ADAM PULIT 
BURMISTRZ MIASTA

 

funkcja:         Burmistrz Miasta Złotowa
adres:            Urząd Miejski w Złotowie, aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13, parter
telefon:          67 263 26 40 
fax:                 67 265 00 25 
e-mail:           burmistrz@zlotow.pl
             

 

Kompetencje:   

Do zadań Burmistrza należy kierowanie sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz realizacji zadań określonych w ustawie i Statucie Gminy.
Burmistrz obejmuje bezpośrednim nadzorem:

- wykonywanie uchwał Rady;

- budżet i finanse miasta;

- planowanie rozwoju miasta;

- zagospodarowanie przestrzenne miasta;

- ochronę informacji niejawnych;

- sprawy wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego;

- system kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

- funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Zadania Burmistrza, jako organu wykonawczego i reprezentanta Gminy, wynikają z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw szczególnych.

Godziny pracy i przyjmowania klientów urzędu przez kierownictwo Urzędu :