Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na ternie maista Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3; 90.6100.00-6; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 77.20.00.00-2; 77.21.15.00-7; 77.30.00.00-3; 77.31.00.00-6; 77.31.30.00-7; 77.31.41.00-5; 77.34.20.00-9; 77.31.21.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
1.posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
2.dysponować co najmniej następującym sprzętem:
a) do oczyszczania ulic:
- co najmniej 3 zamiatarki,
- co najmniej 1 śmieciarkę do obsługi koszy ulicznych,
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
b) do akcji zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 1 piaskarko – solarkę,
- co najmniej 4 pługi śnieżne, w tym 1 do odśnieżania chodników,
- co najmniej 3 piaskarki,
c) do pielęgnacji terenów zieleni:
- co najmniej 7 kosiarek (spalinowe, samobieżne),
- co najmniej 5 kos – wykaszarek,
- co najmniej 2 piły motorowe,
- co najmniej 1 wysięgnik z piłą i sekatorem do podcinania gałęzi,
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
- co najmniej 2 szt. nożyc do żywopłotów,
- co najmniej 1 wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych z WC.
- co najmniej 1 wóz przystosowany do podlewania terenów zieleni
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wskazał narzędzia i urządzeń, którymi będzie dysponował.

UWAGA! Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać ważne polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
Od 01.01.2009 do 31.12.2009

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Batko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-12-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-12-15 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. 02 suterena

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
10.000,00 zł

Uwagi:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące