nr XXVI.204.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku

nr XXVI.205.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

nr XXVI.206.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów
 
nr XXVI.207.2021 zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/254/2001 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

nr XXVI.208.2021 zmieniającej uchwałę Nr II.11.2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Złotowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

nr XXVI.209.2021 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”
 
nr XXVI.210.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej 

nr XXVI.211.2021 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

nr XXVI.212.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów
 
nr XXVI.213.2021 zmieniającej uchwałę Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021

nr XXVI.214.2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.

nr XXVI.215.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

nr XXVI.216.2021 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Głosowania XXVI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 27 stycznia 2021 r.