- Nr 1/04 z dnia 05.01.04 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. robót drogowych – utrzymanie ulic, chodników, placów w Złotowie),

- Nr 2/04 z dnia 12.01.04 r. – w sprawie pierwokupu (dot. działek nr 131/29, 131/30 i 131/33 położonych przy ulicy Norwida),

- Nr 3/04 z dnia 12.01.04 r. – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 985),

- Nr 4/04 z dnia 23.01.04 r. – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 80/5),

- nr 5/04 z dnia 28.01.04 r. – w sprawie pierwokupu (dot. działki nr 1037),

- nr 6/04 z dnia 01.02.04 r. -  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla osoby ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 7/04 z dnia 01.02.04 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla osoby ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 8/04 z dnia 04.02.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy  Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 89 miasta  w rejonie Al. Piasta oznaczonej jako działka nr 224/10 o pow. 824 m2, z przeznaczeniem  na usługi hotelowe;

- nr 9/04 z dnia 04.02.04 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów (dotyczy sprzedaży nieruchomości pod zabudowę garażową           

      w rejonie ulicy Powstańców),

- nr 10/04  z dnia 09.02.04 r.  – w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miasta Złotowa  na lata 2004 – 2008,

- nr 11/04 z dnia 09.02.04 r.  -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (dot. wycinki drzew na terenie miasta Złotowa),

- nr 12/04 z dnia 11.02.04 r.  -  w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 3/99 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie instrukcji określającej 

      sposób zarządzania sprzętem informatycznym

- nr 13/04 z dnia 17.02.04 r.  – w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obr. 90  miasta Złotowa w rejonie ulicy Kujańskiej;

- nr 14/04 z dnia 17.02.04 r.  – w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy  Miasta Złotowa na rok 2004,

- nr 15/04 z dnia 17.02.04 r.  – w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 90 miasta Złotowa w rejonie ulicy Kujańskiej;

- nr  16/04 z dnia 04.03.04 r. -   w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Głębinowej (dz. nr 8/12 o pow. 1.067 m2 ) oraz przy ulicy Piaskowej  (dz. nr 13/5 o pow. 758 m2),

- nr  17/04  z dnia 11.03.04 r. -  w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa  pierwokupu działki  nr 1009 o pow. 1.143 m2  – położonej  przy ulicy Fr.Bartosza;

 - nr  18/04  z dnia 12.03.04 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy Al. Piasta,

- nr  19/04  z dnia  18.03.04 r. – w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za rok 2003,
- nr  20/04  z dnia 18.03.04 r.  -  w sprawie pierwokupu tj. rezygnacji z wykonania prawa  pierwokupu działek nr: 164/6,  164/7,  165/4,  169/17,  169/18  o łącznej  pow. 1,92.82 ha     
       położonych w rejonie ul. Za Dworcem, 

- nr 21/04  z dnia  18.03.04 r.  -  w sprawie wyłożenia wykazu nieruchomości gruntowych do  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- nr 22/04  z dnia 23.03.04 r.  -  w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Nieznanego Żołnierza – Moniuszki,

- nr  23/04 z dnia 31.03.04 r. -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2004,

- nr  24/04 z dnia 31.03.04 r. -  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2004,

- nr  25/04 z dnia 01.04.04 r. -  w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów oznaczonej jako działka nr 247/5 o pow. 44 m2,  z przeznaczeniem na poszerzenie   pasa drogowego ulicy Domańskiego,

- nr  26/04 z dnia 02.04.04 r.  -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste działki w  
     obr. 90 miasta (rejon ulicy Kujańskiej) oznaczonej nr 159  o pow. 6.858 m2; z  przeznaczeniem na zabudowę  przemysłowo – składową,  

- nr  27/04 z dnia 05.04.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę drogi gminnej – ulicy Hubego w mieście Złotowie,                

- nr  28/04 z dnia 05.04.04 r. -   w sprawie  zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów –  wyrażające zgodę na sprzedaż, na rzecz dotychczasowego   
    użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej przy ulicy Widokowej oznaczonej jako  działki nr 279/3 i 279/4 o łącznej pow. 11.338 m2; 

- nr  29/04 z dnia 07.04.04. r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia  przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki: 263/1, 
    260/1, 259/4, 259/5 - położonych przy ul. Szpitalnej;   nr 13/5, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 –  położonych przy ulicy Piaskowej  oraz działki nr 224/10 w rejonie Al. Piasta,

- nr  30/04 z dnia 13.04.04 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie projektu budowlanego modernizacji nawierzchni ulic osiedla Chojnicka w Złotowie,                                       

- nr  31/04 z dnia19.04.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów– wyrażające zgodę na sprzedaż działek położonych: przy ulicy Mickiewicza (działki nr: 216/44,  216/48,  216/50,  216/51,  216/58,  216/59,  216/60,  216/45, 217/2, 116/43, 116/46,  116/56)  oraz przy ulicy Wańkowicza (działki nr: 216/52,  216/53,  216/47,  216/55,  216/56),

- nr  32/04 z dnia 19.04.04 r. -  w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów oznaczonej jako działka nr 8/8 o pow. 26 m2,  z przeznaczeniem na urządzenie  
   terenu zieleni osiedlowej,

- nr  33/04 z dnia 23.04.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła Wniebowzięcia  
    Najświętszej Maryi Panny w Złotowie,   

- nr  34/04 z dnia 28.04.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, 

- nr  35/04 z dnia 30.04.04 r. -  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,          

- nr  36/04 z dnia 10.05.04 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę budynku zaplecza plaży miejskiej przy ulicy  Jeziornej w Złotowie wraz z przyłączem do sieci wodno – kanalizacyjnej, 

-  nr  37/04 z dnia 17.05.04 r.  -  w  sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złotowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidual -  
     nych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, 

- nr  38/04  z dnia 20.05.04 r.  -  w  sprawie powołania składów obwodowych komisji   wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

- nr  39/04  z dnia 24.05.04 r.  -  w  sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola  Publicznego Nr 2 w Złotowie,

- nr  40/04   z dnia 24.05.04 r. -  w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora  Przedszkola Publicznego Nr 4 w Złotowie,

- nr  41/04  z dnia 24.05.04 r. -  w  sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości – działek położonych   
    przy Placu Wolności – ulicy Wańkowicza, przeznaczonych pod zabudowę  mieszkalno  -  usługową,

- nr  42/04 – z dnia 07.06.04 r. -  w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nie zabudowanej działki oznaczonej nr 536 o pow. 427 m2, położonej przy  
    ulicy Miłej,

- nr  43/04 z dnia 09.06.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w formie przetargu ograniczonego 
   dla osób ujętych na listę oczekujących na przydział lokalu zamiennego,  lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Krzywoustego 7/26 z jednoczesnym oddaniem prawa  
   użytkowania wieczystego udziałów w  działce nr 223/1  o pow. 1.344 m2,

- nr  44/04  z dnia 14.06.04 r. - w sprawie pierwokupu, tj. skorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej działki oznaczonej nr 156/43 o pow. 128 m2, położonej przy ulicy 
    Nieznanego Żołnierza,

- nr  45/04 z dnia 14.06.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż, w przetargu ograniczonym,  
    nieruchomości położonej przy  ulicy Domańskiego, oznaczonej jako działka nr 244/7 o pow. 124 m2,  

- nr 46/04 z dnia 17.06.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę  
     garażową, położonych w rejonie ulicy Wodociągowej i Powstańców,

- nr  47/04 z dnia 18.06.04 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nie abudowanej działki oznaczonej nr 156/37 o pow. 128 m2, położonej przy  
     ulicy  Nieznanego Żołnierza, 

- nr 48/04 z dnia 18.06.04 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Złotowie,

- nr 49/04 z dnia 18.06.04 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Złotowie,

- nr 50/04 z dnia 21.06.04 r. - w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Złotowie,

- nr 51/04 z dnia 21.06.04 r. - w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Złotowie,

- nr 52/04 z dnia 21.06.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie terenu w rejonie Placu Paderewskiego na prowadzenie  
     sprzedaży i podawanie piwa w czasie Euro-Eco Meetingu w dniach 2 - 4 lipca 2004 r. ,

- nr 53/04 z dnia 25.06.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia  przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę  
    mieszkalną z usługami, położonej przy ulicy Mickiewicza oraz lokalu mieszkalnego o pow.  45,30 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Krzywoustego 7,

- nr 54/04 z dnia 28.06.04 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nie zabudowanej działki oznaczonej nr 11/22 o pow. 944 m2, położonej przy  
    ulicy Głębinowej, 

- nr 55/04 z dnia 28.06.04 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu zabudowanej działki oznaczonej nr 8162/16 o pow. 2.652 m2, położonej przy  
    ul. Sosnowej,

- nr 56/04 z dnia 28.06.04 r. - w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu zabudowanej działki oznaczonej nr 8162/15 o pow. 5.658 m2, położonej przy  
    ul. Sosnowej,

- nr 57/04 z dnia 30.06.04 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2004,

- nr 58/04 z dnia 30.06.04 r. - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2004,

- nr 59/04 z dnia 01.07.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę
    przemysłowo – składową, położonej w rejonie ulicy Kujańskiej,

- nr 60/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości – działek położonych przy
    ulicy Powstańców, przeznaczonych pod zabudowę usługową (działki:  nr 309, o pow. 688 m2,    nr 310  o pow. 1.705 m2,   nr 316 o pow. 1.806 m2),

- nr 61/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się            
   o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 62/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się             
   o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 63/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się           
   o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 64/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się           
   o awans zawodowy na  stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 65/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się 
    o awans zawodowy na stopień  nauczyciela mianowanego,

- nr 66/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela  ubiegającego się          
   o awans zawodowy na  stopień nauczyciela mianowanego,

- nr 67/04 z dnia 05.07.04 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającej się o awans  
    zawodowy  na stopień  nauczyciela mianowanego,

- nr 68/04 z dnia 07.07.04 r. -  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie – p. Krystynie Kucharskiej, na okres pięciu lat,

- nr 69/04 z dnia 07.07.04 r. -  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola  Publicznego Nr 5 w Złotowie – p. Gizeli Grabek, na okres pięciu lat,

- nr 70/04 z dnia 07.07.04 r. -  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Złotowie – p. Danucie Smakulskiej, na okres dwóch lat,

- nr 71/04 z dnia 20.07.04 r.  -  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4  w Złotowie – p. Jowicie Bednarskiej, na okres pięciu lat,

- nr 72/04 z dnia 20.07.04 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Złotowie – p. Jolancie Kurowskiej, na okres pięciu lat,

- nr 73/04 z dnia 26.07.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń użytkowych w nieruchomości   
    położonej przy ulicy Domańskiego,  

- nr 74/04 z dnia 26.07.04 r. -  w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nie zabudowanej działki oznaczonej nr 1055 o pow. 806 m2, położonej przy  
    ulicy Potulickich, 

- nr 75/04 z dnia 27.07.04 r. - w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Złotowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa za I półrocze 2004 roku,

- nr 76/04 z dnia 30.07.o4 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy  
    Mickiewicza 17, 

 - nr 77/04 z dnia 10.08.04 r. -  w sprawie zamiany nieruchomości, tj. wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości  położonych w obr. 88 miasta - w rejonie ulic Wańkowicza,  
    Mickiewicza, Sienkiewicza, oznaczonych jako działki nr: 216/47, 216/55 i 216/56 o łącznej pow. 131 m2 oraz działki nr 216/53 o pow. 141 m2 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej,   których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów,  na nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, oznaczone jako działki nr 216/10 i 226/2 o łącznej pow. 238 m2  oraz nr 216/11 o pow. 205 m2, położone przy ulicy Sienkiewicza  (obecnie Wańkowicza),

- nr 78/04 z dnia 27.08.04 r. -  w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu zabudowanej działki oznaczonej nr 8163/15  o pow. 65 m2, położonej w obr.   
    91 miasta – przy ulicy Partyzantów,

- nr 79/04z dnia 31.08.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na remont dachu na obiekcie amfiteatru leśnego w Złotowie,
- nr  80/04 z dnia 31.08.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy  
     Garncarskiej, oznaczonej jako działka nr 172/2  o pow. 125 m2, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo – usługową lub mieszkaniową,  

- nr  81/04 z dnia 03.09.04 r. -  w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Miasto Złotów – oznaczonej jako działka nr 294/5  o pow. 515 m2, położonej przy
    ulicy Szkolnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, 

- nr  82/04 z dnia 03.09.04 r. -  w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – oznaczonych jako działki: w obr. 88 nr 324/4  o pow. 166 m2   oraz  w obr. 91 nr 39/1  o pow. 185 m2,  z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej nr 188 w Złotowie,  

- nr 83/04 z dnia 09.09.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta Złotowa,

- nr  84/04 z dnia 21.09.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
     przy ulicy Bol. Chrobrego 4, oznaczonej jako działka nr 135  o pow. 483 m2, z przeznaczeniem na cele mieszkalne,  

- nr 85/04 z dnia 27.09.04 r. -  w sprawie deratyzacji na terenie miasta Złotowa,

- nr 86/04 z dnia 28.09.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów –  wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  w obr. 87 przy ulicy Studziennej 6, oznaczonej jako działka nr 223/1  o pow. 212 m2, 

- nr 87/04 z dnia 28.09.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów –  wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości, bez prawa zabudowy,  
    położonej w obr. 90 przy ulicy Piaskowej, oznaczonej jako działka nr 13/18  o pow. 337 m2,  z przeznaczeniem na powiększenie posesji zabudowanej,

- nr 88/04 z dnia 30.09.04 r. -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2004,

- nr 89/04 z dnia 30.09.04 r. -  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2004,

- nr 90/04 z dnia 30.09.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane – zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę i biura MOPS w Złotowie,

- nr 91/04 z dnia 07.10.04 r. -  w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu  nie zabudowanej działki, oznaczonej nr 848  o pow. 506 m2, położonej w obr.  
     93 miasta – w rejonie ulicy 8 Marca,

- nr  92/04 z dnia 12.10.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż  lokalu  użytkowego  o  powierzchni    
     61,20 m2 z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) wyodrębnionym w budynku nr 1 przy ul. Dworzaczka wraz z udziałem w części wspólnych budynku i gruncie, oznaczonym  
     jako działka nr 1211 o pow. 316 m2, 

- nr 93/04 z dnia 13.10.04 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na dzierżawę i najem lokali w nieruchomości przy ulicy Domańskiego 5,

- nr  94/04 z dnia 13.10.04 r. -  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,

- nr  95/04 z dnia 14.10.04 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty drogowe – naprawa chodnika przy ulicy Boh. Westerplatte 2,                                   

- nr  96/04 z dnia 20.10.04 r. w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki nie zabudowanej, oznaczonej nr 1054  o pow. 641 m2,  położonej          
    w obr. 93 miasta – przy ulicy Potulickich,

- nr  97/04 z dnia 26.10.04 r.- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sporządzanie wycen nieruchomości, sporządzanie rzutów lokali i budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi, obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego,

- nr  98/04 z dnia 26.10.04 r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno –  Architektonicznej,

- nr  99/04 z dnia 27.10.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów–wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy:
1) Al. Piasta 21,  oznaczonej jako działka nr 227/5  o powierzchni  484 m2,
2) Al. Piasta 21A, oznaczonej jako działka nr 227/4 o powierzchni  935 m2,      

- nr 100/04 z dnia 29.10.04 r. - w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej, 

- nr 101/04 z dnia 03.11.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 332/2   o pow. 143 m2, położonej w obrębie 88 miasta, w rejonie ulicy Powstańców, z przeznaczeniem na powiększenie posesji, na rzecz Wojciecha Amilkiewicz,
- nr 102/04 z dnia 05.11.04 r. - w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Złotowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień           
    28 listopada 2004 r.,

- nr 103/04 z dnia 09.11.04 r. - w sprawie zamiany nieruchomości, tj. wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości  położonych w obr. 90 miasta, oznaczonych jako działki: w rejonie ulicy Kujańskiej, oznaczonej jako działka nr 79/1 o  pow. 144 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów,  na nieruchomość przy ulicy Kujańskiej oznaczoną jako działka nr 99/8 o pow. 144 m2, 

- nr 104/04 z dnia 09.11.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasto Złotów –  wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Piasta 17,  oznaczonej jako działka nr 225/8 o pow. 319 m2,

- nr 105/04 z dnia 09.11.04 r. - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na przeniesienie własności, w umowie zamiany,   
    nieruchomości nie zabudowanej położonej przy Al. Piasta 25, oznaczonej jako działka nr 230 o pow. 1.736 m2,

- nr 106/04 z dnia 09.11.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasto Złotów– wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Rodła 14,  oznaczonej jako działka nr 977/1 o pow. 1.047 m2, z przeznaczeniem na zabudowę domem  mieszkalnym,

- nr 107/04 z dnia 12.11.04 r. -  w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2005,

- nr 108/04 z dnia  17.11.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej  do przeprowadzenia przetargu w dniu 18.11.2004 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę usługową: nr 309 o pow. 688 m2, nr 310 o pow. 1.705 m2,  nr 316 o pow. 1.806 m2 – położonych w rejonie ulicy Powstańców,

- nr  109/04 z dnia 17.11.04 r. -  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów  – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy 
    ulicy Staszica, oznaczonej jako działki nr 286/2 i nr 287/5 o łącznej pow. 1.461 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

- nr 110/04 z dnia 18.11.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na usługę montażu i utrzymania w stałej sprawności  
    urządzeń oświetlenia  świątecznego na terenie miasta,

- nr 111/04 z dnia 29.11.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia  rokowań na sprzedaż lokalu nr 12 przy ulicy Mickiewicza 17 wraz    
    z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu,

- nr 112/04 z dnia 29.11.04 r. -  w sprawie ustalenia stawek czynszu  za najem lokali mieszkalnych i stawki  czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia  komunalnego Gminy
    Miasto Złotów,

- nr 113/04 z dnia 30.11.04 r. -  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 

- nr 114/04 z dnia 01.12.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia  przetargu na roboty drogowe – utrzymanie ulic, placów i chodników  
    mieście Złotowie,

- nr 115/04 z dnia 14.12.04 r. -  w sprawie powołania komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia rokowań w dniu 17 grudnia 2004 r. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Domańskiego 7 oznaczonej jako działka nr 244/5 o pow. 823 m2 zabudowanej dwoma budynkami produkcyjno-magazynowymi,

- nr 116/04 z dnia 17.12.04 r. -  w sprawie wyłożenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- nr 117/04 z dnia 29.12.05 r. -  w sprawie zatrudnienia  dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie,

- nr 118/04 z dnia  31.12.04 r. -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotowa na rok 2004,

- nr 119/04 z dnia  31.12.04 r. -  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy  Miasta Złotowa na rok 2004.