WYKAZ  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA  MIASTA  ZŁOTOWA

 

ROK  2007

 

·        nr 1/07 z dnia 03.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty drogowe – budowa ulic osiedlowych – Ciesielskiej i Kamieniarskiej w Złotowie,     

·        nr 2/07 z dnia 03.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę ulicy Panny Marii w Złotowie,

·         nr 3/07 z dnia 04.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 05 stycznia 2007 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu Wolności 13, oznaczonej jako działka nr 224/2 o pow. 761  m2,

·        nr 4/07 z dnia 04.01.07 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2007 r,

·        nr 4/07 z dnia 04.01.07 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2007 r,

·        nr 5/07 z dnia 10.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie bezprzewodowego monitoringu miasta Złotowa,

·        nr 6/07 z dnia 10.01.07 r. – w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej ,

·        nr 5/07 z dnia 10.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie bezprzewodowego monitoringu miasta Złotowa,

·        nr 6/07 z dnia 10.01.07 r. – w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej ,

·        nr 7/07 z dnia 10.01.07 r. – w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

·        nr 8/07 z dnia 12.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 stycznia 2007 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotowie:

1/ lokal użytkowy nr 1 przy ul. Mickiewicza 24 o pow. użytkowej 78,94 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 5,54 m2 i udziałem częściach wspólnych budynku i gruncie,

2/ lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 o pow. użytkowej 78,18 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 8,32 m2 i udziałem częściach wspólnych budynku i gruncie,

3/ lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mickiewicza 24 o pow. użytkowej 65,14 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 6,49 m2 i udziałem częściach wspólnych budynku i gruncie,

4/ nieruchomości gruntowej przy ul. Szpitalnej oznaczonej jako dz. nr 255/16 o pow. użytkowej 18 m2  z przeznaczeniem pod zabudowę garażową,

         (komisja w składzie: E. Michałek,  D. Kusiak,  J. Kowalski),

·        nr 9/07 z dnia 19.01.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na rzecz PPHU „TERG” spółka jawna Teresa Grzebita, oznacz. jako działka w obr. 90 nr 137 o powierzchni 1.156 m2, z przeznaczeniem na drogę i parking z obciążeniem jej służebnością przejścia i przejazdu na rzecz właścicieli działek nr 160/3, 160/4, 164/5, 164/6 164/7,

·        nr 10/07 z dnia 19.01.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż  lokalu mieszkalnego w nieruchomości położonej przy ul. Boh. Westerplatte 2/54 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego, 

·        nr 11/07 z dnia 19.01.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 618/4 o powierzchni 26 m2, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości zabudowanej przy ul. Partyzantów 4,     

·        nr 12/07 z dnia 19.01.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż:

1/ nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Spichrzowej 4, oznaczonej jako działka 88 o powierzchni 127 m2,

2/ działek położonych przy ulicy Szpitalnej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, oznaczonych nr 176/4 o pow. 20 m2, nr 176/5 o pow. 19 m2, nr 176/9–176/10 każda o pow. 19 m2, nr 176/11-176/12 każda o pow. 20 m2, nr 176/13 i 175/6 o łącznej pow. 20 m2, nr 175/7 o pow. 24 m2, nr 175/8 o pow. 18 m2,

·        nr 13/07 z dnia 22.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 stycznia 2007 r. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców, oznaczonej jako działki nr 64/5, 66/1 i 67 o łącznej powierzchni 8.138 m2, z przeznaczeniem pod komunikację i zabudowę usługowo-magazynową,

·        nr 14/07 z dnia 26.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Złotowa,

·        nr 15/07 z dnia 26.01.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte w Złotowie,

·        nr 16/07 z dnia 26.01.07 r. – w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego teren po straży pożarnej,

·        nr 17/07 z dnia 26.01.07 r. – w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul. Mokrej wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Gruzińskich,

·        nr 18/07 z dnia 26.01.07 r. – w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego rejon ul. Mickiewicza i Al. Piasta,

·        nr 19/07 z dnia 01.02.07 r. – w sprawie ustalenia cen usług świadczonych na pływalni „Laguna” w Złotowie administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie,

·        nr 20/07 z dnia 01.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na osiedlu „Zamkowa” w Złotowie,

·        nr 21/07 z dnia 01.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Jerozolimskiej w Złotowie,

·        nr 22/07 z dnia 04.02.07 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2007 r,

·        nr 23/07 z dnia 12.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsc handlowania na targowisku miejskim w Złotowie w dniu 20 lutego 2007 r,

·        nr 24/07 z dnia 12.02.07 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 13/10 o powierzchni 993 m2, położonej przy ulicy Piaskowej, której właścicielami jest D. Kukwisz-Pietrzyca, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz K. Wełniak i T. Komorowskiego.

·        nr 25/07 z dnia 15.02.07 r. – w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie.

·        nr 26/07 z dnia 16.02.07 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu:

- działki nr 259/5 o powierzchni 99 m2 ,

_  działki nr 255/20 o powierzchni 18 m2 ,

_ działek nr 259/4, 260/1 i 263/1 o łącznej powierzchni 92 m2 ,

położonych przy ulicy Szpitalnej w Złotowie, których właścicielami są Dorota i Jarosław Jaczyńscy, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz Jolanty i Marka Forma.

·   nr 27/07 z dnia 19.02.07 r. – w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Miasto Złotów,

·   nr 28/07 z dnia 19.02.07 r. – w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·   nr 29/07 z dnia 19.02.07 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·   nr 30/07 z dnia 19.02.07 r. – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, działka nr 48/2 o powierzchni 4067 m2  przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Złotowie, w drodze darowizny,

·   nr 31/07 z dnia 19.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 lutego 2007 r. na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Norwida, oznaczonej jako działka nr 131/95 i 131/96 o łącznej powierzchni 1421m2,

·   nr 32/07 z dnia 19.02.07 r. – w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r.

·   nr 33/07 z dnia 21.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego ulic: Głębinowej, Jodłowej i Piaskowej w Złotowie,

·   nr 34/07 z dnia 23.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowe oświetlenia drogowego ulicy Jastrowskiej w Złotowie,

·   nr 35/07 z dnia 23.02.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowe oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej w Złotowie,

·   nr 36/07 z dnia 27.02.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. Wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Partyzantów nr 10 o powierzchni użytkowej 42 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 9 m2 i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie,

·   nr 37/07 z dnia 28.02.07 r. - w sparwie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgode na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Złotowie przy ulicy Domańskiego oznaczonej jako działka nr 444 o powierzchni 520 m2 z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe.

·   nr 38/07 z dnia 05.03.07r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przertargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 224/2 o powierzchni 761 m2 położonej przy Pl. Wolności 13 w Złotowie.

·   nr 39/07 z dnia 08.03.07r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przertargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Złotowie;

     1/ przy ulicy Mickiewicza:

- działka nr 216/44 o powierzchni 159m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych,

- działka nr 216/48 i 216/50 o powierzchni 140m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych,

           2/ przy ulicy Wańkowicza:

- działka nr 216/52 o powierzchni 146m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych,

  3/ przy ulicy J. Kocika

   - działka nr 2/27  o powierzchni 663m2,

   - działka nr 2/28  o powierzchni 620m2,

   - działka nr 2/31  o powierzchni 709m2,

·   nr 40/07 z dnia, 12.03.07r. -  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006,

·        nr 41/07 z dnia 12.03.07 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgode na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Okrężnej Nr 2, oznaczonej jako działka nr 517 o powierzchni 1.762 m2, na rzecz  dotychczasowego użytkownika,

·        nr 42/07 z dnia 12.03.07 r. - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Złotowie i nadania jej regulaminu pracy,

·        nr 43/07 z dnia 13.03.07 r. -  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Złotów,

·        nr 44/07 z dnia 13.03.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 (do adaptacji), położonego w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1-1a,

·        nr 45/07 z dnia 16.03.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę nawierzchni części chodnika w ulicy Garncarskiej w Złotowie,

·        nr 46/07 z dnia 21.03.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Złotowie przy ul. Powstańców na cele produkcji rolnej, oznaczonych jako działki: nr 23 o pow. 2.6760 ha, nr 114 pow. 6.6200 ha oraz część gruntu o pow. 23.0000 ha z dz. nr 72/4,

·        nr 47/07 z dnia 22.03.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie,

·        nr 48/07 z dnia 22.03.07 r. – w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, przeciwdziałania patologiom społecznym, 

·        nr 49/07 z dnia 26.03.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności  lokalu mieszkalnego nr 54 wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte 2, oznaczonej jako działka nr 198/1 o pow. 963 m2,

·        nr 50/07 z dnia 27.03.07 r. – w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,

·        nr 51/07 z dnia 30.03.07 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 52/07 z dnia 30.03.07 r. – w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 53/07 z dnia 30.03.07 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 54/07 z dnia 30.03.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Złotowie przy Placu Wolności 9, oznaczonej jako działka nr 219 o pow. 329 m2,

·        nr 55/07 z dnia 30.03.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, położonej w Złotowie w rejonie ulicy Chojnickiej i Jana Kocika, oznaczonej jako działki nr 2/10 i nr 2/24 o łącznej powierzchni 318 m2, z przeznaczeniem na powiększenie posesji zabudowanej,

·        nr 56/07 z dnia 02.04.07 r. – w sprawie pierwokupu tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 1192 o powierzchni 70 m2 położonej przy ul. Michała Hubego w Złotowie,

·        nr 57/07 z dnia 02.04.07 r. - w sprawie pierwokupu tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 221/3 o powierzchni 611 m2 położonej przy ul. Polnej w Złotowie,

·        nr 58/07 z dnia 02.04.07 r. - w sprawie pierwokupu tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 221/4 o powierzchni 611 m2 położonej przy ul. Polnej Złotowie,

·        nr 59/07 z dnia, 02.04.07 r. -  w sprawie pierwokupu tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 2/23 o powierrzchni 124 m2 położonej przy ul. Jana Kocika w Złotowie,

·        nr 60/07 z dnia 17.04.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych z wyposażeniem “pod klucz" hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Boh. Westerplatte,  

·        nr 61/07 z dnia 23.04.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy Alei Piasta, oznaczonej jako działka: nr 225/6 o pow. 415 m2,

·        nr 62/07 z dnia 23.04.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obr. 87, przy ulicy Nowy Rynek, oznaczonej jako działka nr 217/2 o pow. 257 m2, z przeznaczeniem na cele usługowo – mieszkalne,

·        nr 63/07 z dnia 24.04.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ulicy Jana Kocika, oznaczonej jako działki nr 2/29, nr 9/8 i nr 11/9 o łącznej powierzchni 947 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

·        nr 64/07 z dnia 25.04.07 r. – w sprawie pierwokupu tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nr 920/2 o powierzchni 500 m2 położonej przy Alei Rodła,

·        nr 65/07 z dnia 26.04.07 r. – w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,

·        nr 66/07 z dnia 27.04.07 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2007 r.,

·        nr 67/07 z dnia 27.04.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ulicy Wodociągowej, oznaczonych jako działki: nr 7/23 o pow. 69 m2, nr 7/24 o pow 25 m2, oraz 7/25 – 7/27 i 7/29 każda o pow. 24 m2,

·        nr 68/07 z dnia 07.05.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na zbycie, bez przetargu, prawa użytkpowania wieczystego               nieruchomości, położonej w rejonie ulicy Szpitalnej, oznaczonej jako działka nr 131/47 o pow. 115 m2 na rzecz ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem pod budowę kopaktowej stacji transformatorowej,

·        nr 69/07 z dnia 09.05.07 r. – w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych intytucji kultury,

·        nr 70/07 z dnia 10.05.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych związanych z partycypacją Urzędu Miejskiego w utrzymaniu placów, chodników i ulic stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasto Złotów,

·        nr 71/07 z dnia 11.05.07 r. – w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego,

·        nr 72/07 z dnia 11.05.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Głębinowej, oznaczonej jako działka nr 8/8 o pow. 1.124 m2,

·        nr 73/07 z dnia 21.05.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odrestaurowanie parku przy ul. Mickiewicza,

·        nr 74/07 z dnia 21.05.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż, w przetargu ograniczonym, nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Za Dworcem, oznaczonej jako działka nr 137 o powierzchni 329 m2,

·        nr 75/07 z dnia 21.05.07 r. –  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów: 1) wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotowie przy ulicy Spichrzowej oznaczonych jako działki nr 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8 każda o powierzchni 22 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę gospodarczo - garażową oraz 2) wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Rybackiej, oznaczonej jako działka nr 105/3 o powierzchni 52 m2 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wawrzyniaka 4,

·        nr 76/07 z dnia 25.05.07 r. – w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie pani Małgorzacie Sierackiej,

·        nr 77/07 z dnia 28.05.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę oświetlenia ulicznego, chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Al. Piasta w Złotowie – II etap, (komisja w składzie: St. Szlaga, K. Moczyńska, B. Lewandowska),  

·        nr 78/07 z dnia 28.05.07 r. –  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni chodników, zjazdów i parkingów w Al. Piasta w Złotowie,

·        nr 79/07 z dnia 30.05.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni chodników, zjazdów i parkingów ulicy Boh. Westerplatte w Złotowie – II etap,

·        nr 80/07 z dnia 30.05.2007 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych

     w Złotowie  przy ulicy:

1) Mickiewicza/Wańkowicza na cele mieszkaniowe z możliwością wbudowania usług nieuciążliwych, oznaczonych jako działki:

         - nr 216/44 o powierzchni 159 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych,

         - nr 216/48 i 216/50 o powierzchni 140 m2 wraz z udziałem w częściach współnych,

         - nr 216/52 o powierzchni 146 m2 wraz z udziałem w częściach współnych,

         2) Jana Kocika pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych jako działki:

         - nr 2/26 o powierzchni 598 m2,

         - nr 2/27 o powierzchni 663 m2,

         - nr 2/28 o powierzchni 620 m2,

         - nr 2/30 o powierzchni 774 m2,

·        nr 81/07 z dnia 31.05.07 r. –  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2006 rok oraz innych informacjach określonych przez ustawę  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

·        nr 82/07 z dnia 31.05.07 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 83/07 z dnia 31.05.07 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 84/07 z dnia 04.06.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę boiska piłkarskiego i bieżni przy ulicy Szkolnej,

·        nr 85/07 z dnia 12.06.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego na wydzierżawienie terenu przy Placu Paderewskiego na prowadzenie sprzedaży i podawanie piwa w czasie Euro-Eco Meetingu,

·        nr 86/07 z dnia 18.06.07 r. – w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom budżetowym,

·        nr 87/07 z dnia 22.06.07 r. – w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 wraz z udziałem w częściach wspólnych w nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego nr 1-1a, oznaczonego jako działka nr 220/2 o powierzchni 613  m2,

·        nr 88/07 z dnia 29.06.07 r. – w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie,

·        nr 89/07 z dnia 29.06.07 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 90/07 z dnia 29.06.07 r. –  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów,

·        nr 91/07 z dnia 29.06.07 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 92/07 z dnia 03.07.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 100/13 o powierzchni 1.163 m2,

·        nr 93/07 z dnia 03.07.07 r. –  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów wyrażające zgodę na sprzedaż, w formie przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 60 w nieruchomości położonej przy ulicy Słowackiego nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 200/4 o powierzchni 908 m2,

·        nr 94/07 z dnia 11.07.07 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Bajor, nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

·        nr 95/07 z dnia 11.07.07 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Pańczyniak, nauczyciela religii, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

·        nr 96/07 z dnia 17.07.07 r. – w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzena konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej i określenia szczegółowego trybu jej działania,

·        nr 97/07 z dnia 20.07.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek położonych przy Al. Rodła 14, Bol. Chrobrego 4, Za Dworcem,

·        nr 98/07 z dnia 23.07.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont drogi gminnej-ulica Jagiełły w Złotowie,

·        nr 99/07 z dnia 26.07.07 r. – w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie,

·        nr 100/07 z dnia 26.07.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej-ulica Jerozolimska w Złotowie,

·        nr 101/07 z dnia 31.07.07 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za II kwartał 2007 r.,

·        nr 102/07 z dnia 31.07.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Staszica, oznaczonej jako działka nr 284/3 o powierzchni 1.226 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym,

·        nr 103/07 z dnia 31.07.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni chodników, jezdni, zjazdów i parkingów-ulica Bohaterów Westerplatte w Złotowie – II etap,

·        nr 104/07 z dnia 02.08.07 r. –  w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym,

·        nr 105/07 z dnia 02.08.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych z wyposażeniem pod klucz hali widowiskowo-sportowej przy ul. Boh. Westerplatte,

·        nr 106/07 z dnia 13.08.07 r. – w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa za I półrocze 2007 roku,

·        nr 107/07 z dnia 14.08.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości położonych przy: ul. Jana Kocika – dz. nr 2/27, 2/28, 2/29, 11/9, 9/8, 11/14; ul. Brunona Radowskiego – dz. 2/34 i 41/6;  ul. Łowieckiej – dz. nr 244/2;  ul. Domańskiego – dz. nr 444,

·        nr 108/07 z dnia 14.08.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Miejskim z Złotowie – I etap,

·        nr 109/07 z dnia 14.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali w nieruchomości położonej przy ulicy Domańskiego 16, wraz z  prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 163/17 o powierzchni 150 m2,

·        nr 110/07 z dnia 20.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – dot. sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 74/07 z dnia 21.05.2007 r. – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Za Dworcem, oznaczonej jako działka nr 137 o powierzchni 1.156 m2,

·        nr 111/07 z dnia 20.08.07 r. – w sprawie zamiany nieruchomości: położonej w rejonie ul. Domańskiego – dz. nr 244/10 o powierzchni 148 m2 oraz nr 242/6 o powierzchni 23 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów – na działkę nr 244/12 o powierzchni 31 m2, której właścicielem są A.i Zdz. Helt - w rejonie ul. Łowieckiej (traci moc zarządzenie nr 32/05 z dnia 21.03.2005 r.),

·        nr 112/07 z dnia 21.08.07 r. – w sprawie zamiany nieruchomości: położonej w rejonie Al. Piasta – dz. nr 217/24 o powierzchni 377 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów – na działkę w rejonie Al. Piasta nr 217/15 o powierzchni 176 m2 oraz nr 217/26 o powierzchni 273 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów – prawo użytkowania wieczystego i własność budynków: Firma Handlowa SARP Spółka Jawna P. Rogenbuck i S. Augustynowicz,

·        nr 113/07 z dnia 22.08.07 r. – w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na rozwiązanie umowy notarialnej przed upływem okresu ustalonego w umowie, dotyczącej działki nr 343/3 o powierzchni 744 m2, stanowiącej drogę osiedlową łączącą ul. Konopnicką ze Szpitalną, wydzielonej z działki nr 343, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Piast” w Złotowie,

·        nr 114/07 z dnia 24.08.07 r. – w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu – dot. lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Kopernika 1 wraz z prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako dz. nr 100/13 o powierzchni 1.163 m2 (traci moc zarządzenie nr 92/07 z dnia 03.07.2007 r.),

·        nr 115/07 z dnia 27.08.07 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Brózda, nauczyciela informatyki, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

·        nr 116/07 z dnia 27.08.07 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 159 o pow. 6.858 m2, położonej w obr. 90, przy ul. Kujańskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym Zakładu Poligraficznego “Foldruk” Spółki Jawnej J. Jaczyński i Spółka, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz J.i St. Zych,

·        nr 117/07 z dnia 28.08.07 r. – w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie,

·        nr 118/07 z dnia 28.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka w obr. 90 nr 242/1 o powierzchni 806 m2, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą, na rzecz właściciela działki sąsiedniej - nr 84/2, w celu uzupełnienia normatywu działki budowlanej, 

·        nr 119/07 z dnia 28.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż, w przetargu ograniczonym, nieruchomości położonej przy ul. Za Dworcem, oznaczonej jako działka nr 141/17 o powierzchni 556 m2, przeznaczonej na drogę,

·        nr 120/07 z dnia 28.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kocika, oznaczonej jako działka nr 2/25 o powierzchni 108 m2, z przeznaczeniem na cele publiczne – pod zabudowę stacją transformatorową,

·        nr 121/07 z dnia 28.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Garncarskiej 9, oznaczonej jako działka nr 168/3 o powierzchni 195 m2, z przeznaczeniem na cele mieszkalne – z obowiązkiem rozbiórki istniejącej zabudowy, 

·        nr 122/07 z dnia 29.08.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 57 w nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 200/5 o powierzchni 906 m2,

·        nr 123/07 z dnia 31.08.07 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 124/07 z dnia 31.08.07 r. –  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów,

·        nr 125/07 z dnia 31.08.07 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 126/07 z dnia 05.09.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1,

·         127/07 z dnia 13.09.07 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 27/30 o pow. 928 m2, położonej w obr. 92, przy ul. Leśnej, stanowiącej własność M. i R. Kasprzak, zbywanej warunkową umową sprzedaży na rzecz A. i M. Fiedurek,

·        nr 128/07 z dnia 14.09.07 r. – w sprawie powołania komisji powypadkowej,

·        nr 129/07 z dnia 14.09.07 r. – w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji nie archiwalnej,

·        nr 130/07 z dnia 21.09.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Szpitalnej, oznaczonej jako działka nr 131/47 o powierzchni 115 m2, z przeznaczeniem na cele publiczne – pod zabudowę stacją transformatorową,  

·        nr 131/07 z dnia 21.09.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka w obr. 87 nr 92/5 o powierzchni 10 m2, z przeznaczeniem na uzupełnienie zabudowanej nieruchomości przy ulicy Dworaczka 13,

·        nr 132/07 z dnia 24.09.07 r. – w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych (do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej).

·        nr 133/07 z dnia 27.09.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 60 o pow. użytkowej 46,36 m2 wraz z udziałem z udziałem w ułamkowej części w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonego przy ul. Słowackiego 6,

·        nr 134/07 z dnia 28.09.07 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 135/07 z dnia 28.09.07 r. – w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 136/07 z dnia 28.09.07 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

·        nr 137/07 z dnia 28.09.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na remont drogi gminnej – ul. Targowa, Towarowa, Krótka, Nowy Rynek,

·        nr 138/07 z dnia 01.10.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowi-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych z wyposażeniem pod klucz hali widowiskowo – sportowej przy ul. Boh. Westerplatte,

·        nr 139/07 z dnia 01.10.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na renowację istniejącego stadionu i budowę boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej,

·        nr 140/07 z dnia 01.10.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przebudowę linii napowietrznej nn 04kV w kablową w ul. Panny Marii, Piotra Skargi, Pl. Kościuszki z oświetleniem ulicznym i przyłączami do budynków mieszkalnych,

·        nr 141/07 z dnia 01.10.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta Złotowa,

·        nr 142/07 z dnia 26.10.07 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007,

·        nr 143/07 z dnia 31.10.07 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za III kwartał 2007 r.,

·        nr 144/07 z dnia 01.11.07 r. – w sprawie ustalenia cen usług świadczonych na pływalni „Laguna” w Złotowie administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie,

·        nr 145/07 z dnia 05.11.07 r. – w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie,

·        nr 146/07 z dnia 15.11.07 r. – w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów,

·        nr 147/07 z dnia 20.11.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Obr. 90 miasta, oznaczonej jako działka nr 141/17 o powierzchni 556 m2,

·        nr 148/07 z dnia 20.11.07 r. – w sprawie odstąpienia od sprzedaży gruntu, nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu ograniczonym – działki nr 141/17 o powierzchni 556 m2, wpisanego pod poz. 5 wykazu nieruchomości przeznaczonych do obrotu Nr 9/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r.,

·        nr 149/07 z dnia 20.11.07 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów,

·        nr 150/07 z dnia 20.11.07 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów,

·        nr 151/07 z dnia 20.11.07 r. – w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008,

·        nr 152/07 z dnia 20.11.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: „przebudowa przyłączy napowietrznych do budynków mieszkalnych z wyniesieniem układu pomiarowego do złączy kablowo – pomiarowych oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Studzienna, Rybacka, Targowa, Towarowa, Nowy Rynek i Krótka w Złotowie”,

·        nr 153/07 z dnia 26.11.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy Placu Wolności, oznaczonej jako działka nr 230 i 231 o łącznej powierzchni 2503 m2, z przeznaczeniem na zabudowę wielomieszkaniową,  

·        nr 154/07 z dnia 27.11.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ulicy Zielnej 2, oznaczonej jako działka nr 212/2 o powierzchni 422 m2,

·        nr 155/07 z dnia 05.12.07 r. – w sprawie ustalenia ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą dla sprzątaczek i woźnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

·        nr 156/07 z dnia 10.12.07 r. – w sprawie ustalenia ekwiwalentu na zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej w Złotowie,

·        nr 157/07 z dnia 13.12.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 grudnia 2007 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 105/8 o powierzchni 23 m2 i nr 105/4 o pow. 22 m2, położonych przy ulicy Spichrzowej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową,

·        nr 158/07 z dnia 14.12.07 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane związane z utrzymaniem ulic, placów i chodników w mieście Złotowie,

·        nr 159/07 z dnia 14.12.07 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, prostującą oczywistą omyłkę w zarządzeniu nr 130/07 z dnia 21 września 2007 r. w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na zbycie, bez przetargu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Złotowie w rejonie ulicy Szpitalnej,oznaczonej jako działka nr 131/47o powierzchni 115 m2, na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem pod budowę kompaktowej stacji transformatorowej”,

·        nr 160/07 z dnia 14.12.07 r. – w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Miasto Złotów,

·        nr 161/07 z dnia 14.12.07 r. – w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miasto Złotów,

·        nr 162/07 z dnia 14.12.07 r. – w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Miasto Złotów,

·        nr 163/07 z dnia 14.12.07 r. – w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w mieście Złotowie,

·        nr 164/07 z dnia 31.12.07 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2008 r.,

·        nr 165/07 z dnia 31.12.07 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

·        nr 166/07 z dnia 31.12.07 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2007,

·        nr 167/07 z dnia 31.12.07 r. – w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2007,

·        nr 168/07 z dnia 31.12.07 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.