Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Opłatę skarbową można wnosić:
1) bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie - godziny otwarcia kasy ;
2) lub u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej, zmienioną uchwałą Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2017 roku (Dz.Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 62, poz. 1619 z dn. 30 kwietnia 2007 r.) na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie  96 8941 0006 0016 4975 2000 0010 :

 

 • Starostwo Powiatowe w Złotowie przy al. Piasta 32
 • Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie przy al. Piasta 46

Godziny otwarcia kasy

poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 8:15 do godziny 15:00

wtorki od 8:15 do godziny 16:00

oraz w
 
Punkcie kasowym SBL O/Złotów przy al. Mickiewicza 28

czynnym od 9:15 do godziny 17:00

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
   

Wybrane stawki opłaty skarbowej (art. 4 do ustawy o opłacie skarbowej):
 

 • od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł;
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł;
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł;
 • pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych 17 zł;
 • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21 zł;
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł;
 • pozostałe zezwolenia w tym wykreślenie hipoteki 82 zł;
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł.


Wyłączenia z opłaty skarbowej

Art.  2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c)   świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782),
i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j)  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k)  udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,.
l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090);
2)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
4)  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5)  wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6)  dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7)  wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.
2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
Art.  3. [Pozostałe wyłączenia z opłaty skarbowej]
Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Zwolnienia od opłaty skarbowej
Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)  pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  jednostki budżetowe;
3)  jednostki samorządu terytorialnego;
4)  organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5)  osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6)  osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, (...), albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty (...) pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3", tj." na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty."
 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - załącznik nr 4 do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 z dnia 2015.06.11)

Zwrot opłaty skarbowej
Art. 9 ust. 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1)  od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2)  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Opłatę skarbową nienależnie zapłaconą zwraca się na wniosek osoby, jednostki wnoszącej opłatę.

We wniosku należy podać następujące dane:
1) imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres jednostki
2) data wniesienia nienależnej opłaty, kwota wpłacona, sposób wniesienia:

 • przelewem - nr rachunku bankowego na jaki dokonano przelewu oraz kwota przelewu;
 • gotówką - nr pokwitowania i data dokonania wpłaty.

W treści należy podać przyczynę ubiegania się o zwrot opłaty oraz organ, przed którym toczyło się postępowanie.
Do wniosku o zwrot opłaty należy dołączyć oryginał wpłaty gotówkowej lub w przypadku przelewu wydruk z bankowości elektronicznej o dokonanej transakcji.

Wnioski o zwrot/stwierdzenie nadpłaty z tytułu  opłaty skarbowej należy kierować do:
Urząd Miejski w Złotowie
Referat Finansów i Budżetu
al. Piasta 1
77 - 400 Złotów

W razie wątpliwości w sprawie zwrotu należy się skontaktować z inspektor Wiesławą Kubala:
1) osobiście - w budynku urzędu pokój nr 29;
2) telefonicznie - pod numerem telefonu: (67) 263 26 40 wew. 26;
3) elektronicznie - na adres e-mail: w.kubala@zlotow.pl.