OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie     art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 77-400 Złotów

ul. Grochowskiego 17, woj. wielkopolskie

tel. 0672633034, 0672632409, fax 0672633034, e-mail: mopszlotow@wp.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych      dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2009.

 

 

1. Miejsce realizacji: miasto Złotów.

2. Opis i zakres przedmioty zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług        opiekuńczych wykonywanych na rzecz osób samotnych lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, choroby psychicznej lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ;jej pozbawione, jak i osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

6. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zlotow.pl i  w siedzibie Zamawiającego.

9. Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego.

10. Termin składania ofert upływa dnia: 29.12.2008 r. o godzinie 9.00.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.12.2008 r. o godzinie 09.30. w siedzibie Zamawiającego.

12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełniają wymogi określone w siwz.

13. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17 grudnia 2008 roku.

 

kierownik Ośrodka
/-/ Piotr Brewka