i 231 o łącznej powierzchni 2.503 m2,

·        nr 30/08 z dnia 18.03.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Szpitalnej, oznaczonej jako działka nr 304/5, 306/5 i 306/6 o łącznej powierzchni 1.361 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę  usługową (zbycie dz. nr 306/5 – pod warunkiem obciążenia jej służebnością dla działek 306/6 i 304/6),

·        nr 31/08 z dnia 18.03.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Jastrowskiej, oznaczonej jako działka nr 236 i 237 o łącznej powierzchni 553 m2, z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczne,

·        nr 32/08 z dnia 18.03.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka w obr. 93 nr 518/1 o powierzchni 212 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ulicy Okrężnej 2,

·        nr 33/08 z dnia 18.03.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Jastrowskiej, oznaczonej jako działka nr 258 o łącznej powierzchni 478 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

·        nr 34/08 z dnia 18.03.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka w obr. 88 nr 100/16 o powierzchni 135 m2 (w rejonie Al. Piasta – ul. Kopernika), z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr  100/8, 97/14, 97/15,

·        nr 35/08 z dnia 20.03.08 r. – w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

·        nr 36/08 z dnia 20.03.08 r. – w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007,

·        nr 37/08 z dnia 25.03.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1028 o pow. 613 m2, położonej w obr. 93, przy ul. Bytomiaków, w użytkowaniu wieczystym A. Dębińskiego zam. w Wałbrzychu i K. Dębińskiej zam. w Jedlin-Zdrój, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Spółki Inwestbud System Sp. z o.o. w Warszawie,

·        nr 38/08 z dnia 25.03.08 r. – w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie,

·        nr 39/08 z dnia 27.03.08 r. – w sprawie ustalenia cen usług świadczonych na pływalni „Laguna” w Złotowie administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie,

·        nr 40/08 z dnia 27.03.08 r. – w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu ( dotyczy Al. Piasta 3 – sprostowania wpisów w księgach wieczystych w celu umożliwienia sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Złotów),

·        nr 41/08 z dnia 04.04.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim II etap,

·        nr 42/08 z dnia 14.04.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka w obr. 91 nr 1/4 o powierzchni 209 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ulicy Partyzantów 11,

·        nr 43/08 z dnia 14.04.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej – ulicy M. Kopernika i St. Moniuszki w Złotowie,

·        nr 44/08 z dnia 17.04.08 r. – w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obr. 87 (rejon ulicy Obrońców Warszawy), oznaczonej jako działka nr 2/3 o powierzchni 771 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ENEA Operator Spółka z o.o.,

·        nr 45/08 z dnia 21.04.08 r. – w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi 54,

·        nr 46/08 z dnia 21.04.08 r. – w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

·        nr 47/08 z dnia 21.04.08 r. – o zmianie zarządzenia nr 42/07 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Złotowie i nadania jej regulaminu pracy,

·        nr 48/08 z dnia 21.04.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż, w formie przetargu nieograniczonego, wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 2 i pomieszczeń przynależnych w nieruchomości położonej przy Al. Piasta 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego jako działka nr 175/1 o pow. 698 m2,

·        nr 49/08 z dnia 21.04.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka w obr. 88 nr 161/2 o powierzchni 58 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ulicy Kolejowej 12,

·        nr 50/08 z dnia 22.04.08 r. – w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 112/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości (dotyczy zamiany działki w rejonie Al. Piasta – 217/24 o pow. 377 m2 na działki: 217/15 o pow. 176 m2 i nr 217/26 o pow. 273 m2,

·        nr 51/08 z dnia 24.04.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Szpitalnej 11, oznaczonej jako działka nr 206 o powierzchni 823 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika,

·        nr 52/08 z dnia 24.04.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 131/48 i nr 131/49 o łącznej pow. 2.467 m2, położonej w obr. 88, przy ul. Szpitalnej w użytkowaniu wieczystyn Mirosława Włodarczaka, zbywanej warunkową umową sprzedaży Spółce „RUBIN” Sp. z o.o. w Złotowie,

·        nr 53/08 z dnia 30.04.08 r. – w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie – w związku z przejściem na emeryturę,

·        nr 54/08 z dnia 30.04.08 r. – w sprawie powierzenia p. Annie Marciniak pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im Stanisława Staszica w Złotowie,

·        nr 55/08 z dnia 30.04.08 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2008 r.,

·        nr 56/08 z dnia 05.05.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008 ,

·        nr 57/08 z dnia 05.05.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zabudowę oświetlenia ulicznego w części ulicy St. Moniuszli w Złotowie,

·        nr 58/08 z dnia 09.05.08 r. – w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury,

·        nr 59/08 z dnia 14.05.08 r. – w sprawie powierzenia p. Stanisławowi Kucharskiemu  pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie,

·        nr 60/08 z dnia 26.05.08 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2008 r.,

·        nr 61/08 z dnia 26.05.08 r. – w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,

·        nr 62/08 z dnia 26.05.08 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 63/08 z dnia 26.05.08 r. – w sprawie prognozy długu Gminy Miasto Złotów,

·        nr 64/08 z dnia 30.05.08 r. – w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji oktreślonych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

·        nr 65/08 z dnia 03.06.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Grochowskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, szeregową, oznaczonych jako działki: nr 5/6 o pow. 484 m2; nr 5/8 o pow. 319 m2; nr 5/9, 6/3  o pow. 317 m2; nr 6/6 o pow. 317 m2; nr 6/7, 7/9 i 23/5 o pow. 439 m2; nr 7/16, 8/7, 8/13 i 9/12 o pow. 381 m2; nr 7/15,8/6,8/12 i 9/11 o pow. 292 m2; nr 7/14, 8/5, 8/11 i 9/10 o pow. 316 m2; nr 7/13, 8/4, 8/10 i 9/9 o pow. 357 m2; nr 23/6, 7/12, 8/3, 8/17 i 9/8 o pow. 570 m2; (wraz z udziałem po 1/10 części w działkach nr 5/7, 6/4 i 7/10 o łącznej powierzchni 808 m2, stanowiących drogę wewnętrzną, dojazdową do nieruchomości),

·        nr 66/08 z dnia 10.06.08 r. – w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na użyczenie nieruchomości zabudowanej o pow. użytkowej 877,30 m2 położonej w obr. 88 przy ul. Grochowskiego 17, oznaczonej jako działki nr, nr 5/10, 6/5 i 7/11 o łączne powierzchni 1.101 m2 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie (traci moc zarządzenie nr 76/05 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów,

·        nr 67/08 z dnia 12.06.08 r. – w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte 9,

·        nr 68/08 z dnia 13.06.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 69/08 z dnia 17.06.08 r. – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie – Panu Piotrowi Brewce, zatwierdzenia i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1., w drodze realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność”,

·        nr 70/08 z dnia 18.06.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 czewrwca 2008 r. przetargu na wydzierżawienie terenu przy Placu Paderewskiego w Złotowie na prowadzenie sprzedaży i podawanie piwa w czasie Euro – Eco Meetingu w dniach 04-06 lipca 2008 r.,

 

·        nr 71/08 z dnia 19.06.08 r. – w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów w ramach przysługującego odszkodowania, wyrażające zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w obr. 89 miasta, oznaczonych jako działki: nr 18/9, 18/10 i 18/13 o łącznej powierzchni 1.036 m2 za przysługujące p. Hubertowi Wiese odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki drogowe nr nr 19/5, 19/9 i 19/14 o łącznej powierzchni 1.859 m2, 

·        nr 72/08 z dnia 19.06.08 r. zmieniające zarządzenie nr 67/08 z dnia 12.06.2008 r.–   sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte 9,

·        nr 73/08 z dnia 20.06.08 r..– w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w budynku i gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i oznaczenie go nr 5, o pow. użytkowej 12,90 m2, w nieruchomości położonej przy Pl. Paderewskiego 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawa własności nieruchomości gruntowej, oznacz. jako działka nr 128/4 i 129/2 o łącznej pow. 1.077 m2,

·        nr 74/08 z dnia 25.06.08 r..– w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu  pn. „Budowa urządzeń oczyszczających wyloty kanalizacji deszczowej w Złotowie”,

·        nr 75/08 z dnia 27.06.08 r..– w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 782 o powierzchni 390 m2, położonej przy ul. Jaśminowej, której użytkownikiem wieczystym są T. i Zb. Kuleta, zbywanej na rzecz Inwestbud System spółki z o.o. w Warszawie,

·        nr 76/08 z dnia 27.06.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Brzuchalskiego, oznaczonej jako działka nr 44/6 o powierzchni 640 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną,

·        nr 77/08 z dnia 30.06.08 r..– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 78/08 z dnia 30.06.08 r..– w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2008 r.,

·        nr 79/08 z dnia 30.06.08 r..– w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 w nieruchomości położonej przy ul. Krzywoustego 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku z prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 223/1 o powierzchni 1.344 m2,

·        nr 80/08 z dnia 09.07.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. skorzystania z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 222/4 o łącznej powierzchni 869 m2, położonej w obr. 93 przy ul. Wojska Polskiego, w użytkowaniu wieczystym „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Złotowie, zbywanej warunkową umową sprzedaży A. Boruckiej i W. Boruckiemu, zam. w Złotowie – po 1 części,

·        nr 81/08 z dnia 16.07.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 1033 o powierzchni 971 m2, położonej przy ul. Bytomiaków, której użytkownikiem wieczystym jest Grażyna Zivkowic, zbywanej po 1 części na rzecz Wioletty Gąsiewicz zam. w Złotowie i Romana Ostrowskiego zam. w Grabównie,

·        nr 82/08 z dnia 17.07.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. „Zabudowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Wawrzyniaka, Stary Rynek i Chrobrego w Złotowie wraz z przebudową przyłączy,

·        nr 83/08 z dnia 25.07.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. „Budowa trybun z zadaszeniem, łącznika i budynku pomocniczego na stadionie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie,

·        nr 84/08 z dnia 28.07.08 r. – w sprawie powierzenia p. Stanisławowi Kucharskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie, 

·        nr 85/08 z dnia 28.07.08 r. – w sprawie powierzenia p. Marii Monice Klein stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie, 

·        nr 86/08 z dnia 01.08.08 r. – w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,

·        nr 87/08 z dnia 26.08.08 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2008 r.,

·         nr 88/08 z dnia 26.08.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. „Zabudowa trybun z zadaszeniem, łącznika i budynku pomocniczego na stadionie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie ,

·         nr 89/08 z dnia 28.08.08 r. – w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2008 roku,

·        nr 90/08 z dnia 28.08.08 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za II kwartał 2008 r.,

·        nr 91/08 z dnia 29.08.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu w dniu 01 września 2008 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki: - nr 2/11 o pow. 984 m2, położonej przy ul. Radowskiego, przeznaczonej pod zabudowę domem mieszkalnym; - nr  32/1 o pow. 1.796 m2, położonej przy ul. Chojnickiej, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą; - nr 310 o pow. 1.705 m2, położonej przy ul. Powstańców, przeznaczonej pod zabudowę usługową,

·        nr 92/08 z dnia 29.08.08 r. – w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

·        nr 93/08 z dnia 29.08.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki, zabudowanej domem mieszkalnym w stanie surowym, oznaczonej nr 1061/2 o powierzchni 302 m2, położonej przy Al. Rodła 26, której użytkownikiem wieczystym są M.i A. Piskulla, zbywanej na rzecz A. i Zb. Gadziejewskich,

·        nr 94/08 z dnia 29.08.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 131/23 o powierzchni 3.478 m2, położonej przy ul. Norwida, której użytkownikiem wieczystym jest Martyna Dymitrow, zbywanej na rzecz Spółki „LIDL Polska” Spółki z o.o. z siedzibą w Jankowicach,

·        nr 95/08 z dnia 29.08.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 96/08 z dnia 05.09.08 r. – w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych i ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i gruncie, wyrażające zgodę na zawarcie aktu notarialnego zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w budynku i gruncie, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szpitalnej 15, oznaczonej jako działka nr 176/2 o pow. 255 m2 (sprostowaniu podlegają powierzchnie użytkowe lokali oraz udziały w prawie własności budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu ustalone dla lokali nr 1, 2, 4 i 5, ponieważ suma powierzchni użytkowej poszczególnych lokali wynosi 372,42 m2, a nie jak ujawniono błędnie w księdze wieczystej – 436,80 m2),

·        nr 97/08 z dnia 05.09.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu. pn. „Budowa i remont drogi gminnej ulicy Nieznanego Żołnierza w Złotowie – I i II etap (komisja w składzie: St. Szlaga,  A. Zachęć, M. Batko),

·        nr 98/08 z dnia 10.09.08 r. – w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż gruntów pod zabudowę garażową położonych w rejonie ul. Wodociągowej, oznaczonych jako działki: nr 7/23 o pow. 69 m2; nr 7/24 o pow. 25 m2 oraz nr 7/25, 7/26, 7/27 i 7/29 – każda o pow. 24 m2, z powodu braku tytułu własności Gminy Miasto Złotów do działek nr 7/26 i 7/27,

·        nr 99/08 z dnia 10.09.08 r. – w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obr. 89 miasta - w rejonie ul. Chojnickiej: działki oznaczone nr 41/13 o pow. 176 m2 i nr 44/5 o pow. 242 m2, których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów na działki oznaczone nr 19/17 o pow. 119 m2 i nr 19/6 o pow. 261 m2, których właścicielem jest Hubert Wiese,

·        nr 100/08 z dnia 17.09.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działek oznaczonych nr 160/4 o powierzchni 463 m2, nr 160/5 o powierzchni 5.539 m2, 142/3 o powierzchni 11 m2, położonych przy ul. Kujańskiej 10, których użytkownikiem wieczystym jest „UNIMETAL” Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie, zbywanej na rzecz „TERG” Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie,

·        nr 101/08 z dnia 18.09.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 105/4 o powierzchni 22, położonej w obr. 87 przy ul. Spichrzowej, stanowiącą własność B. i R. Dopierała,  zbywanej D. i C. Gradzik,

·        nr 102/08 z dnia 18.09.08 r. – w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki oraz udzielenia dyrektorom szkół upoważnienia do zwalniania z tych opłat, 

·        nr 103/08 z dnia 22.09.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Obrońców Warszawy 27B, wraz z prawem własności ułamkowych części gruntu, oznaczonego jako działka nr 3/5 o powierzchni 221 m2,

·        nr 104/08 z dnia 23.09.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chojnickiej 68, wraz z prawem własności ułamkowych części gruntu, oznaczonego jako działka nr 27/1 o powierzchni 806 m2,

·        nr 105/08 z dnia 23.09.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka w obr. 89 nr 21/18 o powierzchni 203 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Chojnickiej 52,

·        nr 106/08 z dnia 29.09.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 września 2008 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ul. Grochowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, szeregową, oznaczonych jako działki: na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną szeregową, wraz z udziałem w drodze, w rejonie ul. Grochowskiego: nr 5/6 o pow. 484 m2, nr 5/8 o pow. 319 m2 , nr 5/9 i 6/3 o pow. 317 m2, nr 6/6 o pow. 317 m2, nr 6/7, 7/9 i 23/5 o pow. 439 m2 wraz z udziałem po 1/10 części (przypisanych do każdej z działek budowlanych) w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działki nr 5/6, 6,4 i 7/10,

·        nr 107/08 z dnia 30.09.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

 

·        nr 108/08 z dnia 01.10.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Dostawa drzew i krzewów oraz usługa zakładania trawników”,

·        nr 109/08 z dnia 02.10.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej w trybie zapytania o cenę na zadanie” Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Złotowie”,

·        nr 110/08 z dnia 09.10.08 r. – w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego rejon ul. Kujańskiej (Ogrodowa i Piaskowa),

·        nr 111/08 z dnia 09.10.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 112/08 z dnia 13.10.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 października 2008 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Wodociągowej, przeznaczonych pod zabudowę garażową, oznaczonych jako działki: nr 7/23 o pow. 69 m2; nr 7/24 o pow. 25 m2; nr 7/25 i 7/29 – każda o pow. 24 m2,

·        nr 113/08 z dnia 14.10.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pn. „Budowa sztucznego lodowiska w Złotowie”,

·        nr 114/08 z dnia 20.10.08 r. – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – od Powiatu Złotowskiego, położonych w rejonie ulic Norwida i Sienkiewicza, oznaczonych jako działki: nr 192/5 o pow. 4.211 m2 – na teren zieleni oraz nr 192/9 o pow. 5.368 m2 – pod ogólnodostępny parking,

·        nr 115/08 z dnia 21.10.08 r. – w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych,

·        nr 116/08 z dnia 24.10.08 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów,

·        nr 117/08 z dnia 27.10.08 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za III kwartał 2008 r.,

·        nr 118/08 z dnia 27.10.08 r. – w sprawie deratyzacji na terenie miasta Złotowa,

·        nr 119/08 z dnia 29.10.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 156/40 o powierzchni 128 m2, położonej w obr. 88 przy ul. Nieznanego Żołnierza, stanowiącą własność B. i J. Śmiały, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz B. i R. Lewandowskich zam. w Złotowie,

·        nr 120/08 z dnia 29.10.08 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów,

·        nr 121/08 z dnia 29.10.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ulicy Nieznanego Żołnierza w Złotowie”,

·        nr 122/08 z dnia 31.10.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 123/08 z dnia 03.11.08 r. – w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i gruncie,

·        nr 124/08 z dnia 05.11.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pn. „Przebudowa linii napowietrznej w kablową – oświetlenie uliczne w ul. Moniuszki, 600-lecia, Kopernika i Nieznanego Żołnierza w Złotowie”,

 

·        nr 125/08 z dnia 12.11.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: 

-         w rejonie ul. Grochowskiego, oznaczonych jako działki: - nr 7/16, 8/7, 8/13 i 9/12 o pow. 381 m2 ;  - nr 7/15, 8/6, 8/12 i 9/11 o pow. 292 m2 ;  - nr 7/14, 8/5, 8/11 i 9/10 o pow. 316 m2;  - nr 7/13, 8/4, 8/10 i 9/9 o pow. 357 m2;  - nr 23/6, 7/12, 8/3, 8/17 i 9/8 o pow. 570 m2; - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową szeregową wraz z udziałem po 1/10 części - przypisanych do każdej działki budowlanej – w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działki nr: 5/7, 6/4 i 7/10 o łącznej pow. 808 m2;

-         przy ul. Bol. Chrobrego nr 4, oznaczonej jako działka 135 o powierzchni 483 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną lub mieszkalno-usługową,

·        nr 126/08 z dnia 14.11.08 r. – w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2009,

·        nr 127/08 z dnia 14.11.08 r. – w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, 

·        nr 128/08 z dnia 17.11.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pn. „Zadaszenie boiska przy ulicy Moniuszki w Złotowie”,

·        nr 129/08 z dnia 18.11.08 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

·        nr 130/08 z dnia 20.11.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Brzuchalskiego, oznaczonej jako działka nr 44/6 o pow. 640 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną,

·        nr 131/08 z dnia 24.11.08 r. – w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

·        nr 132/08 z dnia 25.11.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu pn. „ zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2008 ”,

·        nr 133/08 z dnia 25.11.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na usługę pn.:

1)      obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów,

2)      wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Miasto Złotów,

3)      wykonywanie rzutów lokali, budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi na terenie Gminy Miasto Złotów,

·        nr 134/08 z dnia 25.11.08 r. – w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i gruncie – dot. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Obrońców Warszawy 27B, oznaczonej jako działka nr 3/5 o powierzchni 221 m2,

·        nr 135/08 z dnia 28.11.08 r. – w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych i ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i gruncie – dot. nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Szpitalnej 12, oznaczonej jako działka nr: 244/2, 245/2, 246/2 o powierzchni 519 m2,

·        nr 136/08 z dnia 28.11.08 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki oznaczonej nr 1096 o powierzchni 736 m2, położonej przy ul. A. Dorsza, których użytkownikiem wieczystym jest W.i M. Kloska, zbywanej po 1 części na rzecz Danuty Balcer zam w Rolniku oraz Waldemara Kotwis zam. w Złotowie,

·        nr 137/08 z dnia 28.11.08 r. – w sprawie zmiany zasad rachunkowości

·        nr 138/08 z dnia 01.12.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, oznaczonych jako działki nr: 70/1 o pow. 907 m2;   70/2 o pow. 943 m2, wraz z udziałem 1 części w działce 70/8 o pow. 155 m2 – stanowiącą drogę wewnętrzną;   70/3 o pow. 741 m2, wraz z udziałem 1 części w działce 70/8 o pow. 155 m2 – stanowiącą drogę wewnętrzną;    70/4 o pow. 818 m2;   70/5 o pow. 948 m2;   70/6 o pow. 828 m2;   70/7 o pow. 914 m2,

·        nr 139/08 z dnia 01.12.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na usługę pn. „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa”,

·        nr 140/08 z dnia 02.12.08 r. – o zmianie zarządzenia Nr 46/08 Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie do załącznika nr 1 Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Gminie Miasto Złotów mającej swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy al. Piasta 1, 77-400 Złotów, 

·        nr 141/08 z dnia 12.12.08 r. – w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie dla celów audytu wewnętrznego oraz kontroli podatkowych,

·        nr 142/08 z dnia 03.12.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn „Roboty drogowe – utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście Złotowie”,

·        nr 143/08 z dnia 17.12.08 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka w obr. 87 nr 77/5 o pow. 2 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Obrońców Warszawy 10, oznaczonej jako działka nr 76/1,

·        nr 144/08 z dnia 24.12.08 r. – w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie,

·        nr 145/08 z dnia 29.12.08 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 29 grudnia 2008 r. na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonych przy ul. Bol. Krzywoustego 7/16 o pow. 18,53 m2 i Bol. Krzywoustego 4/45 o pow. 44,67 m2,

·        nr 146/08 z dnia 31.12.08 r. – w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie,

·        nr 147/08 z dnia 31.12.08 r. – w sprawie powierzenia Sławomirowi Wilowskiemu stanowiska dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie,

·        nr 148/08 z dnia 31.12.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

·        nr 149/08 z dnia 31.12.08 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,

·        nr 150/08 z dnia 31.12.08 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.