WYDAWANIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-OŚ-02


1. PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego    ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:
• poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
• mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
3. raport o oddziaływaniu na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
4. kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane ) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są
do realizacji;
8. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokuratury.
10. Wniosek i załączniki należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem
w formie elektronicznej  na informatycznych nośnikach danych.

3. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205,00 zł.
Opłata skarbowa pobierana jest w przypadku ewentualnego pisemnego
upoważnienia  (pełnomocnictwa) udzielnego osobie działającej w imieniu właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Nicol Kalisz             
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: n.kalisz@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Po złożeniu kompletnego wniosku do 2 miesięcy, licząc od daty wpływu wniosku. Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia
o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu. Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii Wnioskodawca otrzyma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Istnieje mozliwość złożenia elektronicznego wniosku podpisanego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co skutkować będzie tym, że z dniem doręczenia organowi stosownego oświadczenia, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna
(z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania).

8. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kpa, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

9. WZORY WNIOSKÓW

W załączeniu (pdf i word).

Link do wniosku elektronicznego (wymagany podpis elektroniczny):

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach/